ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شباویز

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:04 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
چـــــو رنــــگ از رخ روز، پـــــرواز کــــردشــــبــــاویـــز، نـــالـــیـــدن آغـــاز کـــرد
بــســاط سـپــیـدی، تــبــاهـی گـرفـتز مـه تــا بــمـاهـی، ســیـاهـی گـرفــت
ره فـــــتـــــنـــــه دزد عـــــیـــــار بـــــازعسـس خـسـتـه از گشتـن و شب دراز
نخـفـتـه، نه مسـت و نه هوشـیار ماندنـیـاســوده گــر مــانــد، بــیـمــار مــانــد
پـــرســتـــار را نــاگــهــان خــواب بـــردهـمــانـدم کــه او خــفــت، رنـجــور مـرد
جـهـان چـون دل بـت پـرسـتـان، سـیاهمـــه از دیــده پـــنـــهــان و در راه، چـــاه
بــخــفــتــنــد مــرغــان بــاغ و قــفــسشــبــاویـز افـســانـه مـیـگـفــت و بــس
نــمــیــکــرد دیــوانــه دیــگــر خـــروشنـــمــــیآیـــد آواز دیـــگــــر بــــه گــــوش
بـــجــز ریــزش ســیــل از کــوهــســاربـــجـــز گـــریـــه کـــودک شـــیـــرخـــوار
بــرون آمـد از کــنـج مـطــبــخ، عــجــوزز پــیـری بــزحــمـت، ز ســرمــا بــســوز
شـکایت کنان، گه ز سـر، گه ز پـشـتچراغی که در دست خود داشت کشت
بــگـسـتـرد چـون جـامـه از بـهـر خـوابســبــوئی شـکـسـت و فـرو ریـخــت آب
شــنـیـدم کـه کـوتــه زمـانـی نـخــفـتشــکـســتــه گـرفــت و پــراکـنـده رفـت
بــــنـــالـــیـــد از نـــالـــه مـــرغ شـــبکـه شـب نـیـز فـارغ نـه ایـم، ای عـجـب
نــــدیــــدیـــم آســــایـــش از روزگــــارگـهـی بـانـگ مـرغـسـت و گـه رنـج کـار
بــنـرمـی چــنـیـن داد مـرغــش جــوابکه ای سـالیان خـفتـه، یکشـب مخـواب
بـه سـر مـنـزلـی کـاینقـدر خـون کـننـددر آن، خـــواب آزادگــان چـــون کـــنــنــد
مــن از چــرخ پــیـرم چــنـیـن تــنـگــدلکــه از ضــعــف پــیـران نــگــردد خــجــل
بــهـر دســت فــرســوده، کــاری دهـدبــهــر پــشــت کــاهـیـده، بــاری نــهــد
بسی رفته، گم گشت ازین راه راستبـسی خفتـه، چون روز شد، بـرنخاست
عــســس کـی شــود، دزد تــیـره روانتــو خــود بــاش ایـن گـنـج را پــاسـبــان
بــهـرجــا بــرافــکـنـده انـد ایـن کــمـنـدچــه دیــوار کــوتــه، چــه بـــام بـــلــنــد
درین دخـمه، هر شـب گرفـتـارهاسـتره و رســمــهــا، رمــزهـا، کــارهـاســت
شـب، از بـاغ گـم شـد گـل و خـار ماندخــنـک، بــاغــبــانـی کــه بــیـدار مــانـد
بـــخــفــتــن، چــرا پــیــر گــردد جــوانبــــرهــــزن، چــــرا بــــگــــرود کــــاروان
فــلــک، در نــورد و تـــو در خــوابـــگــاهتـو مـدهـوش و در شـبـروی مـهـر و مـاهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.