ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»گفتار و کردار

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:07 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
بــه گـربــه گـفـت ز راه عــتــاب، شــیـر ژیـاننـدیـده ام چــو تــو هـیـچ آفـریـده، سـرگـردان
خـیـال پـسـتـی و دزدی، تـو را بـرد هـمـه روزبـسـوی مـطـبـخ شـه، یـا بـه کـلـبـه دهـقـان
گـهـی ز کــاســه بــیـچــارگــان، بــری گـیـپــاگــهـی ز ســفــره درمــانـدگــان، ربــائی نـان
ز تــرکــتــازی تــو، مــانــده بــیـوه زن نــاهــارز حـیله سـازی تـو، گـشـتـه مطـبـخـی نالـان
چـرا زنی ره خـلق، ای سـیه دل، از پـی هیچچه پر کنی شکم، ای خودپرست، چون انبان
بـرای خـوردن کشـک، از چـه کوزه میشـکنیقـضــا بــه پــیـرزن آنـرا فــروخــتــســت گـران
بـزخـم قـلـب فـقـیران، چـه کـس نـهد مـرهموگـر بــرنـد خـسـارت، چــه کـس دهـد تــاوان
مکن سـیاه، سـر و گوش و دم ز تـابـه و دیگسیاهی سـر و گوش، از سیهدلیسـت نشان
نــه مــاســـت مــانــده ز آزت بـــخـــانــه زارعنـه شـیـر مـانـده ز جـورت، بــکـاسـه چـوپــان
گـهـت ز گـوش چــکــانـنـد خــون و گـاه از دمشـبـی ز سـگ رسـدت فتـنه، روزی از دربـان
تـو از چـه، ملعـبـه دسـت کـودکـان شـده ایبـچـشـم مـن نشـود هیچـکـس ز بـیم، عـنان
بـــیــا بـــه بــیــشــه و آزاد زنــدگــانــی کــنبـرای خوردن و خوش زیستـن، مکش وجـدان
شکارگاه، بـسی هست و صید خفتـه بـسیبــشـرط آنـکـه کـنـی تــیـز، پــنـجــه و دنـدان
مـرا فــریـب نـدادســت، هـیـچ شــب گـردونمــرا زبــون نـنـمـودســت، هـیـچ روز انـســان
مــرا دلــیــری و کـــارآگـــهــی، بـــزرگــی دادبــه رای پــیـر، تـوانـیـم داشـت بــخـت جـوان
زمـانـه ای نـفــکــنـدســت هـیـچــگــاه بــدامنـشـانـه ام نـنـمـودسـت هـیـچ تـیـر و کـمـان
چـو راه بــیـنـی و رهـرو، تـو نـیـز پـیـشـتـر آیچـو هست گوی سعادت، تـو هم بـزن چوگان
شـنـید گـربـه نـصـیحـت ز شـیر و کـرد سـفـرنـمـود در دل غــاری تــهـی و تــیـره، مــکــان
گـهـی چــو شـیـر بــغـریـد و بــر زمـیـن زد دمبــرای تــجــربــه، گـاهـی بــگـوش داد تــکـان
بــخــویـش گـفـت، کـنـون کـز نـژاد شــیـرانـمنـه شـهـر، وادی و صـحــرا بــود مـرا شــایـان
بـرون جـهم ز کـمینگـاه وقـت حـمـلـه، چـنینفـرو بــرم بــتــن خـصـم، چــنـگ تــیـز چــنـان
نبـود آگهیم پـیش از این، کـه من چـه کـسـمبــوقـت کـار، تــوان کـرد ایـن خــطــا جــبــران
چو شد ز رنگ شب، آن دشت هولناک سیاهنمـود وحـشـت و انـدیشـه، گـربـه را تـرسـان
تـنـش بـلـرزه فـتـاد از صـدای گـرگ و شـغـالدلـش چــو مـرغ تــپــیـد، از خـزیـدن ثــعـبــان
گهی درخـت در افتـاد و گاه سـنگ شکسـتز تـــنــد بـــاد حـــوادث، ز فــتـــنــه طـــوفــان
ز بـیم، چـشم زحـل خـون ناب ریخـت بـخـاکچـــو شـــاخ بــــلـــرزیـــد زهـــره رخـــشـــان
در تــنــور نـهـادنــد و شــمــع مــطــبــخ مــردطــلــوع کــرد مـه و مــانـد در فــلــک حــیـران
شـبــان چـو خـفـت، بـرآمـد بـبــام آغـل گـرگچــنـیـن زنـنــد ره خــفــتــگــان شــب، دزدان
گـذشـت قـافـلـه ای، کـرد نـالـه ای جـرسـیبــدســت راهـزنـی، گـشــت رهـروی عـریـان
شـــغـــال پـــیــر، بـــامــیــد خـــوردن انــگــوربــجــســت بــر ســر دیـوار کـوتــه بــســتــان
خـزیـد گـربـه دهـقـان بـه پـشـت خـیک پـنـیـرزدنـد تــا کــه در انـبــار، مـوشــکــان جــولــان
ز کـنـج مـطـبــخ تــاریـک، خــاسـت غـوغـائیمـگـر کـه روبــهـکـی بــرد، مـرغــکـی بــریـان
پــلــنـگ گــرســنـه آمــد ز کــوهـســار بــزیـربــسـوی غـار شـد انـدر هـوای طـعـمـه، روان
شـنـیـد گـربـه مـسـکـیـن صـدای پـا و ز بـیـمز جـای جـسـت کـه بــگـریـزد و شـود پـنـهـان
ز فـرط خـوف، فـرامـوش کـرد گـفـتـه خـویـشکـه کــار بــایـد و نـیـرو، نـه دعــوی و عــنـوان
نـه ره شـنـاخـت، نـه اش پــای رفـتــن مـانـدنه چشم داشت فروغ و نه پـنجه داشت توان
نـــمـــود آرزوی شــــهـــر و در امـــیـــد فـــراردمــی بــروزنــه ســقــف غــار شــد نــگــران
گــذشــت گـربــگـی و روزگــار شــیـری شــدولـیـک شـیـر شــدن، گـربــه را نـبــود آســان
بـناگـهان ز کـمینگـاه خـویش، جـسـت پـلـنگبــه ران گـربـه فـرو بــرد چـنـگ خـون افـشـان
بــزیـر پــنـجــه صــیـاد، صــیـد نـالــان گــفــتبـــدیــن طـــریــق بـــمــیــرنــد مـــردم نــادان
بــشـهـر، گـربـه و در کـوهـسـار شـیـر شـدمخـیـال بــیـهـده بـیـن، بــاخـتـم دریـن ره جـان
ز خـودپـرسـتـی و آزم چـنـیـن شـد آخـر، کـاربـنای سـسـت بـریزد، چـو سـخـت شد بـاران
گـرفــتــم آنـکـه بــصــورت بــشــیـر مـیـمـانـمنـدارم آن دل و نـیـرو، هـمـین بـسـم نـقـصـان
بــلـنـد شـاخـه، بــدسـت بــلـنـد مـیـوه دهـدچــرا کـه بــا نـظــر پــســت، بــرتــری نـتــوان
حــدیـث نـور تــجــلـی، بــنـزد شـمـع مـگـوینه هر که داشـت عـصـا، بـود موسـی عـمران
بــدان خــیـال کـه قــصــری بــنـا کــنـی روزیبــه تــیـشـه، کـلـبــه آبــاد خـود مـکـن ویـران
چــراغ فــکـر، دهـد چــشــم عــقـل را پــرتــوطـــبـــیــب عـــقـــل ، کــنــد درد آز را درمــان
بـبـیـن ز دسـت چـکـار آیـدت، هـمـان مـیـکـنمـبـاش همـچـو دهـل، خـودنـمـا و هیچ مـیان
بــهـل کـه کـان هـوی را نـیـافـت کـس گـوهـرمـرو، کـه راه هـوس را نـیـافــت کــس پــایـان
چـــگــونــه رام کــنــی تـــوســـن حـــوادث راتـو، خـویـش را نـتـوانـی نـگـاهـداشـت عـنـان
مـنـه، گـرت بــصـری هـسـت، پــای در آتــشمزن، گرت خـردی هسـت، مشت بـر سـندانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.