ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»طوطی و شکر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:05 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
تـــاجــری در کــشــور هــنــدوســتـــانطــوطئی زیــبــا خــریـد از دوســتــان
خـواجـه شـد در دام مـهـرش پـای بــنـددل ز کـسـب و کـار خـود، یکـبـاره کند
در کـنـار او نـشـسـتــی صـبــح و شـامنـه نـصـیحـت گـوش کـردی، نـه پـیـام
تــا شــد آن طــوطــی، بــرای ســودگـرهـم رفــیـق خــانـه، هـم یـار ســفــر
هـر زمـانـش، زیـر پــا شــکــر فــشــانـدگـاه بـر دوش و گـهی بـر سـر نشـاند
بــزم، خــالـی شـد شـبــی از ایـن و آنخــانـه مـانـد و طــوطــی و بــازارگـان
گـفـت سـوداگـر بـطـوطـی، کـای عـزیـزخــواب از مــن بــرده ادراک و تــمــیـز
چونکه امشب خانه از مردم تهی استخـفتـن ما هر دو، شـرط عقل نیسـت
نــوبــت کــار اســت، اهــل کــار بـــاشمن چـو خـفتـم، ساعتـی بـیدار بـاش
دخــمـه بــسـیـار اسـت، ایـن ویـرانـه راپـاسـبـانی کـن یک امـشـب، خـانه را
چــون نـگـهـبــان بــهـر ســو کــن نـظــربـام کوتـاهسـت، گر بـستـه است در
طــوطـیـک پــر کـرد زان گـفـتــار، گـوششــد ســراپــا از بـــرای کــار، هــوش
سـودگر خـفت و ز شب پـاسی گذشتهم قفس، هم خانه، قیراندود گشت
بــرفـکـنـد از گـوشــه ای، دزدی کـمـنـدشــد بــزیـر آهـســتــه از بــام بــلـنـد
مـوش در انبـار شـد، دهقـان کـجـاسـتبـیم طوفانسـت کشتـیبـان کجـاسـت
هر چـه دید و یافـت، چـون ارزنـش چـیدغــیـر انــبــان شــکــر، کــان را نــدیـد
کــرد هـمـیـانـهـا تــهـی، آن جــیـب بــرزانکه جـیب خـویش را میخـواست پـر
دزد، بــار خــویـش بــســت و شـد روانخــانـه خــالـی بــمـانـد و پــاســبــان
صـبـحـدم بـرخـاسـت بــازرگـان ز خـوابحـجـره ها را دید، بـی فـرش و خـراب
خـواسـت کـز همـسـایه گـیرد کـوزه ایگـشـت یـکـســاعـت بــرای مـوزه ای
کــــرد از انـــبــــار و از مـــخــــزن گــــذرنــه اثــر از خــشــک دیــد و نــه ز تــر
چـشـم طـوطـی چـون بـبــازرگـان فـتـادبـانگ زد کای خواجه صبـحت خیر بـاد
گفـت آب این غـرقـه را از سـر گـذشـتکـار من، دیگـر ز خـیر و شـر گـذشـت
سـودم آخـر دود شـد، سـرمـایـه خــاکخـانه مـانـنـد کـف دسـت اسـت پـاک
فـرشـها کـو، کیسـه های زر کـجـاسـتگفت خـامش کیسـه شکر بـجـاسـت
گـفـت دیـشــب در ســرای مـا کـه بــودگـفـت شــخــصـی آمـد امـا رفـت زود
گـفـت دســتــار مـرا بــر ســر نـداشـتگفـت من دیدم که شـکر بـر نداشـت
گـفـت مـهـر و بــدره از جـیـبـم کـه بــردگـفـت کـس یکـذره زین شـکـر نخـورد
زانـچـه گـفـتــی، نـکـتــه هـا آمـوخـتــمچـشم روشن بـین بـهر سـو دوخـتـم
هـر کـجـا کـردم نـگـاه از پــیـش و پــسکـالـه، ایـن انـبــان شـکـر بـود و بـس
پـیش ما، ای خواجـه، شکر پـر بـهاستتـا چـه چـیز ارزنده، در نزد شـماسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.