ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»گله بیجا

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:08 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
گــفــت گــرگــی بــا ســگـی، دور از رمـهکـه سـگـان خـویـشـنـد بـا گـرگـان، هـمـه
از چــه گـشــتــســتــیـم مـا از هـم بــریخــوی کــردســتــیــم بـــا خــیــره ســری
از چـه مـعـنـی، خـویـشـی مـا نـنـگ شـدکـــار مـــا تــــزویـــر و ریـــو و رنـــگ شـــد
نــگــذری تـــو هــیــچـــگـــاه از کـــوی مــانـنـگــری جــز خــشــمـگـیـن، بــر روی مـا
اولــیــن فــرض اســـت خـــویــشــاونــد راکـــه بـــجـــویــد گــمــشـــده پـــیــونــد را
هـفـتــه هـا، خــون خــوردم از زخــم گـلـونــه عــیــادت کــردی و نــه جــســتـــجــو
مــــاهـــهـــا نـــالــــیـــدم از تــــب، زار زارهــیــچ دانــســتــی چــه بـــود آن روزگــار
بـــــارهــــا از پــــیــــری افــــتــــادم ز پــــاهــیـچ از دســتــم گــرفــتــی، ای فــتــی
روزهـــا صـــیـــاد، نـــاهـــارم گـــذاشــــتهیچ پـرسیدی چه خوردم شام و چـاشت
ایـن چــه رفــتــار اســت، ای یــار قــدیــمتــو ظــنــیـن از مــا و مــا در رنــج و بــیــم
از پـــی یــک بـــره، از شــب تـــا ســحـــربـــس دوانـــیــدی مـــرا در جـــوی و جـــر
از بــــرای دنـــبــــه یـــک گـــوســـفـــنـــدبــــارهـــا مـــا را رســــانـــیـــدی گـــزنـــد
آفـــت گـــرگـــان شـــدی در شـــهــر و دهغــیــر، صــد راه از تــو خــویـشــاونــد بــه
گــفــت، ایـن خــویـشــان وبــال گــردنـنـددشــمــنــان دوســت، مــا را دشــمــنـنـد
گــر ز خــویـشــان تــو خــوانـم خــویـش راکـشـتـه بــاشـم هـم بــز و هـم مـیـش را
مــا ســگ مــســکــیــن بــازاری نــه ایــمکـاهـل از سـســتــی و بــیـکـاری نـه ایـم
مــا بــکــنـدیـم از خــیـانـتــکــار، پــوســتخـواه دشـمـن بــود خــائن، خـواه دوسـت
بـا سـخـن، خـود را نـمـیـبـایـسـت بـاخـتخــلــق را از کــارشــان بــایـد شــنـاخــت
غـیـر، تــا هـمـراه و خــیـرانـدیـش تــسـتصـد ره ار بـیگـانـه بـاشـد، خـویش تـسـت
خویش بد خواهی، که غیر از بد نخواستاز تو بیگانه است، پس خویشی کجاست
رو، کــه ایـن خــویـشــی نــمــیآیـد بــکــارگـــــلــــه از ده رفـــــت، مــــا را واگـــــذارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.