ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»عیبجو

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:05 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
زاغــی بـــطــرف بـــاغ، بــطــاوس طــعــنــه زدکاین مرغ زشت روی، چه خودخواه و خودنماست
این خـط و خـال را نتـوان گـفـت دلـکـش اسـتایـن زیـب و رنـگ را نــتــوان گــفــت دلــربــاســت
پـایـش کـج اسـت و زشـت، ازان کـج رود بــراهدمـش چــو دم روبــه و رنـگـش چــو کـهـربــاسـت
نوکش، چـو نوک بـوم سیه کار، منحـنی استپــشــت ســرش بــرآمـده و گــردنـش دوتــاســت
از فرط عجـب و جـهل، گمان میبـرد که اوسـتتـنـهـا پــرنـده ای کـه در ایـن عـرصـه و فـضـاسـت
ایـن جـانـور نـه لـایـق بــاغ اسـت و بــوسـتــاناین بـی هنـر، نه در خـور این مـدحـت و ثـنـاسـت
رسم و رهیش نیست، بـجز حرص و خودسریاز پـــا فــتـــاده هــوس و کــشــتــه هــوی ســت
طـاوس خـنـده کـرد کـه رای تــو بــاطـل اسـتهـرگـز نـگـفـتـه اسـت بــدانـدیـش، حـرف راسـت
مـردم همـیشـه نقـش خـوش مـا سـتـوده انـدهــرگــز دلــیــل را نــتـــوان گــفــت، ادعـــاســـت
بــدگـوئی تـو ایـنـهـمـه، از فـرط بـددلـی اسـتاز قـــلــب پـــاک، نــیــت آلــوده بـــر نــخـــاســـت
مـا عـیـب خــود، هـنـر نـشـمـردیـم هـیـچــگـاهدر عـیب خـویش، ننگرد آنکس که خـودسـتـاسـت
گــاه خــرام و جــلــوه بـــنــزهــتـــگــه چــمــنچـشـمـم ز راه شـرم و تـاسـف، بـسـوی پـاسـت
مـا جــز نـصـیـب خـویـش نـخـوردیـم، لـیـک زاغدزدی کــنــد بـــهــر گــذر و بـــاز نــاشــتـــاســـت
در من چـه عـیب دیده کسـی غیر پـای زشـتنــقــص و خــرابــی و کــژی دیـگــرم کــجــاســت
پــیـرایـه ای بــعــمـد، نـبــســتــم بــبــال و پــرآرایـش وجــود مــن، ای دوســت، بــی ریــاســت
مــا بــهــر زیـب و رنــگ، نــکــردیـم گــفــتــگــوچـیـزی نـخـواسـتــیـم، فـلـک داد آنـچـه خـواسـت
کــارآگـهـی کـه آب و گـل مـا بــهـم ســرشــتبــر مـن فـزود، آنـچــه کـه از خـلـقـت تــو کـاسـت
در هر قبیله بیش و کم و خوب و زشت هستمـرغــی کــلـاغ لـاشــخــور و دیـگـری هـمـاســت
صــد ســال گــر بــدجــلــه بــشــویــنــد زاغ راچـون بــنـگـری، هـمـان سـیـه زشـت بـیـنـواسـت
هـرگــز پــر تــو را چــو پــر مــن نـمــی کــنـنـدمرغـی کـه چـون منش پـر زیبـاسـت مبـتـلـاسـت
آزادی تـــو را نــگــرفـــت از تـــو، هــیــچ کــسمــا را هــمــیـشــه دیــده صــیــاد در قــفــاســت
فـرمـانـده سـپـهر، چـو حـکـمـی نـوشـت و دادکـس دم نـمـیـزنـد کـه صـوابــسـت یـا خـطـاسـت
مـا را بــرای مـشــورت، ایـنـجــا نـخــوانـده انـداز مــا و فــکــر مــا، فــلــک پـــیــر را غــنــاســـت
احـمق، کـتـاب دید و گـمـان کـرد عـالـم اسـتخـودبـین، بـکـشـتـی آمد و پـنداشـت ناخـداسـت
مـا زشـت نـیـسـتـیم، تـو صـاحـب نـظـر نـه ایایـن خــوردگــیـری، از نـظــر کــوتــه شــمــاســت
طـاوس را چــه جــرم، اگـر زاغ زشــت روســتایـن رمـزهـا بــدفــتــر مـســتــوفــی قــضــاســتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.