ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»گوهر و سنگ

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:09 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
جـدی هر شـب، بـفـکـر بـازئی چـندبــمـن مـیـکـرد چــشـم انـدازئی چــنـد
ثـوابــت، قـصـه هـا کـردنـد تـفـسـیـرکــواکــب بـــرجــهــا دادنــد تـــغــیــیــر
دگرگون گشت بس روز و مه و سالمــرا جــاویــد یــکــســان بـــود احــوال
اگــر چــه کــار بــر مـن بــود دشــواربــخــود دشـوار مـی نـشـمـردمـی کـار
نـــه دیـــدم ذره ای از روشــــنـــائینـــه بـــا یــک ذره، کـــردم آشـــنـــائی
نه چـشـمـم بـود جـز بـا تـیرگـی رامنـه فـرق صـبــح مـیـدانـسـتـم از شـام
بــسـی پــاکـان شـدنـد آلـوده دامـنبـسـی بــرزیـگـران را سـوخـت خـرمـن
بـسـی بـرگشت، راه و رسـم گردونکـه پــا نـگـذاشــتــیـم ز انـدازه بــیـرون
چـو دیدنـدم چـنـان در خـط تـسـلـیممـرا بــس نـکـتــه هـا کـردنـد تــعــلـیـم
بــگــفــتــنـدم ز هـر رمــزی بــیـانـینــمــودنــدم ز هـر نــامــی نــشــانــی
بــبـخـشـیـدنـد چـون تـابـی تـمـامـمبــدخــشــی لــعــل بــنـهـادنـد نــامــم
مــرا در دل، نـهـفــتــه پــرتــوی بــودفــروزان مــهــر، آن پـــرتـــو بـــیــفــزود
کـمـی در اصـل مـن مـیـبــود پـاکـیشــد آن پــاکــی، در آخــر تــابــنـاکــی
چـو طـبـعم اقتـضـای بـرتـری داشـتمــرا آن بـــرتــری، آخــر بـــرافــراشــت
نه تـاب و ارزش من، رایگـانی اسـتســزای رنـج قــرنـی زنـدگـانـی اســت
نـه هـر پـاکـیزه روئی، پـاکـزاد اسـتکه نسـل پـاک، ز اصـل پـاک زاد اسـت
نه هر کوهی، بـدامن داشـت معـدننــه هـر کــان نــیـز دارد لــعــل روشــن
یــکــی غــواص، درجــی گــران بــودپر از مشتی شبـه دیدش، چو بـگشود
بـگـو ایـن نـکـتـه بـا گـوهـر فـروشـانکه خون خورد و گهر شد سنگ در کان
شـنیدسـتـم کـه اندر مـعـدنی تـنگسـخـن گـفـتـند بـا هم، گوهر و سـنگ
چـنین پـرسید سنگ از لعل رخشانکـه از تــاب کـه شــد، چــهـرت فـروزان
بــدیـن پــاکــیـزه روئی، از کــجــائیکـــه دادت آب و رنـــگ و روشــــنـــائی
درین تـاریک جـا، جـز تـیرگی نیستبـتـاریکی درون، این روشـنی چـیسـت
بـهر تـاب تـو، بـس رخـشندگیهاستدر ایـن یـک قـطـره، آب زنـدگـیـهـاسـت
بــمـعـدن، مـن بــسـی امـیـد رانـدمتـو گـر صـد سـال، من صـد قـرن مـاندم
مـرا آن پـسـتـی دیرینـه بـر جـاسـتفـروغ پــاکـی، از چــهـر تــو پــیـداسـت
بـدین روشـن دلی، خـورشـید تـابـانچــرا بــا مـن تــبــاهـی کـرد زیـنـسـان
مـرا از تــابــش هـر روزه، بــگـداخـتتــرا آخــر، مــتــاع گــوهـری ســاخــت
اگـر عــدل اســت، کـار چــرخ گـردانچـرا مـن سـنـگـم و تـو لـعـل رخـشـان
نــــه مـــــا را دایــــه ایــــام پـــــروردچـرا بـا مـن چـنـیـن، بـا تـو چـنـان کـرد
مـرا نقـصـان، تـو را افـزونی آمـوخـتتــرا افـروخـت رخـسـار و مـرا سـوخـت
تـرا، در هر کـنـاری خـواسـتـاریسـتمـرا، سـرکـوبــی از هـر رهـگـذریـسـت
تـرا، هم رنگ و هم ار زندگی هستمرا زین هر دو چـیزی نیسـت در دست
تــرا بــر افـســر شــاهـان نـشـانـنـدمــرا هــرگــز نــپـــرســنــد و نــدانــنــد
بــود هـر گــوهـری را بــا تــو پــیـونـدگـه انگـشـتـر شـوی، گـاهی گـلـوبـنـد
من، اینسـان واژگون طـالع، تـو فیروزتـو زیـنـسـان دلـفـروز و مـن بــدیـن روز
بــنـرمــی گــفــت او را گــوهـر نــابجـــوابـــی خــوبـــتـــر از در خــوشــاب
کـزان مـعـنـی مـرا گـرم اسـت بــازارکـه دیـدم گـرمـی خـورشـیـد، بــسـیـار
از آنـرو، چـهره ام را سـرخ شـد رنگکـه بـس خـونابـه خـوردم در دل سـنگ
از آن ره، بــخــت بــا مـن کــرد یـاریکـه در ســخــتــی نـمـودم اســتــواری
بـه اخـتـر، زنگـی شـب راز مـیگـفـتسـپــهـر، آن راز بــا مـن بــاز مـیـگـفـت
ثـــریــا کــرد بـــا مــن تـــیــغ بـــازیعـطـارد تــا سـحــر، افـســانـه ســازی
زحـل، بـا آنهمه خـونخواری و خـشممـرا مـیدید و خـون مـیریخـت از چـشـم
فـلـک، بـر نـیـت مـن خـنـده مـیـکـردمــرا زیــن آرزو شــرمــنــده مــی کــرد
ســهـیـلــم رنـجــهـا مـیـداد پــنـهـانبــفــکــرم رشــکــهـا مـیـبــرد کــیـهـان
نشستـی ژاله ای، هر گه بـکهسـاربــدوش مــن گــرانـتــر مـیـشــدی بــار
چـنـانم مـیفـشـردی خـاره و سـنـگکــه خــونـم مــوج مــیـزد در دل تــنــگ
نـه پــیـدا بــود روز ایـنــجــا، نـه روزننــه راه و رخــنــه ای بـــر کــوه و بــرزن
بــدان درمـانـدگــی بــودم گــرفــتــارکـه بــاشـد نـقـطـه انـدر حـصـن پـرگـار
گهی گیتـی، ز بـرفم جـامه پـوشـیدگـهی سـیلـم، بـگـوش انـدر خـروشـید
زبـــونـــیـــهـــا ز خـــاک و آب دیـــدمز مــهـر و مــاه، مــنــت هـا کــشــیـدمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.