ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»گل و شبنم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:08 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
گـلـی، خـنـدیـد در بــاغـی سـحـرگـاهکـه کـس را نیسـت چـون من عـمـر کـوتـاه
نــدادنــد ایــمـــنــی از دســـتـــبـــردمشــکــفــتــم روز و وقــت شــب فــســردم
نــدیـدنــدم بــجــز بــرگ و گــیــا، روینــکــردنــدم بــجــز صــبــح و صــبـــا، بــوی
در آغـوش چــمـن، یـکـدم نـشـسـتــمزمـــان دلــــربــــائی، دیـــده بــــســــتــــم
ز چــهــرم بــرد گــرمــا، رونــق و تــابنـکـرده جــلـوه، رنـگـم شــد چــو مـهـتــاب
نـه صـحــبــت داشــتــم بــا آشــنـائینـــه بــــلـــبـــل در وثـــاقـــم زد صـــلـــائی
اگــــر دارای ســــود و مــــای بـــــودمعـــروس عـــشـــق را پــــیـــرایـــه بــــودم
اگــر بـــر چــهــره ام تــابــی فــزودنــدبـــدیــن تــردســتــی از دســتــم ربــودنــد
ز مـن، فـردا دگـر نـام و نشـان نیسـتحـسـاب رنـگ و بــوئی، در مـیـان نـیـسـت
کـسـی کـو تـکیه بـر عـهد جـهان کـرددریـن ســوداگــری، چــون مــن زیــان کــرد
فروزان شبنمی، کرد این سخن گوشبــخــنــدیــد و بــبــوســیــدش بــنــاگــوش
بـگـفـت، ای بـی خـبـر، مـا رهـگـذاریمبــر ایـن دیـوار، نــقــشــی مــی نــگــاریــم
مــن آگــه بـــودم از پـــایــان ایــن کــارتــــــرا آگــــــاه کــــــردن بــــــود دشــــــوار
نـدانـسـتــی کـه در مـهـد گـلـسـتــانسـحـر خـنـدیـد گـل، شـب گـشـت پـژمـان
تـو مـاندی یک شـبـی شـاداب و خـرمنـمـیـمــانـد بــجــز یـک لــحــظــه شــبــنـم
چـه خـوش بـود ار صـفـای ژاله میماندجــمــال یــاســمــیـن و لــالــه مــیــمــانــد
جـهان، یغـما گر بـس آب و رنگ اسـتمرا هم چون تو وقت، ایدوست، تنگ است
مــن از افــتــادن خــود، خــنـده کــردمرخ گــــلــــبـــــرگ را تــــابــــنــــده کــــردم
چـو اشـک، از چـشـم گـردون افـتــادمبــه رخــســار خــوش گــل، بـــوســه دادم
بـه گل، زین بـیشتـر زیور چـه بـخـشدبــشـبــنـم، کـار ازیـن بـهـتـر چـه بــخـشـد
اگـر چــه عـمـر کـوتــاهـم، دمـی بــودخـوشـم کـاین قـطـره، روزی شـبـنمی بـود
چـو بـر بـرگ گـلـی، یکـدم نـشـسـتـمز گـیتـی خـوشـدلـم، هـر جـا کـه هـسـتـم
اگر چـه سوی من، کسرا نظر نیسـتکـسـی را، خـوبـی از مـن بـیشـتـر نیسـت
نــرنــجـــیــدم ز ســیــر چـــرخ گــرداندرونــــم پــــاک بــــود و روی، رخــــشــــان
چــو گــفــتـــنــدم بـــیــارام، آرمــیــدمچــو فــرمــودنــد پـــنــهــان شــو، پـــریــدم
درخــشـیـدم چــو نـور انـدر سـیـاهـیبــرفــتــم بـــا نــســیــم صــبـــحــگــاهــی
نـه خــنـدیـدم بــه بــازیـهـای تــقــدیـرنـه دانـسـتـم چـه بـود این رمـز و تـفـسـیـر
اگـر چـه یـک نـفـس بــودیـم و مـردیـمچـه بـاک، آن یـک نـفـس را غـم نـخـوردیـم
بــــمــــا دادنـــد کــــالــــای وجــــودیکــه بـــرداریــم ازیــن ســرمــایــه ســودیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.