ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»معمار نادان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:09 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
دیــد مــوری طـــاســـک لــغـــزنــده ایاز ســـر تــــحــــقـــیـــر، زد لـــبــــخـــنـــده ای
کاین ره از بـیرون همه پـیچ و خـم استوز درون، تـــــاریــــکـــــی و دود و دم اســـــت
فصل بـاران اسـت و بـرف و سـیل و بـادنــــاگــــه ایـــن دیـــوار خــــواهــــد اوفــــتــــاد
ای کـه در ایـن خـانـه صـاحــبــخـانـه ایهــر کــه هــســتــی، از خــرد بـــیــگــانــه ای
نـیـســت، مــیـدانـم تــرا انـبــار و تــوشپس چه خواهی خوردن، ای بی عقل و هوش
از بـــــرای کــــار خــــود، پــــائی بــــزننــــوبـــــت تـــــدبـــــیــــر شــــد، رائی بـــــزن
زنــدگــانــی، جـــز مــعـــمــائی نــبـــودوقـــت، غـــیــر از خـــوان یــغـــمـــائی نــبـــود
تــا نــپـــیــمــائی ره ســعــی و عــمــلایـــن مـــعـــمـــا را نـــخـــواهـــی کـــرد حـــل
هـر کـجـا راهی اسـت، مـا پـیمـوده ایمهـر کــجــا تــوشــی اســت، آنـجــا بــوده ایـم
تـــو ز اول ســـســـت کــردی پـــایــه راســـــود، انـــــدک بـــــود انــــدک مـــــایــــه را
نـیـســت خــالــی، دوش مــا از بــار مـاکـــوشــــش انـــدر دســــت مـــا، افــــزار مـــا
گـر بـه سـیر و گـشـت، می پـرداخـتـیماز کـــجـــا آن لـــانـــه را مـــی ســـاخـــتـــیــم
هر که توشی گرد کرد، او چاشت خوردهـــر کـــه زیـــرک بــــود، او زد دســــتــــبــــرد
دســتـــبـــردی زد زمــانــه هــر نــفــسدســتـــبـــردی هــم تــو زن، ای بـــوالــهــوس
آخـر، این سرچـشمه خواهد شد خـرابدر ســـبـــوی خـــویــش، بـــایـــد داشـــت آب
ســـرد مـــیــگـــردد تـــنـــور آســـمـــاندر تــــنــــور گــــرم، بــــایــــد پــــخــــت نــــان
مـور، تـا پـی داشـت در پـا، سـرفـشـاندچـــون تـــو، انــدر گــوشـــه عــزلــت نــمــانــد
مــادر مـن، گــفــت در طــفــلــی بــمـنرو، بـــکــوش از بـــهــر قـــوت خـــویــشـــتـــن
کـس نـخـواهـد بـعـد ازیـن، بــار تـو بــردجــنـس مــا را نـیـســت، خــرد و ســالــخــورد
بــس بــزرگـســت ایـن وجــود خــرد مـاوقـــــت دارد کــــار و خـــــواب و خـــــورد مــــا
خــرد بــودیـم و بــزرگــی خــواســتــیـمهــم در افــتـــادیــم و هــم بـــرخـــاســتـــیــم
مـور خــوارش گــفــت، کــای یـار عــزیـزگــر تـــو نــقــاشــی، بـــیــا طــرحـــی بـــریــز
نـیـک دانــســتــم کــه انــدر دوســتــیهــمــچـــو مــغــز خــالــص بـــی پـــوســتـــی
یــک نــفــس، بــنــای ایــن دیـوار بــاشدر خـــرابــــیـــهـــای مـــا، مـــعـــمـــار بــــاش
ایـن بــنـا را سـاخـتــیـم، امـا چـه سـودخــانــه بـــی صــحــن و ســقــف و بـــام بـــود
مـــهــره تـــدبـــیــر، دور انــداخـــتـــیــمزان ســبـــب، بـــردی تـــو و مــا بـــاخــتـــیــم
کـیـســت مـا را از تــو خــیـرانـدیـش تــرکـــاشـــکــی مــی آمــدی زیــن پـــیــشـــتـــر
گـــر بـــایــن ویـــرانـــه، آبـــادی دهـــیدر حــــقـــیـــقــــت، داد اســــتــــادی دهـــی
فـکـر مـا، تـعـمـیـر این بـام و فـضـاسـتهـر چــه پــیـش آیـد جــز ایـن، کـار قـضـاسـت
تـــو طــبـــیــب حـــاذق و مــا دردمــنــدمــا در ایــن پــســتــی، تــو در جــای بـــلــنــد
تــا کــه بـــر مــیآیــدت کــاری ز دســترونــقـــی ده، گــر کــه بـــازاری شـــکــســـت
مـور مـغـرور، این حـکـایـت چـون شـنـیدگــفـــت، تـــا زود اســـت بـــایــد رفــت و دیــد
پــــای انـــدر ره نـــهـــاد، آمــــد فــــرودگــر چــه رفــتــن بــود و بـــرگــشــتــن نــبــود
کـــار را دشـــوار دیـــد، از کـــار مـــانـــددر عــــجــــب زان راه نــــاهـــمــــوار مــــانــــد
مــور طــفــل، امــا حــوادث پـــیــر بـــوداحــــتـــــمــــال چــــاره جــــوئی دیــــر بـــــود
دام مـحــکــم، ضــعــف در حــد کــمــالایـســتــادن ســخــت و بــرگــشــتــن مــحــال
از بـــــرای پـــــایـــــداری، پـــــای نـــــهبــــهـــر صــــبــــر و بــــردبــــاری، جــــای نـــه
چـونکه دید آن صـید مسـکین، مور خـوارگــفـــت: گــر کـــارآگــهــی، ایــنــســـت کـــار
خــانــه مــا را نــمــیــکــردی پـــســنــدبـــد پـــســـنــد اســـت، ایــن وجـــود آزمــنــد
تـو بـدین طـفلی، که گفت اسـتـاد شـوبـــــاد افــــکــــن در ســــر و بــــر بــــاد شــــو
خــوب لـغـزیـدی و گـشـتــی سـرنـگـونخـوب خـواهـیـمـت مـکـیـد، ایـن لـحـظـه خـون
بــســکــه از مـعــمــاری خــود، دم زدیخـــــانـــــه تـــــدبـــــیــــر را، بـــــر هــــم زدی
دام را ایــنــگــونــه بـــایــد ســاخـــتـــنچـــون تـــو خــودبـــیــن را بـــدام انــداخــتـــن
عـــیــب کـــردی، ایــن ره لـــغـــزیــده راطـــــاس را دیــــدی، نــــدیــــدی بـــــنــــده را
مــن هــزاران چــون تــو را دادم فــریــبزان فـــریـــب، آگـــه شـــوی عـــمـــا قـــریــب
هیچ پـرسـیدی که صاحـبـخـانه کیسـتهـیـچ گـفـتــی در پــس ایـن پــرده چــیـســت
دیــده را بــســتــی و افــتــادی بـــچــاهره شـــنـــاســـا، ایــن تـــو و ایــن پـــرتـــگـــاه
طــاس لــغــزنـده اســت، ای دل، آز تــومـــبــــتــــلـــائی، گـــر شـــود دمـــســـاز تـــو
زیـن حــکـایـت، قــصــه خــود گـوشــدارتـــو چـــو مـــوری و هـــوی چـــون مـــورخـــوار
چـون شـدی سـرگـشـتــه در تـیـه نـیـازبــــا خـــبـــر بــــاش از نـــشـــیـــب و از فـــراز
تــا کــه ایــن روبـــاه رنــگــیــن کــرد دمبـــس خــروس از خـــانــه داران گــشــت گــم
پـــا مــنــه بـــیــرون ز خــط احـــتـــیــاطتـــا چـــو طــومــارت، نــپـــیــچـــانــد بـــســاطپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.