ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»عمر گل

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:05 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
سـحـرگه، غـنچـه ای در طـرف گـلزارز نـخــوت، بــر گــلـی خــنـدیـد بــســیـار
کـه، ای پـژمرده، روز کـامرانی اسـتبــهـار و بــاغ را فــصــل جــوانــی اســت
نـشــایـد در چــمـن، دلــتــنـگ بــودنبــدیـن رنــگ و صــفــا، بــی رنــگ بــودن
نـــشــــاط آرد هـــوای مــــرغــــزارانچــو نــور صــبـــحــگــاهــی در بـــهــاران
تــو نـیـز آمــاده نــشــو و نـمــا بــاشبــرنـگ و جـلـوه و خـوبـی، چـو مـا بــاش
اگـر مـا هر دو را یک بـاغـبـان کـشـتچــرا گـشــتــیـم مـا زیـبــا، شـمـا زشـت
بـــیــفــروز از فــروغ خــود، چــمــن رامـکـاه، ای دوســت، قـدر خــویـشـتــن را
بـگـفـتـا، هیچ گـل در طـرف بـسـتـاننــمـــانــد جـــاودان شـــاداب و خـــنــدان
مــرا هــم بــود، روزی رنــگ و بــوئیصــفــائی، جـــلــوه ای، پـــاکــیــزه روئی
سـپـهر، این بـاغ بـس کردسـت یغـمامــن امــروزم بـــدیــن خــواری، تــو فــردا
چـو گل یک لحظه ماند، غنچه یک دمچـه شـادی در صـف گـلـشـن، چـه ماتـم
مـرا بــایـد دگــر تــرک چــمـن گـفــتگــل پــژمــرده، دیـگــر بــار نــشــکــفــت
تـرا خـوش بـاد، بـا خـوبـان نشسـتـنکــه مـا را بــایـد ایـنـک رخــت بــســتــن
مـزن بــیـهـود چــنـدیـن طـعـنـه مـا رابـــبـــنــد، ار زیــرکــی، دســـت قــضــا را
چـو خـواهـد چــرخ یـغـمـاگـر زبــونـتکـــــنــــد بـــــاد حـــــوادث واژگــــونــــت
بـهـر شـاخـی کـه رویـد تـازه بــرگـیشـــود تــــاراج بــــادی یـــا تــــگـــرگـــی
گـل آن خـوشـتـر کـه جـز روزی نمـاندچــو مــانـد، هـیـچــکــش قــدرش نـدانـد
بـهستـی، خـوش بـود دامن فشاندنگـلـی زیـبــا شـدن، یـک لـحـظـه مـانـدن
گـل خـوشـبــوی را گـرم اسـت بــازارنـمـانـد رنـگ و بــو، چــون رفـت رخــسـار
تــبــه گـردیـد فـرصـت خـسـتــگـان رابــرو، هــشــیــار کــن نــو رســتــگــان را
چـه نامی، چـون نماند از من نشانیچه جان بخشی، چو باقی نیست جانی
کـسـی کـش دایه گـیتـی دهد شـیرشـــود هــم در زمـــان کـــودکـــی پـــیــر
چو این پیمانه را ساقی است گردونبـبـاید خـورد، گـر شـهد اسـت و گر خـون
از آن دفـــتـــر کـــه نــام مـــا زدودنــدشــمــا را صــفــحــه دیـگــر گــشــودنــد
ازین پـژمردگـی، مـا را غـمی نیسـتکـه گـل را زنـدگـانـی جـز دمـی نـیـسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.