ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»گل بی عیب

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 11:07 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
بــلـبــلـی گــفــت ســحــر بــا گــل ســرخکـایـنـهـمـه خــار بــگـرد تــو چــراسـت
گــل خـــشـــبـــوی و نــکـــوئی چـــو تـــراهـمـنـشـیـن بـودن بـا خـار خـطـاسـت
هـر کــه پــیـونـد تــو جــویـد، خــوار اســتهـر کـه نـزدیـک تــو آیـد، رســواســت
حـاجـب قـصـر تــو، هـر روز خـسـی اسـتبـسـر کـوی تـو، هر شـب غـوغـاسـت
مـــا تــــو را ســــیـــر نـــدیـــدیـــم دمـــیخــار دیـدیـم هـمـی از چــپ و راسـت
عــاشــقــان، در هـمــه جــا نـنـشــیـنـنــدخــلـوت انـس و وثــاق تــو کـجــاسـت
خــار، گـاهـم ســر و گـه پــای بــخــســبهمنشین تو، عجب بـی سر و پـاست
گــل ســـرخـــی و نــپـــرســی کــه چـــراخـار در مـهد تـو، در نـشـو و نـمـاسـت
گـــفـــت، زیــبـــائی گـــل را مـــســـتـــایزانـکـه یکـره خـوش و یکـدم زیـبـاسـت
آن خوشی کز تو گریزد، چه خوشی استآن صـفـائی که نماند، چـه صـفا اسـت
نــاگــریــز اســت گــل از صــحـــبـــت خــارچــمـن و بــاغ، بــفـرمـان قـضـا اســت
مــا شــکــفــتــیــم کــه پــژمــرده شــویـمگل سرخی که دو شب ماند، گیاست
عـــاقـــبــــت، خــــوارتــــر از خــــار شـــوداین گـل تـازه کـه محـبـوب شـمـاسـت
رو، گـلـی جـوی کـه همـواره خـوش اسـتبــاغ تــحــقـیـق ازیـن بــاغ، جــداسـت
ایــن چـــنــیــن خــواســتـــه بـــیــغــش راز دکـــان دگـــری بـــایـــد خـــواســـت
مــا چــو رفــتـــیــم، گــل دیــگــر هــســتذات حـق، بـی خـلل و بـی همتـاست
همه را کـشـتـی نسـیان، کشـتـی اسـتهــمــه را، راه بـــدریــای فـــنــاســـت
چـه تـوان داشـت جـز ایـن، چـشـم ز دهـرچـه تــوان کـرد، فـلـک بــی پــرواسـت
ز تــــرازوی قــــضــــا، شــــکـــوه مـــکــــنکـه ز وزن همه کـس، خـواهد کـاسـت
ره آن پــــوی کـــه پـــیـــدایـــش ازوســـتلـیـک بــا ایـنـهـمـه، خـود نـاپـیـداسـت
نــتـــوان گــفــت کــه خــار از چــه دمــیــدخــار را نــیــز دریــن بــاغ، بــهــاســت
چــرخ، بــا هـر کــه نـشــانـدت بــنـشــیـنهـر چــه را خـواجــه روا دیـد، رواسـت
بــنــده، شــایـســتــه تــنـهـائی نـیـســتحـق تــعـالـی و تــقـدس، تــنـهـاسـت
گــهــر مــعــدن مــقــصــود، یـکــی اســتوانچـه بـرجـاسـت، شـبـه یا میناسـت
خــلـوتــی خـواه، کـاز اغـیـار تــهـی اسـتدولتـی جـوی، که بـیچـون و چـراسـت
هـــر گـــلـــی، عـــلـــت و عـــیــبـــی داردگل بـی عـلت و بـی عـیب، خـداسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.