ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شب

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:04 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
شـبـاهنـگـام، کـاین فـیروزه گـلـشـنز انـــوار کـــواکـــب، گـــشــــت روشـــن
غــزال روز، پــنـهـان گـشــت از بــیـمپــلــنـگ شــب، بــرون آمــد ز مــمــکــن
روان شـد خـار کـن بــا پــشـتــه خـاربـخـسـتـه، دسـت و پـا و پـشـت و گردن
بــکـنـج لـانـه، مـور آرمـگـه ســاخــتشــــده آزرده، از دانــــه کــــشــــیــــدن
بــرســم و راه دیــریــن، داد چــوپــاندر آغــل، گــوســفــنــدان را نـشــمــیـن
کـبــوتــر جــســت انـدر لـانـه راحــتزغــن در آشــیــان بــنــمــود مــســکــن
جـهـانـرا سـوگ بـگـرفـت و شـبــاویـزبـــســـان ســـوگـــواران کـــرد شـــیــون
زمــان خـــفـــتـــن آمــد مــاکــیــانــرانـــچـــیــده مـــانــد آن پـــاشـــیــده ارزن
نــهــاد از دســت، مــرد کــارگــر کــارکــه شـــد بـــیــگــاه وقـــت کــار کــردن
هم افـسـونگـر رهائی یافـت، هم مارهــم آهــنــگــر بــیــاســود و هــم آهــن
لــحــاف پـــیــرزن را پـــارگــی مــانــدکــه نــتــوانـســت نــخ کــردن بــســوزن
بــیــارامــیــد صــیــد، آســوده در دامبـــــشـــــوق شـــــادی روز رهــــیــــدن
دروگـر، داس خــود بــنـهـاد بــر دوشتــبــرزن، رخــت خــود پــوشـیـد بــر تــن
عسس بیدار ماند، آری چه نیکوستبـــرای خـــفـــتـــگـــان، بـــیـــدار بـــودن
بـــبـــام خــلــق، بــر شــد دزد طــرارکـــمـــیـــن رهـــگـــذاران کــــرد رهـــزن
ز بـی خـوابـی شـکـایـت کـرد بـیـمـارکـه شـد نـزدیـک، رنـج شــب نـخــفـتــن
بــدوشــیـدنـد شــیـر گــوســفــنـدانبــــیـــاســــودنــــد گــــاو و گــــاوآهــــن
خـروش از جـانب میخـانه بـرخـاسـتز بـس جـام و سـبـو در هـم شـکـسـتـن
ز تــاریـکـی، زمـیـن بــگـرفـت اسـپــرز انـجــم آسـمـان بــر بــســت جــوشـن
ز مـشـرق، گـشــت نـاهـیـد آشـکـاراچــو تــابــنــده گــهــر، از تــیـره مــعــدن
شــهــاب ثــاقــب، از دامــان افــلــاکفــرو افــتـــاد، چــون ســنــگ فــلــاخــن
بـنات النعـش، خـونین کـرده رخـسـارز مـــویـــه کــــردن و از مـــوی کـــنـــدن
ثــوابــت، جــمـلـه حـیـران ایـسـتــادهچــو مــحــکــومــان بــهـنـگــام زلــیـفــن
بــه کــنـج کــلـبــه تــاریـک بــخــتــانفـــــروتـــــابـــــیــــد نـــــور مـــــه ز روزن
بــر آمـد صـبــحـدم، مـهـر جـهـانـتـاببـــســـان حـــور از چـــنـــگ هــریــمـــن
فـرو شـسـتـنـد چـیـن زلـف سـنـبــلبــیـفـشـانـدنـد گـرد از چــهـر ســوســن
ز سـر بـگرفت سعی و رنج خـود، موربــشـد گـنـجـشـک، بـهـر دانـه جـسـتـن
نـــمـــانـــد تـــوســـنـــی و راهــواریز نــــاهــــمـــــواری ایــــام تـــــوســـــن
بــدیــنــگــونــه اســت آئیــن زمــانــهزمــانــی دوســـتـــدار و گــاه دشـــمــن
پـدید آرد گـهـی صـبـح و گـهی شـامگــهـی اردیـبــهــشــت و گــاه بــهــمــن
دریــغــا، کــاروان عــمــر بــگــذشــتز ســال و مـاه و روز و شــب گـذشــتــن
ز گـــیـــر و دار ایــن دام بـــلـــاخـــیــزجـهان تـا هست، کس را نیست رستـن
اگــر نــیــک و اگــر بــد گــردد احــوالنـیـفــتــد چــرخــه گـیـتــی ز گــشــتــن
دهـد ایـن سـودگـر، ایـدوسـت، مـا راگــهــی کــربــاس و گــاهـی خــزاد کــن
بــدانــش، زنــگ ازیـن آئیـنــه بــزدایبــــصــــیـــقـــل، زنـــگ را دانـــی زدودن
چــو اســرائیـلـیـان، کـفــران نـعــمـتمکن، چون هست هم سلوی و هم من
کـتـاب حـکمت و عـرقـان چـه خـوانینـخــوانـده ابــجــد و حــطــی و کــلــمـن
حقیقت گوی شو، پـروین، چه ترسینـشــایـد بــهـر بــاطــل، حــق نـهـفـتــنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.