ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»گل پژمرده

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:07 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
صبـحـدم، صاحـبـدلی در گلشـنیشــد روان بــهــر نــظــاره کــردنــی
دید گـلـهـای سـپـید و سـرخ و زردیـاسـمـین و خـیـری و ریـحـان و ورد
بــر لـب جــوهـا، دمـیـده لـالـه هـابـر گل و سـوسـن، چـکـیده ژاله ها
هر تـنی، روشـنتـر از جـانی شـدههر گل سـرخـی، گلسـتـانی شـده
بـرگ گل، شاداب و شبـنم تابـناکهــر دو از آلـــایــش پـــنــدار، پـــاک
گوئی آن صاحـبـنظر، رائی نداشتفـکرت و شـوق تـماشـائی نداشـت
نـه سـوی زیبـا رخـی مـیکـرد روینه گلی، نه غـنچـه ای میکـرد بـوی
هر طرف گل بود، آنجا وقت گشتجـمـلـه را مـیـدیـد، امـا مـیگـذشـت
در صـف گـلـهـا، بــدیـد او نـاگـهـانکـه گـل پـژمـرده ای گـشـتـه نـهـان
دور افــــتــــاده ز بـــــزم یــــارهــــاخــوی کــرده بـــا جــفــای خــارهــا
یکنفس بـشکفتـه، یک دم زیستـهصـبـحـدم، شـبـنم بـر او بـگریسـتـه
رونقش بـشکسته چرخ کوژ پشتزشت گشته، بر نکویان کرده پشت
الـغـرض، صـاحــبــدل روشــن روانآن گـل پــژمـرده چــیـد و شــد روان
جــمـلـه خــنـدیـدنـد گـلـهـای دگـرکـه نـبــودی عـارف و صـاحــب نـظـر
زیـن هـمـه زیـبـائی و جـلـوه گـرییـک گـل پـژمـرده بــا خـود مـیـبــری
این مـعـمـا را ندانسـتـیم چـیسـتوینکه بـر ما بـرتـری دادیش کیسـت
گفت، گل در بـوستـان بـسیار بـودلـیـک، مـا را نـکـتــه ای در کـار بــود
ما از آن معنیش چـیدیم، ای فتـیکـه نـچــیـنـد کـس، گـل پــژمـرده را
کردم این افتـاده زان ره جستجویکــه بـــگــردانــنــد از افــتــاده، روی
زان بـبـردیم این گل بـی آب و رنگکــه زمــانـه عــرصــه بــر وی تــنـگ
وقت این گل میرود حـالی ز دستدیگران را تـا شـبـانگه وقـت هسـت
مـن بـبـوئیدنـش، زان کـردم هوسکـاین چـنین گل را نبـوید هیچ کـس
دی شـکفـت از گلبـن و امروز شـدای عــجــب، امــروزهــا دیـروز شــد
عمر، چـون اوراق بـی شیرازه بـوداین گـل پـژمـرده، دیـشـب تـازه بـود
چون خریداران، گرفتـیمش بـدستزانکه چـرخ پـیر، بـازارش شـکـسـت
چـونـکـه گـلـهـای دگـر زیـبــاتــرنـدهــم نــظــربــازان بــر آن بــگــذرنــد
خـلـق را بــاشـد هـوای رنـگ و بـوکـس نپـرسـد، کـان گـل پـژمرده کـوپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.