ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»سعی و عمل

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:03 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
بــراهـی در، ســلــیـمـان دیـد مـوریکـــه بـــا پـــای مـــلـــخ مـــیـــکـــرد زوری
بـزحـمت، خویش را هر سو کشیدیوزان بــــار گـــران، هـــر دم خــــمـــیـــدی
ز هــر گــردی، بــرون افــتــادی از راهز هـــر بـــادی، پـــریــدی چـــون پـــر کـــاه
چـنـان در کـار خـود، یکـرنـگ و یکـدلکـــه کـــارآگـــاه، انـــدر کـــار مـــشـــکـــل
چـنان بـگـرفـتـه راه سـعـی در پـیشکه فارغ گشتـه از هر کس، جـز از خـویش
نــه اش پـــروای از پـــای اوفـــتـــادننـــه اش ســــودای کـــار از دســــت دادن
بـتـندی گـفـت کـای مـسـکـین نادانچـــرائی فـــارغ از مــلـــک ســـلـــیــمـــان
مـرا در بــارگـاه عـدل، خــوانـهـاسـتبــهـر خــوان سـعـادت، مـیـهـمـانـهـاســت
بــیـا زیـن ره، بــقــصــر پــادشــاهـیبــخــور در سـفـره مـا، هـر چــه خــواهـی
بـه خـار جـهل، پـای خویش مخـراشبـــراه نــیــکـــبـــخـــتـــان، آشـــنــا بـــاش
ز مـا، هـم عـشــرت آمـوز و هـم آرامچو ما، هم صبح خوشدل باش و هم شام
چــرا بــایـد چـنـیـن خـونـابــه خـوردنتــــمــــام عــــمـــر خــــود را بــــار بــــردن
رهـسـت ایـنـجـا و مـردم رهـگـذارنـدمـــبــــادا بــــر ســــرت پــــائی گـــذارنـــد
مــکــش بــیـهـوده ایـن بــار گــران رامـــیـــازار از بــــرای جــــســــم، جــــان را
بـگـفـت از سـور، کـمتـر گـوی بـا مورکـه مـوران را، قـنـاعـت خــوشـتــر از سـور
چــو انــدر لــانـه خــود پــادشــاهـنـدنـــوال پــــادشـــاهـــان را نـــخـــواهـــنـــد
بـرو جـائیکـه جـای چـاره سـازیسـتکـه مـا را از سـلـیـمـان، بــی نـیـازیـســت
نـیـفـتـد بــا کـسـی مـا را سـر و کـارکـه خـود، هـم تـوشـه داریـم و هـم انـبــار
بــجـای گـرم خـود، هـسـتـیـم ایـمـنز ســــرمــــای دی و تــــاراج بــــهــــمــــن
چو ما، خود خادم خویشیم و مخدومبــحــکــم کــس نـمــیـگــردیـم مــحــکــوم
مــرا امـیـد راحــتــهـاســت زیـن رنـجمـن ایـن پــای مـلــخ نـدهـم بــصــد گــنـج
مـرا یـک دانـه پــوســیـده خــوشـتــرز دیــهـــیــم و خـــراج هـــفـــت کـــشـــور
گــرت هــمــواره بـــایــد کــامــکــاریز مـــــور آمـــــوز رســــــم بــــــردبــــــاری
مــرو راهـی کــه پــایـت را بــبــنـدنـدمـکــن کــاری کــه هـشــیـاران بــخــنـدنـد
گـه تــدبــیـر، عــاقــل بــاش و بــیـنـاراه امــــــروز را مــــــســــــپــــــار فــــــردا
بـــکـــوش انــدر بـــهــار زنــدگــانــیکـــه شـــد پـــیــرایــه پـــیــری، جـــوانــی
حـسـاب خـود، نه کم گیر و نه افزونمــنــه پــای از گــلــیــم خــویــش بــیــرون
اگـر زین شـهد، کـوتـه داری انگشـتنـکـوبــد هـیـچ دسـتـی بـر سـرت مـشـت
چـــه در کــار و چــه در کــار آزمــودننــبـــایــد جــز بـــخــود، مــحــتـــاج بـــودن
هـر آن مـوری کـه زیـر پـای زوریسـتسـلـیمـانیسـت، کـانـدر شـکـل مـوریسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.