ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»گنج ایمن

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:08 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
نــهــاد کــودک خــردی بـــســر، ز گــل تـــاجــیبـخـنده گفت، شهان را چـنین کلاهی نیست
چـو سـرخ جـامه من، هیچ طـفل جـامه نداشـتبـسـی مقایسـه کردیم و اشتـبـاهی نیسـت
خــلـیـقـه گـفـت کـه اســتــاد یـافـت بــهـبــودینـشـاط بـازی مـا، بـیشـتـر ز مـاهـی نـیسـت
ز ســنــگــریــزه، جــواهــر بـــســی بـــتــاج زدمهـزار حـیف کـه تـخـتـی و بـارگـاهی نـیسـت
بــرو گـذشـت حــکـیـمـی و گـفـت، کـای فـرزنـدمبـرهن اسـت که مثـل تـو پـادشاهی نیست
هــنــوز روح تـــو ز الــایــش بـــدن پـــاکـــســـتهـنـوز قـلـب تــو را نـیـت تــبــاهـی نـیـســت
بــغــیـر نـقــش خــوش کــودکـی نـمـی بــیـنـیبـنقـش نیک و بـد هسـتـیت، نگاهی نیسـت
تـرا بــس اسـت هـمـیـن بــرتـری، کـه بــر در تـوبـسـاط ظـلـمـی و فـریاد دادخـواهی نـیسـت
تـــو، مــال خـــلــق خـــدا را نــکـــرده ای تـــاراجغذا و آتـشت، از خـون و اشک و آهی نیست
هــنــوز گــنــج تــو، ایــمــن بـــود ز رخــنــه دیــوهـنـوز روی و ریا را سـوی تـو، راهی نـیسـت
کــســی جــواهــر تـــاج تــو را نــخــواهــد بـــردولیک تـاج شهی، گاه هست و گاهی نیست
نـــه بـــاژبـــان فـــســـادی، نـــه وامـــدار هــویز خـرمـن دگـران، بــا تـو پــر کـاهـی نـیـسـت
نـرفـتـه ای بــه دبــسـتـان عـجـب و خـودبـیـنـیبـمـوکـبـت ز غـرور و هوی، سـپـاهی نیسـت
تــرا فــرشــتــه بـــود رهــنــمــون و شــاهــانــرابــغـیـر اهـرمـن نـفـس، پــیـر راهـی نـیـسـت
طــلـا خــدا و طـمـع مـســلـک و طــریـقـت شــرجـز آسـتـانـه پـنـدار، سـجـده گـاهی نیسـت
قـنـات مـال یـتــیـم اســت و بــاغ، مـلـک صـغـیـرتمام حاصل ظلم است، مال و جاهی نیست
شـــهــود مـــحـــکـــمــه پـــادشـــاه، دیــوانــنــدولی بـمحـضـر تـو غـیر حـق، گـواهی نیسـت
تــو، در گــذر گــه خــلـق خــدای نـکــنـدی چــاهبـه رهـگـذار حـیات تـو، بـیم چـاهـی نـیسـت
تــو، نـقــد عــمــر گــرانـمــایـه را نــبــاخــتــه ایدرین جـریده نـو، صـفـحـه سـیـاهـی نـیسـت
به پیش پای تو، گر خاک و گر زر است، چه فرقبـچـشـم بـی طـمعت، کوه پـر کاهی نیسـت
در آن سـفـیـه کـه آز و هـوی سـت کـشـتـیـبــانغـریق حـادثـه را، سـاحـل و پـنـاهی نـیسـت
کــســیـکــه دایـه حــرصــش بــگــاهـواره نــهــادبـخـواب رفـت و ندانسـت کـانتـبـاهی نیسـت
ز جـد و جـهـد، غـرض کـیمـیـای مـقـصـود اسـتوگـر نـه بـر صـفـت کـیمـیـا گـیـاهـی نـیسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.