ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»سرود خارکن

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:03 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
بــصــحــرا، ســرود ایــنــچــنــیـن خــارکــنکـه از کـنـدن خـار، کـس خـوار نـیسـت
جــوانــی و تـــدبـــیــر و نــیــروت هــســتبــدسـت تـو، ایـن کـارهـا کـار نـیـسـت
بــــه بــــیـــداری و هـــوشـــیـــاری گـــرایچـو دیدی کـه بـخـت تـو بـیدار نـیسـت
چــو بــفـروخــتــی، از کـه خـواهـی خــریـدمــتـــاع جــوانــی بـــبـــازار نــیــســت
جــوانـی، گـه کـار و شـایـسـتــگـی اسـتگـه خــودپــسـنـدی و پــنـدار نـیـســت
نــبـــایــســـت بـــر خـــیــره از پـــا فـــتـــادچو جـان خستـه و جسم بـیمار نیست
هــمــیــن بــس کــه از پــا نــیــفــتــاده ایبــس افـتــادگـان را پــرسـتـار نـیـسـت
مــــپــــیـــچ از ره راســــت، بــــر راه کــــجچـو در هسـت، حـاجـت بـدیوار نیسـت
ز بـــــازوی خـــــود، خــــواه بـــــرگ و نــــواتـرا بــرگ و تـوشـی در انـبــار نـیـسـت
هــمـــی دانــه و خـــوشـــه خـــروار شـــدز آغـاز، هـر خــوشــه خــروار نـیـســت
قـوی پــنـجــه ای، تــیـشــه مـحــکـم بــزنهـنـرمـنـد مـردم، سـبـکـسـار نـیـسـت
زر وقـــــت، بـــــایــــد بـــــه کـــــار آزمــــودکـازین بـهـتـرش، هـیچ مـعـیار نـیسـت
غـنـیـمـت شـمـر، جــز حــقـیـقـت مـجــویکه بـاری است فرصت، دگر بـار نیست
هــمــی نــالــه کــردی، ولــی بـــی ثــمــرکـس این نـالـه هـا را خـریـدار نـیـسـت
چو شب، هستی و صبحدم نیستی استشـکـایت ز هـسـتـی، سـزاوار نـیسـت
کـــنـــنـــد از تـــو در کـــار دل، بـــاز پـــرسدرین خـانه، کس جـز تـو معمار نیسـت
نــشــد جـــامــه عــجـــب، جـــان را قــبـــادریـن جـامـه، پـود ار بـود، تـار نـیـسـت
دریــن دکــه، ســـود و زیــان بـــا هــمــنــدکـس از هـر زیـانـی، زیـانـکـار نـیـســت
گــهـی کــم بــدســت اوفــتــد، گـه فــزونبـسـاز، ار درم هسـت و دینـار نـیسـت
مــگـــوی از گـــرفـــتـــاری خـــویــشـــتـــنبـبـین کـیـسـت آنـکـو گـرفـتـار نـیسـت
بـــچـــشــم بـــصــیــرت بـــخـــود در نــگــرتــرا تـــا در آئیــنــه، زنــگــار نــیــســت
هــمـــه کـــار ایــام، درس اســـت و پـــنــددریـغـا کـه شـاگـرد هـشـیـار نـیـســت
تـــرا بــــار تـــقـــدیـــر بـــایـــد کـــشـــیـــدکـسـی را رهـائی از ایـن بــار نـیـسـت
بـــدشـــواری ار دل شـــکـــیــبـــا کـــنـــیببینی که سهل است و دشوار نیست
از امــــــروز انــــــدوه فــــــردا مــــــخــــــورنـهـان اســت فــردا، پــدیـدار نـیـســت
گـــر آلــود انــگــشـــتـــهــایــت بـــه خـــونشـگـفـتــی ز ایـام خــونـخـوار نـیـسـت
چــو خــارنــد گــلــهـای هـســتــی تــمــامگل است اینکه داری بـکف، خار نیست
ز آزادگـــــان، بـــــردبـــــاری و ســـــعـــــیبــیــامــوز، آمــوخــتــن عــار نــیـســت
هـــزاران ورق کـــرده گـــیـــتـــی ســـیـــاهشـکـایت همـین چـنـد طـومـار نـیسـت
تـــو خـــاطــر نــگــهــدار شــو خـــویــش راکــه ایـام، خــاطــر نــگــهـدار نـیـســت
ره زنــدگـــان اســـت، عـــیــبـــش مــکـــنگـر ایـن راه، هـمـواره هـمـوار نـیـسـت
پــــی کــــارهــــائی کــــه گــــویــــد بــــروتـرا بــا فـلـک، دسـت پــیـکـار نـیـسـت
بــجــائیــکــه بــار اســت بــر پــشــت مــوربــرای تـو، ایـن بــار، بــسـیـار نـیـسـت
نـــشـــایــد کـــه بـــیــکـــار مـــانــیــم مـــاچـو یـک قـطـره و ذره بــیـکـار نـیـسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.