ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»گرگ و شبان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:07 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
شــنـیـدســتــم یـکــی چــوپــان نــادانبــخـفـتــی وقـت گـشـت گـوسـفـنـدان
در آن هـمـسـایـگـی، گـرگـی سـیه کـارشـدی هـمـواره زان خـفـتــن، خــبــردار
گــرامـی وقــت را، فــرصــت شــمــردیگـهـی از گـلـه کــشــتــی، گـاه بــردی
دراز آن خـــواب و عــمــر گــلــه کــوتـــاهز خــون هـر روز، رنــگــیـن آن چــراگــاه
ز پـــا افـــتـــادی، از زخـــم و گـــزنـــدیزمــانـی بــره ای، گــه گــوســفــنــدی
بــغــفــلــت رفــت زیـنــســان روزگــارینــشــد در کــار، تــدبـــیــر و شــمــاری
شــبــان را دیـو خــواب افــکــنـده در دامبــدام افــتــنـد مـســتــان، کــام نـاکـام
ز آغـــل گـــلـــه را تـــا دشـــت بــــردیبــچــنـگ حــیـلــه گــرگــش ســپــردی
نـــه آگـــه بـــود از رســـم شـــبـــانـــینـه مــیـدانــســت شــرط پــاســبــانـی
چــو عــمـری گــرگ بــد دل، گــلـه رانـددگــر زان گــلـه، چــوپــان را چــه مـانـد
چـو گرگ از گله هر شام و سحر کاستشبـان از خـواب بـی هنگام بـرخـاسـت
بــکـردار عـســس، کـوشـیـد یـک چــنـدفـــکـــنــد آن دزد را، یــکـــروز در بـــنــد
چنانش کوفت سخت و سخت بر بستکه گشت و گردون و پهلوش بشکست
بـــوقـــت کـــار، بـــایــد کـــرد تـــدبـــیــرچـه تـدبــیـری، چـو وقـت کـار شـد دیـر
بـــگـــفـــت، ای تـــیــره روز آزمـــنـــدیتــو گـرگ بــس شـبــان و گـوسـفـنـدی
بــدیـنـســان داد پــاســخ، گــرگ نـالـاننـه چـوپــانـی تـو، نـام تــسـت چـوپــان
نـــشـــایــد وقـــت بـــیــداری غـــنــودنشــبـــان بــودن، ز گــرگ آگــه نــبــودن
شـبـانی بـاید، ای مـسـکـین، شـبـان راتــوان شــب نـخــفــتــن، پــاســبــان را
نـه هر کـو گـلـه ای رانـد، شـبـان اسـتنه هر کو چـشـم دارد، پـاسـبـان اسـت
تـو، عـیب کـار خـویش از خـود نـهـفـتـیبـــهــنــگــام چــرای گــلــه، خــفــتـــی
شدی پـست، این نه آئین بـزرگی استندانسـتـی کـه کـار گرگ، گرگی اسـت
تــو خــفـتــی، کـار از آن گـردیـد دشــوارنـشــایـد کــرد بــا یـکــدســت، ده کــار
چــرا امـروز پــشــت مـن شــکـســتــیکـجـا بــود آن زمـان ایـن چـوبــدسـتــی
شــبــانـان نـیـســتــنـد از گــرگ، ایـمـنتــو وارون بــخــت، ایـمـن بــودی از مـن
نـخــســبــد هـیـچ صـاحــب خــانـه آرامچــو در نـامـحــکــم و کــوتــه بــود بــام
شــبــانـان، آنـقــدر پــرســنـد و پــویـنـدکـه تـا گـمـگـشـتـه ای را، بــاز جـویـنـد
مــن از تــدبــیـر و رای خــانــمــانــســوزدر آغــلـهـا بــســی شــب کـرده ام روز
چــه غــم گـر شــد مـرا هـنـگــام مـردنپــس از صـد گـوسـفـنـد و بــره خـوردن
مـرا چـنگـال، روزی خـون بـسـی ریخـتبــه گــردنـهـا و شــریـانـهـا در آویـخــت
بــعـمـری شـد ز خــون آشــامـیـم رنـگبــطــرف مـرغـزاران، ســبــزه و ســنـگ
بــســی گـوســالـه را پــهـلـو فـشــردمبـــســی بـــزغــالــه را از گــلــه بـــردم
اگــر صــد ســـال در زنــجـــیــر مــانــدمنــخـــســـتـــیــن روز آزادی، هــمــانــم
شـــبـــان فـــارغ از گــرگ بـــدانــدیــشبـــود فــرجــام، گــرگ گــلــه خــویــش
کـنـون دیـگـر نـه وقــت انـتــقــام اســتکـه کـار گـلـه و چــوپــان، تــمـام اسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.