ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»فرشته انس

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:05 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
در آن سرای که زن نیست، انس و شفقت نیستدر آن وجـود کـه دل مـرده، مـرده اسـت روان
بــهـیـچ مـبــحــث و دیـبــاچــه ای، قـضـا نـنـوشـتبـــرای مــرد کــمــال و بـــرای زن نــقــصـــان
زن از نــخــســت بـــود رکــن خـــانــه هــســتـــیکه ساخت خانه بـی پای بـست و بی بـنیان
زن ار بــراه مــتــاعــت نـمـیـگــداخــت چــو شــمـعنـمـیـشـنـاخـت کـس ایـن راه تـیـره را پــایـان
چــو مـهـر، گـر کـه نـمـیـتــافــت زن بــکــوه وجــودنـداشـت گـوهـری عـشـق، گـوهـر انـدر کـان
فـرشـتــه بــود زن، آن سـاعـتـی کـه چـهـره نـمـودفرشـتـه بـین، که بـرو طـعـنه میزند شـیطـان
اگــر فـــلــاطـــن و ســـقـــراط، بـــوده انــد بـــزرگبـــزرگ بـــوده پـــرســتـــار خــردی ایــشــان
بـــگــاهــواره مــادر، بـــکـــودکــی بـــس خـــفـــتسـپـس بـمکتـب حـکمت، حـکیم شد لقمان
چـه پـهلوان و چـه سـالـک، چـه زاهد و چـه فـقـیهشـدنـد یـکـسـره، شـاگـرد ایـن دبــیـرسـتـان
حــدیـث مــهـر، کــجــا خــوانـد طــفــل بــی مــادرنظـام و امن، کـجـا یافـت ملک بـی سـلطـان
وظـیـفـه زن و مـرد، ای حــکـیـم، دانـی چــیـسـتیکیسـت کشتـی و آن دیگریسـت کشتـیبـان
چــو نـاخـداسـت خـردمـنـد و کـشـتــیـش مـحـکـمدگــر چــه بــاک ز امـواج و ورطــه و طــوفــان
بـــــروز حــــادثـــــه، انــــدر یــــم حــــوادث دهــــرامید سعی و عملهاست، هم ازین، هم ازان
هــمــیــشـــه دخـــتـــر امــروز، مــادر فــرداســـتز مــادرســت مــیــســر، بــزرگــی پــســران
اگـــر رفـــوی زنـــان نـــکـــو نـــبــــود، نـــداشــــتبــجــز گـسـیـخــتــگـی، جــامـه نـکـو مـردان
تـــوان و تـــوش ره مـــرد چـــیـــســـت، یـــاری زنحـطـام و ثـروت زن چـیـسـت، مـهـر فـرزنـدان
زن نـــکـــوی، نــه بـــانــوی خـــانــه تـــنــهــا بـــودطـبـیـب بــود و پـرسـتـار و شـحـنـه و دربــان
بـــروزگــار ســـلــامــت، رفــیــق و یــار شـــفــیــقبــروز سـانـحـه، تــیـمـارخـوار و پــشـتـیـبــان
ز بــــیـــش و کـــم، زن دانـــا نـــکـــرد روی تـــرشبــحــرف زشــت، نــیـالــود نـیـکــمــرد دهـان
ســمــنــد عــمــر، چـــو آغــاز بـــدعــنــانــی کــردگـهـیـش مـرد و زمـانـیـش زن، گـرفـت عـنـان
چــه زن، چــه مـرد، کـسـی شـد بــزرگ و کـامـرواکـه داشـت مـیوه ای از بـاغ عـلـم، در دامـان
بــــه رســــتــــه هـــنـــر و کــــارخــــانـــه دانـــشمـتــاعــهـاســت، بــیـا تــا شــویـم بــازرگـان
زنــی کــه گــوهــر تــعــلــیـم و تــربــیـت نــخــریـدفـــروخـــت گـــوهــر عـــمـــر عـــزیــز را ارزان
کـیـســت زنـده کـه از فـضــل، جــامـه ای پــوشــدنـه آنــکــه هـیـچ نـیـرزد، اگــر شــود عــریـان
هــزار دفــتـــر مــعـــنــی، بـــمــا ســـپـــرد فــلــکتــمــام را بـــدریــدیــم، بـــهــر یــک عــنــوان
خــرد گــشــود چــو مـکــتــب، شــدیـم مــا کــودنهـنـر چـو کـرد تــجـلـی، شـدیـم مـا پــنـهـان
بــســاط اهـرمــن خــودپــرســتــی و ســســتــیگــر از مــیـان نـرود، رفــتــه ایـم مــا ز مــیـان
هـمـیـشـه فـرصـت مـا، صـرف شـد دریـن مـعـنـیکه نرخ جـامه بـهمان چـه بـود و کفـش فـلان
بــــرای جــــســــم، خــــریـــدیـــم زیـــور پــــنـــداربـــرای روح، بـــریـــدیــم جـــامـــه خـــذلـــان
قــمــاش دکــه جــان را، بــعــجــب پــوســانــدیــمبــهــر کــنــار گــشــودیـم بــهــر تــن، دکــان
نـه رفـعـتــسـت، فـســاد اسـت ایـن رویـه، فـسـادنه عـزتـسـت، هوانـسـت این عـقـیده، هوان
نـه سـبــزه ایـم، کـه روئیـم خـیـره در جــر و جــوینه مرغکیم، که بـاشیم خـوش بـمشتـی دان
چــو بــگـرویـم بــه کـربــاس خـود، چــه غـم داریـمکـه حـلـه حـلـب ارزان شـدسـت یا کـه گـران
از آن حـــریــر کــه بـــیــگــانــه بـــود نــســاجـــشهــزار بـــار بـــرازنـــده تـــر بـــود خـــلـــقـــان
چــه حــلــه ایـســت گــرانــتــر ز حــیـلــت دانــشچــه دیـبــه ایـسـت نـکـوتــر ز دیـبــه عـرفـان
هـر آن گـروهـه کــه پــیـچــیـده شــد بــدوک خــردبـه کـارخـانـه هـمـت، حـریـر گـشـت و کـتـان
نــه بــانــوســت کــه خــود را بــزرگ مــیـشــمــردبـــگــوشـــواره و طـــوق و بـــیــاره مــرجـــان
چـو آب و رنگ فـضـیلـت بـچـهره نیسـت چـه سـودز رنــگ جـــامــه زربـــفــت و زیــور رخــشــان
بــــرای گــــردن و دســــت زن نـــکــــو، پــــرویـــنســزاســت گــوهـر دانـش، نـه گــوهـر الـوانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.