ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»کارآگاه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:06 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
گــربـــه پـــیــری، ز شـــکــار اوفـــتـــادزار بــــنـــالـــیـــد و نـــزار اوفــــتــــاد
نـاخـنـش از سـنـگ حـوادث شـکـسـتدزد قــضـــا و قـــدرش راه بـــســـت
از طــمــع و حــمــلــه و پــیـکــار مــانـدکـــارگــر از کــار شـــد و کــار مــانــد
کودک دهقـان، بـسـرش کوفـت مشـتمطبخیش هیمه زد و سوخت پشت
گــربــه هــمــســایـه، دمــش را گــزیـداز ســگ بــازار، جــفــاهــا کــشــیـد
بـسـکـه دمـی خـاک و دمی آب ریخـتاز تـنش، آن موی چو سنجاب ریخت
تــــیـــره شــــد آن دیـــده آئیـــنــــه وارگـرســنـه مـانـد، آن شـکـم بــیـقـرار
از غـم کـشــک و کـره، خــونـاب خــورددر عـوض شـیـر، بــســی آب خــورد
دوده نــمــیـســود بــه گــوش و بــه دمحـمـلـه نـمـیکـرد بـه دیگ و بـه خـم
حـــیــلــه و تـــزویــر، فـــرامــوش کـــردگــربــه پــیـر فــلـکــش، مـوش کــرد
مـایـه هـســتــیـش، ز تــن رفـتــه بــودنــیـروی دنــدان و دهـن رفــتــه بــود
گــربــه چــو رنــجــور و گــرفــتــار شــدمــوش بــد انـدیـش، در انـبــار شــد
در همه جا خفت و به هر سو نشستبـند ز هر کـیسـه و انبـان گسـسـت
گــربــه چــو دیــد آن ره و رســم تــبــاهپــای کــشــان، کــرد بــه انــبــار راه
گفـت بـخـود، کاین چـه در افـتـادنسـتتـا رمقی در دل و جـان در تـن است
زنــده ام و مـــوش نــتـــرســـد ز مـــن!مـرده ام از کــاهـلــی خــویـشــتــن
گــر چـــه نــمــیآیــدم از دســـت، کـــارآگـــــهـــــم از کـــــارگـــــه روزگـــــار
گـر چــه مـرا نـیـروی پــیـکــار نـیـســتمـوش از این قـصـه، خـبـردار نیسـت
بــــه کــــه از امـــروز شــــوم کــــاردانتــا کــه بــه کــاری بـــردم آســمــان
گـر کـه بـینم سـوی مـوشـان بـخـشـمجـمـلـه بـینـدنـد ز انـدیـشـه چـشـم
زخـم زنـم، گـر چـه بــفـرسـوده چــنـگحـمله کنم، گر چـه بـود عرصه تـنگ
گــربــه چــو آن هـمــت و تــدبــیـر کــردآن شــکـم گـرســنـه را ســیـر کــرد
بــر زنــخ از حــیــلــه بــیــفــکــنــد بــادمـوش بـتـرسـیـد و ز تـرس ایـسـتـاد
جـسـت و خـراشـیـد زمـیـن را بـدسـتمـوش بـلـرزید و همـانـجـا نشـسـت
موشـک چـندی، چـو بـدینسـان گـرفـترنــج ز تـــن، درد ز دنــدان گـــرفـــت
تــــــا نـــــرود قــــــوت بــــــازوی تــــــونـــشـــکـــنـــد ایـــام، تــــرازوی تـــو
تـــا نــربـــودنـــد ز دســـتـــت عـــنـــانجـان ز تـو خـواهد هنر و جـسـم نان
روی مــــتــــاب از ره تــــدبــــیـــر و رایتــا شــودت پــیـر خــرد، رهـنــمــای
بـــر هــمــه کــاری، فـــلــک افـــزار دادپـشـت قـوی کـرد، سـپــس بــار داد
هـــر کـــه دریـــن راه رود ســــر گـــرانپـــیــشــتـــر افــتـــنــد ازو دیــگــران
تــــا گـــهـــری در صــــدف کــــار بــــودگـــوهـــری وقـــت، خـــریـــدار بـــودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.