ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»کیفر بی هنر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:07 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
بـخـویش، هـیمـه گـه سـوخـتـن بـزاری گـفـتکــه ای دریـغ، مـرا ریـشــه ســوخــت زیـن آذر
هـمـیـشـه سـر بـفـلـک داشـتـیم در بـسـتـانکنون چـه رفت که ما را نه ساق ماند و نه سر
خــوش آنـزمـان کـه مـرا نـیـز بــود جــایـگـهـیمـیـان لـالـه ونـســریـن و ســوســن و عـبــهـر
حـریـر سـبــز بــتــن بــود، پــیـش از ایـن مـا راچـه شد که جـامه گسست و سیاه شد پـیکر
مـن از کــجــا و فــتــادن بــمــطــبــخ دهـقــانمــگــر نــبــود در ایــن قــریــه، هــیــزم دیــگــر
بــوقــت شــیـر، ز شــیـرم گــرفــت دایـه دهـرنـه بــا پــدر نـفـســی زیـســتــم، نـه بــا مـادر
عــبــث بــبــاغ دمـیـدم کـه بــار جــور کــشــمبــزیـر چـرخ تـو گـوئی نـه جـوی بــود و نـه جـر
ز بـیخ کـنـده شـدیم این چـنین بـجـور، از آنـکز تـــنــدبـــاد حـــوادث، نــداشــتـــیــم خـــبـــر
فــکــنــد بــی ســبــبــی در تــنــور پــیــرزنــمشـوم ز خـار و خـسـی نـیـز، عـاقـبــت کـمـتـر
ز دیـده، خــون چــکــدم هـر زمــان ز آتــش دلکسـی نکرد چـو من خـیره، خـون خـویش هدر
نه دود مـاند و نه خـاکـسـتـر از مـن مـسـکـینخـوش آنکـسـیکه بـگیتـی ز خـود گذاشـت اثـر
مـــرا بــــنـــاز بــــپــــرورد بــــاغــــبــــان روزینـگـفـت هـیچ بـگـوشـم، حـدیـث فـتـنـه و شـر
چــنــان ز یــاد زمــان گــذشــتــه خــرســنــدمکـه تــیـره بــخــتــی خــود را نـیـمـکــنـم بــاور
نـمـود شـبــرو گـیـتــیـم ســنـگـســار، از آنـکنـدیـد شــاخــی ازیـن شـاخــســار کـوتــه تــر
نــدیــد هــیــچ، بــغــیــر از جــفــا و بـــد روزیهر آنکـه همنفـسـش سـفـله بـود و بـد گـوهر
چـو پـنـبـه، خـوار بــسـوزد، چـو نـی بـنـالـد زارکـسـیـکـه اخـگـر جــانـسـوز را شـود هـمـسـر
مـرا چــو نـخــل، بــلـنـدی و اسـتــقـامـت بــودچـه شـد کـه بـی گنهم واژگونه گـشـت اخـتـر
چــه اوفــتـــاد کــه گــردون ز پـــا درافــکــنــدمچـه شـد کـه از همـه عـالـم بـمـن فـتـاد شـرر
چـه وقـت سـوز و گـداز اسـت، شـاخ نورس راچــه کــرده ایـم کـه مـا را کـنـنـد خــاکـســتــر
بـخـنـده گـفـت چـنـیـن، اخـگـری ز کـنـج تـنـورکـه وقـت حــاصــل بــاغ، از چــه رو نـدادی بــر
مـگـوی، بـی گـنـهم سـوخـت شـعـلـه تـقـدیرهـمـین گـنـاه تـو را بـس، کـه نـیـسـتـی بـر ور
کـنـون کـه پـرده از ایـن راز، بــرگـرفـت سـپـهـربــه آنـکــه هـر دو بــگـوئیـم عــیـب یـکــدیـگــر
ز چون منی، چه توان چشم داشت غیر ستمز هـمـنـشـیـن جـفـا جـو، گـریـخـتـن خـوشـتـر
بـه تـیغ می نتـوان گـفـت، دسـت و پـای مـبـربـگـرگ مـی نـتـوان گـفـت، مـیـش و بــره مـدر
مــن ار بــدم، ز بــدانــدیـشــی خــود آگــاهـمهــزار خــانــه بــســوزد هـم از یـکــی اخــگــر
تــرا چــه عـادت زیـبــا و خــصـلـت نـیـکـوسـتمــن آتــشــم، ز مــن و زشــت رائیــم بـــگــذر
سـزای بــاغ نـبــودی تــو، بــاغـبــان چـه کـنـدپـسـر چـو نـاخـلـف افـتـاد، چـیسـت جـرم پـدر
خـوشـنـد کـارشـنـاسـان، تـرا چـه دارد خـوشهــنــرورنــد بـــزرگــان، تـــرا چـــه بـــود هــنــر
بــلـنـد گـشـتــن تـنـهـا بــلـنـدنـامـی نـیـسـتبـمیوه نخـل شـد، ای دوسـت، بـرتـر از عـرعـر
بــطـرف بــاغ، تـهـی دسـت و بـی هـنـر بـودنبــرای تــازه نـهـالـان، خــسـارتــسـت و خـطـر
چـو شاخه بـار نیارد، چـه بـرگ سبـز و چه زردچو چوب همسر آذر شود، چه خشک و چه تر
بــکـوی نـیـکـدلـان، نـیـســت جــز نـکـوئی راهبـسـوی کـاخ هـنـر، نـیسـت غـیر کـوشـش در
کـسـیـکـه داور کـردارهـای نـیـک و بــد اســتبــجــز بــدی، نـدهـد بــدســرشــت را کــیـفــر
بـدان صفت که تـوئی، نقش هستیت بـکشندتــو صــورتــی و ســپــهـر بــلــنــد، صــورتــگــر
اگــر ز رمــز بــلــنــدی و پــســتــی، آگــاهــیتـنت چـگـونه چـنین فـربـه اسـت و جـان لـاغـر
اگــر ز کــار بــد نـیـک خــویـش، بــی خــبــریدمـــی در آیــنــه روشـــن جـــهــان، بـــنــگـــر
هزار شـاخـه سـرسـبـز، گـشـت زرد و خـمـیدز ســحــربـــازی و تــرفــنــد گــنــبـــد اخــضــر
بـــه روز حـــادثـــه، کــار آگــهــان روشــن راینـیـفــکــنـنـد ز هـر حــمـلــه ســپــهـر، ســپــر
ز خــون فـاســد تــو، تــن مـریـض بــود هـمـیعــجـــب مــدار، رگــی را زدنــد گــر نــشــتـــر
بـهـای هـر نـم ازین یـم، هـزار خـون دل اسـتنـخــورده بــاده کـسـی، رایـگـان ازیـن ســاغـر
بـرای معـرفتـی، جـسـم گشـت همسـر جـانبـرای بـوی خـوشـی، عـود سـوخـت در مجـمرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.