ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»گل خودرو

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:08 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
بـــطــرف گــلــشــنــی، در نــوبــهــاریگــلــی خــودرو، دمـیـد از جــو کــنـاری
درخــشــنــده، چـــو انــدر درج گــوهــرفــروزنــده، چـــو بـــر افــلــاک اخـــتـــر
بـدو گل گفـت، کـای شـوخ سـبـکـسـاربـجـوی و جـر، گل خـودروسـت بـسـیار
تـو در هـر جـا کـه بـنـشـینـی، گـیاهیبـــهــر راهــی کــه روئی، خــار راهــی
در ایـنـجـا، نـکـتـه دانـان بـی شـمـارنـدشـــمـــا را در شـــمـــار مـــا نــیــارنــد
بـسـوی چـون تـوئی، خـوبـان نـبـیـنـنـدوگــر روزی بــبــیـنــنــدت، نــچــیـنــنــد
شــود گــر بــاغــبــان، آگــاه ازیــن کــارکــــنــــد کــــار تـــــرا ایــــام، دشــــوار
شـــرار کـــیــفـــرت، دامـــن بـــگـــیــردوبـــال هــســتــیــت، گــردن بــگــیــرد
ز گـلـشـن بــر کـنـنـدت، خــواه نـاخـواهکـــنــنــدت پـــایــمــال، انــدر گــذرگــاه
بـدین بـی رنگـی و پـسـتـی و زشـتـیچـــرا انــدر ردیــف مــا نــشــســـتـــی
بـگفـتـا نام هر کـس در شـماری اسـتمـرا نیز اندرین مـلـک، اعـتـبـاری اسـت
کـس کــایـن نـقــش بــر گـل مـیـنـگـاردحـــســاب خـــار و خـــس را نــیــز دارد
تـــرا گــر بـــاغــبـــانــی بـــود چــالــاکمــرا هــم بـــاغــبــانــی کــرد افــلــاک
تــــرا گـــر کـــرد اســــتــــاد آبــــیـــاریمــــرا هــــم آب داد ابـــــر بـــــهــــاری
شـمـا را گـر چـه رونـق بــیـشـتــر بــودســوی مــا نـیـز، گــردون را نـظــر بــود
چـــه تـــرســـانــی ز آســیــب شــرارمچـــه کـــردم تـــا بــــســـوزد روزگـــارم
چـه بــودسـتـیـم جـز خـواب و خـیـالـیکـــه گـــیـــرد گـــردن مـــا را وبـــالـــی
مرا در بـاغ، مـحـکـم ریشـه ای نیسـتز داس و تـیشه ام، اندیشه ای نیست
بــگــامــی مــیـتــوان بــنـیـاد مــا کــنـدبآهــی مـــیــتـــوان از هــم پـــراکـــنــد
جـمـال هـر گـلـی، در جـلـوه و پـوسـتچه فرق، ار نو گلی پاکیزه، خودروست
چه دانستـی که ما را رنگ و بـو نیستکـه مـیگـویـد گـل خـودرو، نـکـونـیسـت
دمــیـدم تــا بــدانــیـدم کــه هــســتــمفــتــادم تــا نــگــوئی خــودپـــرســتــم
مـپــنـداری کــه کــار دهـر، بــازیـســتمــرا ایـن اوفــتــادن، ســرفــرازیـســت
بــهـر مـهـدم کـه خـوابــانـدنـد خـفـتــمز هـر مـرزی کـه گـفـتـنـدم، شـکـفـتـم
نـشـسـتـم، تـا رخـم شـبـنـم بـشـویـدنــســیـم صــبــحــگــاهــانــم بــبــویــد
درین بی رنگ و بوئی، رنگ و بوهاستدرین دفـتـر، ز خـلقـت گـفـتـگـوهاسـت
سـزد گـر سـرو و گـل، بـر مـا بـخـنـدنـدکـه مـا افـتــاده ایـم، ایـشـان بــلـنـدنـد
بـیاد مـن، کـسـی تـخـمـی نـیفـشـانـدکـشـاورز ســپــهـرم بــا تــو بــنـشـانـد
مـرا بـا گـل، خـیال هـمـسـری نـیسـتهــوای نــخــوت و نــام آوری نــیـســت
اگر چـه گلشن ما، دشت و صحـراستز هر جـا رسـتـه ایم، آنجـا مصـفـاسـت
ز من، زین بـیش کـس خـوبـی نخـواهدگـــل خـــودرو، ز قـــدر گــل نــکـــاهــد
گــرفــتــم جــلــوه و رنــگــی و تــابـــیز بـــــارانــــی و بــــاد و آفــــتــــابــــی
گـــلـــی زیـــبـــا شـــدم در بـــاغ ایـــامچـه میدانم، چـه خواهم شد سرانجـامپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.