ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»طفل یتیم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:05 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
کودکی کوزه ای شکست و گریستکـه مـرا پــای خــانـه رفـتــن نـیـســت
چــه کــنــم، اوســتــاد اگــر پــرســدکــوزه آب ازوســت، از مــن نــیــســت
زین شکستـه شدن، دلم بـشکستکـار ایـام، جــز شـکـســتــن نـیـســت
چــه کــنـم، گــر طــلـب کــنـد تــاوانخـجـلـت و شـرم، کـم ز مـردن نیسـت
گر نکـوهش کـند کـه کـوزه چـه شـدسـخــنـیـم از بــرای گـفـتــن نـیـســت
کــــاشــــکــــی دود آه مـــیـــدیـــدمحـیـف، دل را شـکـاف و روزن نـیـسـت
چــیــزهــا دیــده و نــخــواســتـــه امدل مـن هـم دل اسـت، آهـن نـیـسـت
روی مــــادر نــــدیــــده ام هــــرگــــزچـشـم طـفـل یـتـیم، روشـن نـیـسـت
کــودکــان گــریـه مــیـکــنـنــد و مــرافـرصـتــی بــهـر گـریـه کـردن نـیـسـت
دامن مادران خـوش اسـت، چـه شدکــه ســر مـن بــهـیـچ دامـن نـیـســت
خــوانـدم از شــوق، هـر کــه را مـادرگـفـت بـا مـن، کـه مـادر مـن نـیـسـت
از چـه، یکدوسـت بـهر من نگذاشـتگـر کـه بـا مـن، زمـانه دشـمن نیسـت
دیشب از من، خجستـه روی بـتـافتکـاز چـه مـعـنیت، دیبـه بـر تـن نیسـت
مـن کـه دیـبـا نـداشـتـم هـمـه عـمـردیدن، ای دوسـت، چـو شنیدن نیست
طــوق خــورشــیــد، گــر زمــرد بـــودلـعـل من هم، بـه هیچ مـعـدن نیسـت
لـعـل من چـیسـت، عـقـده های دلمعـقـد خـونـین، بـهـیـچ مـخـزن نـیسـت
اشــک مــن، گــوهــر بـــنــاگــوشــماگــر گــوهــری بـــه گــردن نــیــســت
کــودکــان را کــلــیـج هـســت و مـرانـان خـشـک از بـرای خـوردن نـیـسـت
جــامــه ام را بــه نـیـم جــو نـخــرنـداین چـنـین جـامـه، جـای ارزن نـیسـت
تــرســم آنــگــه دهــنــد پــیـرهــنــمکـه نـشـانـی و نـامـی از تـن نـیـسـت
کودکی گفـت: مسـکن تـو کجـاسـتگفـتـم: آنجـا که هیچ مسـکـن نیسـت
رقـعـه، دانـم زدن بـه جـامـه خـویـشچه کنم، نخ کم است و سوزن نیست
خــوشـه ای چــنـد مـیـتــوانـم چــیـدچـه تـوان کـرد، وقـت خـرمـن نـیـسـت
درســهـایـم نـخــوانـده مــانـد تــمـامچــه کـنـم، در چــراغ روغــن نـیـســت
هـمـه گـویـنـد پــیـش مـا مـنـشــیـنهـیچ جـا، بـهـر مـن نـشـیمـن نـیسـت
بــر پــلــاســم نــشــانــده انــد از آنکـه مـرا جــامـه، خــز ادکــن نـیـســت
نـزد اســتــاد فـرش رفــتــم و گـفــتدر تـو فـرسـوده، فـهم این فـن نیسـت
هـمــگــنــانــم قــفــا زنــنــد هـمــیکــه تــرا جــز زبــان الــکــن نــیــســت
مــن نــرفــتــم بــبـــاغ بــا طــفــلــانبــهـر پـژمـردگـان، شـکـفـتـن نـیـسـت
گـــل اگـــر بــــود، مـــادر مـــن بــــودچـونکه او نیسـت، گل بـگلشن نیست
گـل مـن، خـارهـای پــای مـن اسـتگـر گل و یاسـمین و سـوسـن نیسـت
اوســـتـــادم نـــهـــاد لـــوح بــــســـرکـه چـو تـو، هیچ طـفـل کـودن نیسـت
مـن کـه هر خـط نـوشـتـم و خـوانـدمبـخـت بـا خـوانـدن و نـوشـتـن نـیسـت
پـــشـــت ســـر اوفـــتـــاده فــلــکــمنـقـص حـطـی و جـرم کـلـمـن نـیسـت
مـزد بـهـمـن هـمـی ز مـن خـواهـنـدآخـر ایـن آذر اسـت، بــهـمـن نـیـسـت
چـرخ، هـر سـنـگ داشـت بـر مـن زددیـگـرش سـنـگ در فـلـاخــن نـیـسـت
چــه کــنــم، خــانــه زمــانــه خــرابکـه دلـی از جــفــاش ایـمـن نـیـســتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.