ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»کمان قضا

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:06 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
مــوشــکــی را بـــمــهــر، مــادر گــفــتکــه بــســی گــیــر و دار در ره مــاســت
ســوی انـبــار، چــشــم بــســتــه مــروکه نهان، فـتـنه ها بـه پـیش و قـفـاسـت
تـــلــه و دام و بـــنــد بـــســیــار اســتدهـر بــی بــاک و چــرخ، بــی پــرواسـت
تـــلــه مــانــنــد خــانــه ایــســت نــکــودام، مــانــنــد گــلــشــنــی زیــبــاســت
ای بــســا رهـنــمــا کــه راهـزن اســتای بـسـا رنگ خـوش، که جـانفرسـاست
زاهــنــیـن مــیــلــه، گــردکــان مــربــایکـه چـنین لقـمه، خـون دل، نه غـذاسـت
هر کجـا مسـکنی اسـت، کالائی اسـتهر کـجـا سـفـره ایسـت، نـان آنـجـاسـت
تــلـه مـحــکـمـی بــه پــشـت در اسـتگـربــه فـربـهـی اسـت، مـیـان سـراسـت
آنـچــنـان رو، کــه غــافــلــت نـکــشــنـدخـــنــجـــر روزگـــار، خـــون پـــالــاســـت
هر نشیمن، نه جای هر شخصی استهــر گــذرگــه، نــه در خــور هـر پــاســت
اثـــر خـــون، چـــو در رهـــی بـــیـــنـــیپـــا در آن ره مــنــه، کــه راه بـــلــاســت
هـرگـز ایـمـن مـشـو، کـه حـمـلـه چــرخگــــر ز امـــروز بــــگــــذرد، فــــرداســــت
وقـت تــاراج و دســتــبــرد، شـب اسـتروز، هـنـگـام خــواب و نـشـو و نـمـاسـت
ســـر مـــیــفـــراز نـــزد شـــبـــرو دهـــرکـه بـسـی قـامت از جـفـاش، دوتـاسـت
مـوشـک آزرده گـشـت و گـفـت خـموشعـقـل مـن، بـیشـتـر ز عـقـل شـمـاسـت
خــــبــــرم هـــســــت ز آفــــت گـــردونتـــلــه و دام، دیــده ام کــه کــجـــاســت
از فـــــراز و نــــشـــــیــــب، آگـــــاهــــممـیـشــنـاســم چــه راه، راه خــطـاســت
هــر کــســی جــای خــویـش مــیـدانــدپـــنــد و انــدرز دیــگــران بـــیــجـــاســت
ایـن سـخـن گـفـت و شـد ز لـانـه بــروننــظــری تــنــد کــرد، بــر چــپ و راســت
دیــــد در تـــــلـــــه نــــو رنـــــگـــــیــــنگـــردکـــانـــی در آهــنــی پـــیــداســـت
هـــیـــچ آگـــه نـــشـــد ز بـــی خـــردیکـانـدران سـهـمـگـین حـصـار، چـهـاسـت
یـا در آن روشـنـی، چـه تـاریـکـی اسـتیـا در آن یـکــدلـی، چــه روی و ریـاســت
بـانـگ بـرداشـت، کـایـن نـشـیـمـن پـاکچـــه مــبـــارک مــکــان روح افـــزاســـت
تــلــه گــفــتــا، مــایــســت در بـــیــرونبـــدرون آی، کــایــن ســراچــه تــراســت
اگـرت زاد و تــوشـه نـیـســت، چــه غـمزانـکـه ایـن خـانـه، پـر ز تـوش و نـواسـت
جــای، تــا کــی کــنــی بـــزیــر زمــیــنرونــــق زنــــدگــــی ز آب و هـــواســــت
انــدریـن خــانــه، بــیـن رهـزن نـیـســتهر چه هست، ایمنی و صلح و صفاست
نــشــنــیــدم بــنــا، چــنــیـن مــحــکــمگــر چــه در دهـر، صــد هـزار بــنــاســت
جــای انـده، دریـن مـکــان شــادیـســتجــای نــان، انــدریـن ســرا حــلــواســت
مـوش پـرسـیـد، این کـمـانـک چـیـسـتتــلـه خــنـدیـد، کـایـن کـمـان قـضـاســت
انــدر آی و بـــچــشــم خــویــش بـــیــنکـاندرین پـرده ها، چـه شـعـبـده هاسـت
موشـک از شوق جـسـت و شـد بـدرونتـا کـه او جـسـت، بــانـگ در بـر خـاسـت
بـــهــر خـــوردن، چـــو کــرد گــردن کــجآهــنــی رفــت و بـــر گــلــویــش راســت
رفــت ســودی کــنــد، زیــان طــلــبــیــدخـواسـت بـر تـن فـزایـد، از جـان کـاسـت
کـودکـی کــاو ز پــنـد و وعــظ گـریـخــتگـر بــچـاه اسـت، دم مـزن کـه چـراسـت
رســــم آزادگــــان چـــــه مــــیــــدانــــدتـیـره بــخـتـی کـه پـای بـنـد هـوی سـت
خــــویــــش را دردمــــنــــد آز مــــکــــنکـــه نـــه هـــر درد را امـــیـــد دواســــت
عــزت از نــفــس دون مــجـــو، پـــرویــنکـایـن ســیـه رای، گـمـره و رســواســتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.