ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مادر دوراندیش

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:09 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
بـا مـرغـکـان خـویـش، چـنـین گـفـت مـاکـیـانکـــای کــودکــان خـــرد، گــه کــارکــردن اســـت
روزی طــلــب کــنــیـد، کــه هـر مــرغ خــرد رااول وظــیـفــه، رســم و ره دانــه چــیـدن اســت
بـی رنج نوک و پـا، نتـوان چینه جست و خوردگـر آب و دانـه ایـسـت، بـخـونـابـه خـوردن اسـت
درمـانـده نـیـسـتـیـد، شـمـا را بــقـدر خـویـشهـم نـیـروی نـشـسـتـن و هـم راه رفـتـن اسـت
پــنــهــان، ز خــوشــه ای بــربــائیــد دانــه ایدر قـریه گفـتـگوسـت، کـه هنگـام خـرمن اسـت
فـریاد شـوق و بـازی طـفـلانه، هفـتـه ایسـتگـر بـشـنـویـد، وقـت نـصـیـحـت شـنـیـدن اسـت
گیتی، دمی که رو بسیاهی نهد، شب استچشم، آنزمان که خسته شود، گاه خفتن است
بــی مــن ز لــانــه دور نــگــردیــد هــیــچ یـکتـنـهـا، چـه اعـتـبــار در ایـن کـوی و بـرزن اسـت
از چــشــم طــائران شــکـاری، نـهـان شــویـدگــویـنـد بــا قــبــیـلــه مـا، بــاز دشــمـن اســت
جـز بـانـگ فـتـنـه، هـیـچ بـگـوشـم نـمـیـرسـدیـا حـرف سـر بـریدن و یـا پـوسـت کـنـدن اسـت
نــخــجــیـرگــاهـهـا و کــانـهـا و تــیـرهـاســتسـیمـرغ را، نـه بـیهـده در قـاف مـسـکـن اسـت
بـا طـعـمـه ای ز جـوی و جـری، اکـتـفـا کـنـیدآسـیب آدمـی اسـت، هـر آنـجـا کـه ارزان اسـت
هر جـا کـه سـوگ و سـور بـود، مـرغ خـانگـیرانـش بـسـیـخ و سـینـه بـدیگ مـسـمـن اسـت
از خــون صــدهــزار چـــو مــا طــائر ضــعــیــفهـر صـبــح و شـام، دامـن گـیـتـی مـلـون اسـت
از آب و دان خــانــه بــیـگــانــگــان چــه ســودهر کس که منزوی اسـت زاندیشـه ایمن اسـت
پــیـدا هــزار دام ز هــر بــام کــوتــهـی اســتپــنـهـان هـزار چــشـم بــســوراخ و روزن اســت
زینسـان کـه حـمـلـه مـیکـند این گـنـبـد کـبـودافـتــد، نـرفـتـه نـیـمـرهـی، گـر تـهـمـتــن اسـت
هـر نـقــطــه را، بــدیـده تــحــقـیـق بــنـگـریـدصــیــاد را عــلــامــت خــونــیـن بــدامــن اســت
از لــانــه، هــیــچــگــاه نــگــردیــد تـــنــگ دلکاینخانه بـس فراخ و بـسی پـاک و روشن است
بــا مـرغ خـانـه، مـرغ هـوا را تــفـاوتــی اسـتبـــال و پـــر شــمــا، نــه بـــرای پــریــدن اســت
مـا را بـه یک دقـیقـه تـواننـد بـسـت و کـشـتپـرواز و سـیر و جـلـوه، ز مرغـان گـلـشـن اسـت
گـــر بـــه دام حـــیــلـــه مــردم فـــتـــاده ایــمایـام هـم، چــو وقـت رسـد، مـردم افـکـن اسـت
تـلخـسـت زخـم خـوردن و دین جـفـای سـنگگر زانکـه سـنگ کـودک و گر زخـم سـوزن اسـت
جـائی کـه آب و دانه و گـلزار و سـبـزه ایسـتآنـجــا فـریـب خـوردن طـفـلـان، مـبــرهـن اسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.