ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»فریاد حسرت

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:05 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
فــــتــــاد طــــائری از لــــانــــه و ز درد تــــپــــیـــدبــزیـر پــر چــو نـگـه کـرد، دیـد پــیـکــانـی اســت
بــگــفــت، آنــکــه بـــدریــای خــون فــکــنــد مــرانـدیـد در دل شــوریـده ام چــه طــوفـانـی اســت
کــســیـکــه بــر رگ مــن تــیـر زد، نـمـیـدانـســتکـه قـلـب خـرد مـرا هـم وریـد و شـریـانـی اسـت
ربــود مــرغــکــم از زیــر پــر بــعــنــف و نــگــفــتکــه مـادری و پــرســتــاری و نـگـهـبــانـی اســت
اســیـر کـردن و کـشـتــن، تــفـرج و بــازی اســتنـشــانـه کــردن مـظــلـوم، کــار آســانـی اســت
ز بــام خــرد گــل انـدود پــســت مــا، پــیـداســتکـه سـقـف خـانـه جـمـعـیـت پــریـشـانـی اسـت
شـکـسـت پـنـجـه و مـنـقـار مـن، ولـیک چـه بـاکپــلـنـگ حــادثــه را نـیـز چــنـگ و دنـدانـی اسـت
گــرفــتــم آنــکــه بــپــایـان رســیـد، فــرصــت مــابـــرای فــرصــت صــیــاد نــیــز، پــایــانــی اســت
فـتـاد پـایه، چـنـین خـانـه را چـه تـعـمـیـری اسـتگـداخـت سـینه، چـنین درد را چـه درمانی اسـت
چـمن خوش است و جـهان سبـز و بـوستـان خرمبــــرای طـــائر آزاد، جــــای جـــولـــانـــی اســـت
زمــانـه عــرصــه بــرای ضــعــیـف، تــنـگ گــرفــتهــمــاره بــهــر تــوانــا، فــراخ مــیــدانــی اســت
هــمــیـشــه خــانــه بــیـداد و جــور، آبــاد اســتبـسـاط مـاسـت کـه ویـران ز بـاد و بـارانـی اسـت
نـگـفـتــه مـانـد سـخـنـهـای مـن، خـوشـا مـرغـیکه لانه اش گه سعی و عمل، دبـسـتـانی اسـت
مـرا هـر آنـکــه در افــکــنـد هـمـچــو گـوی بــســرخـبـر نداشـت کـه در دسـت دهر چـوگانی اسـت
ز رنج بـی سـر و سـامـانی مـنش چـه غـم اسـتهمین بس است که او را سری و سامانی است
حــدیـث نـیـک و بــد مــا نـوشــتــه خــواهـد شــدزمــانــه را ســنــد و دفــتــری و دیــوانــی اســت
کــســی ز درد مـن آگـه نـشــد، ولـیـک خــوشــمکـه چـند قـطـره خـونم، بـدسـت و دامـانی اسـت
هـــزار کـــاخ بـــلـــنـــد، ار بـــنـــا کـــنـــد صـــیــادبــهــای خــار و خــس آشــیــان ویــرانــی اســت
چه لانه ای و چه قصری، اساس خانه یکی استبـشـهر کـوچـک خـود، مور هم سـلـیمـانی اسـت
ز دهــر، گــر دل تــنــگــم فــشــار دیــد چــه غــمگـرفـتـه دسـت قـضـا، هـر کـجـا گـریبـانـی اسـت
چـــه بـــرتـــریــســـت نــدانــم بـــمــرغ، مــردم راجـز اینکـه دعـوی بـاطـل کـند کـه انسـانی اسـت
درین قـبـیلـه خـودخـواه، هـیـچ شـقـفـت نـیـسـتچـو نیک درنگری، هر چـه هسـت عـنوانی اسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.