ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»گل و خار

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:08 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
در بـاغ، وقـت صـبـح چـنین گـفـت گل بـه خـارکـز خـویـش، هـیـچ نـایـدت ای زشـت روی عـار
گـلـزار، خـانـه گـل و ریحـان و سـوسـن اسـتآن بــه کــه خــار، جــای گـزیـنـد بــه شــوره زار
پــژمـرده خــاطـر اسـت و سـرافـکـنـده و نـژنـددر بـــاغ، هــر کــه را نــبـــود رنــگ و بــو و بـــار
بـا من تـرا چـه دعـوی مهر اسـت و همسـرینـاچــیـزی تــوام، هـمـه جــا کــرد شــرمــســار
در صـحـبــت تـو، پـاک مـرا تـار و پـود سـوخـتشاد آن گلی، که خار و خسش نیست در جوار
گـه دسـت مـیـخـراشـی و گـه جـامـه مـیدریبــا چــون تــوئی، چــگـونـه تــوان بــود سـازگـار
پـاکـی و تـاب چـهـره مـن، در تـو نـیسـت هیچبـــا آنــکـــه بـــاغـــبـــان مــنــت بـــوده آبـــیــار
شـبــنـم، هـمـاره بــر ورقـم بــوسـه مـی زنـدابــرم بــســر، هـمـیـشــه گـهـر مـیـکـنـد نـثــار
در زیــر پـــا نـــهـــنـــد تـــرا رهـــروان ولـــیــکمــا را بـــســـر زنــنــد، عـــروســـان گــلــعـــذار
دل گــر نــمــیـگــدازی و نــیـش ار نــمــیـزنـیبــی مـوجـبــی، چـرا ز تــو هـر کـس کـنـد فـرار
خـنـدید خـار و گـفـت، تـو سـخـتـی نـدیده ایآری، هــر آنــکــه روز ســـیــه دیــد، شـــد نــزار
مـا را فـکـنـده انـد، نـه خــویـش اوفــتــاده ایـمگــر عــاقــلــی، مــخــنــد بــافــتــاده، زیـنــهــار
گـردون، بـسـوی گـوشـه نـشـینـان نظـر نکـردبـــیــهــوده بـــود زحـــمــت امــیــد و انــتـــظــار
یـــکـــروز آرزو و هـــوس بـــیـــشـــمـــار بــــوددردا، مــــرا زمــــانــــه نــــیـــاورد در شــــمــــار
بــا آنــکــه هــیـچ کــار نــمــی آیـدم ز دســتبــس روزهـا، کـه بــا مـنـت افـتــاده اســت کـار
از خــود نـبــودت آگـهـی، از ضــعــف کــودکـیآنـسـاعـتــی کـه چـهـره گـشـودی، عـروس وار
تـــا درزی بـــهــار، بـــاری تــو جــامــه دوخــتبـس جـامه را گسیختـم، ای دوست، پـود و تـار
هـنـگـام خــفــتــن تــو، نـخــفـتــم بــرای آنـکگـلـچـین بـسـی نـهـفـتـه درین سـبـزه مـرغـزار
از پـاسـبـان خـویشـتـنـت، عـار بـهـر چـیـسـتنـشــنـیـده ای حــکــایـت گــنـج و حــدیـث مـار
آنـــکـــو تــــرا فـــروغ و صـــاف و جـــمـــال داددر حــیـرتــم کــه از چــه مــرا کــرد خــاکــســار
بـی رونـقـیـم و بـیـخـود و نـاچـیـز، زان سـبـباز مــا دریــغ داشـــت خـــوشـــی، دور روزگـــار
مـا را غـمـی ز فـتــنـه بــاد ســمـوم نـیـســتدر پـیش خـار و خس چـه زمستـان، چـه نوبـهار
بــا جـور و طـعـن خـارکـن و تـیـشـه سـاخـتـنبــهــتــر ز رنــج طــعــنــه شــنــیـدن، هـزار بــار
ایـن سـسـت مـهـر دایـه، دریـن گـاهـوار تـنـگاز بـــهــر راحــت تـــو، مــرا داده بـــس فــشــار
آئیـن کــیـنــه تــوزی گــیـتــی، کــهـن نــشــدپـــرورد گــر یــکــی، دگــری را بـــکـــشـــت زار
مـا را بــســر فـکـنـد و تــرا بــرفــراشــت ســرمــا را فـــشـــرد گـــوش و تـــرا داد گـــوشـــوار
آن پــرتــوی کـه چـهـره تـو را جـلـوه گـر نـمـودتـــا نــزد مــا رســـیــد، بـــنــاگــاه شـــد شــرار
مــشــاطــه ســپــهــر نــیــاراســت روی مــنبـا مـن مـگـوی، کـازچـه مـرا نیسـت خـواسـتـار
خواری سزای خار و خوشی در خور گل استاز تــاب خـویـش و خـیـرگـی مـن، عـجــب مـدار
شـادابـی تـو، دولـت یک هفـتـه بـیش نیسـتبــر عـهـد چـرخ و وعـده گـیـتــی، چـه اعـتــبــار
آنــان کــازیـن کــبــود قــدح، بــاده مــیـدهـنــدخــودخــواه را بـــســی نــگــذارنــد هــوشــیــار
گـر خـار یا گـلـیم، سـرانـجـام نیسـتـی اسـتدر بــاغ دهــر، هــیـچ گــلــی نــیـســت پــایـدار
گـلـبـن، بـسـی فـتـاده ز سـیـل قـضـا بــخـاکگـلـبــرگ، بــس شـدســت ز بــاد خــزان غـبــار
بـس گل شـکفـت صـبـحـدم و شـامگه فسـردتــرســم، تــو نـیـز دیـر نـمـانـی بــشــاخــســار
خـلـق زمـانـه، بــا تـو بـروز خـوشـی خـوشـنـدتــا رنــگ بـــاخــتــی، فــکــنــنــدت بــرهــگــذار
روزی کــه هـیـچ نـام و نـشــانـی نـداشــتــیجــز مـن، تــرا کـه بــود هـواخــواه و دوســتــدار
پــرویـن، ســتــم نـمـیـکـنـد ار بــاغــبــان دهـرگل را چـراست عزت و خـار از چـه روست خـوارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.