ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»نا آزموده

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 11:09 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
قـاضـی بــغـداد، شــد بــیـمـار ســخــتاز عــدالــتـــخـــانــه بـــیــرون بـــرد رخــت
هفـتـه ها در دام تـب، چـون صـید مـانـدمـحــضــرش، خــالـی ز عــمـرو زیـد مـانـد
مـــدعـــی، دیــگـــر نــیــامـــد بـــر درشمـــانــد گـــرد آلـــود، مــهــر و دفـــتـــرش
دادخــــــواه و مـــــردم بــــــیـــــدادگـــــرهـــر دو، رو کــــردنـــد بــــر جــــای دگـــر
آن دکـان عـجــب شــد بــی مـشــتــریدیــــگـــــری بـــــرداشـــــت کـــــار داوری
مـدتــی، قـاضـی ز کـســب و کـار مـانـدآن مــــتــــاع زرق، بــــی بــــازار مــــانـــد
کــــس نـــمـــیآورد دیـــگـــر نـــامـــه ایبــره ای، قـنـدی، خــروســی، جــامـه ای
نـیمـه شـب، دیـگـر کـسـی بـر در نـبـودصــحـــبـــتـــی از بـــدره هــای زر نــبـــود
از کــســی، دیـگـر نـیـامـد پــیـشــکــشاز میان بـرخـاسـت، صـلـح و کـشـمـکـش
مــانــده بــود از گــردش دوران، عــقــیـمحـــرف قــیــم، دعـــوی طـــفــل یــتـــیــم
بـــــــر نــــــمــــــیآورد بـــــــزاز دغـــــــلطـــاقـــه کـــشـــمــیــری، از زیــر بـــغـــل
زر، دگـــر نـــنــهــاد مـــرد کـــم فـــروشزیـر مـســنـد، تــا شـود قـاضـی خــمـوش
چون همی نیروش کم شد، ضعف بـیشعـاقـبــت روزی، پــســر را خــوانـد پــیـش
گـــفـــت، دکـــان مـــرا ایـــام بــــســـتدیـــگـــرم کــــاری نـــمـــیآیـــد ز دســــت
تــو بــمــســنـد بــرنـشــیـن جــای پــدرهـر چـه مـن بــردم، تـو بـعـد از مـن بــبــر
هر چـه بـاشد، بـاز نامش مسـند اسـتگـر زیـانـش ده بــود، سـودش صـد اســت
گــــر بـــــدانــــی راه و رســـــم کــــار راگــــرم خــــواهـــی کــــرد ایـــن بــــازار را
ســالــهــا انــدر دبـــســتـــان بـــوده ایبــس کـتــاب و بــس قـلـم فــرســوده ای
آگــهــی، از حـــکــم و از فـــتـــوای مــناز ســـخـــنـــهـــا و اشـــارتـــهـــای مـــن
کـار دیوانـخـانـه، مـیـدانـی کـه چـیسـتوانـکـه مـیـبـایـسـت بـارش بـرد، کـیـسـت
تــو بــســی در مـحــضـر مـن مـانـده ایهـر چــه در دفـتــر نـوشـتــم، خـوانـده ای
خـوش گـذشـت از صـید خـلـق، ایام منای پــســر، دامــی بــنــه چــون دام مــن
حق بر آنکس ده که میدانی غنی استگـر سـراپـا حـق بـود مفـلس، دنی اسـت
حـرف ظـالـم، هـر چـه گـویـد مـی پــذیـرهـر چــه از مـظــلـوم مـیـخــواهـی بــگـیـر
گــاه بــایـد زد بــه مـیـخ و گـه بــه نـعــلگـر ســنـد خــواهـنـد، بــایـد کــرد جــعــل
در رواج کــار خــود، چــون مــن بــکــوشهـر کــه را پــر شــیـرتــر بــیـنـی، بــدوش
گـــفـــت، آری، داوری نـــیــکـــو کـــنـــمخـــدمـــت هــر کـــس بـــقـــدر او کـــنــم
صـبـحـگاهان رفت و در محـضر نشـسـتشـامـگـه بــرگـشـت، خــون آلـوده دسـت
گـفـت، چـون رفـتـم بـمحـضـر صـبـحـگـاهروســــــــتــــــــائی زاده ای آمـــــــد ز راه
کــرد نــفــریــن بــر کــســان کــدخــدایکــه شــبــانـگــه ریـخــتــنــدم در ســرای
خـــانــه ام از جـــورشــان ویــرانــه شــدکــودک شــش ســالــه ام، دیـوانــه شــد
روغــنـم بــردنـد و خــرمـن ســوخــتــنـدبــره ام کــشــتــنــد و بــز بــفــروخــتــنــد
گـر کـه ایـن مـحـضـر بـرای داوری اسـتدید باید، کاین چه ظلم و خودسری است
گـفــتــم ایـن فـکـر مـحــال از ســر بــنـهداوری گـــر نـــیـــک خـــواهـــی، زر بـــده
گــفــت، دیـنـاری مــرا در کــار نـیـســتگـفـتـمـش، کـمـتــر ز صـد دیـنـار نـیـسـت
مـن هـمـی گـفـتــم بــده، او گـفـت نـیاو هـمــی رفــت و مــنـش رفــتــم ز پــی
چـون درشـتـی کـرد بـا من، کـشـتـمشقـصــه کـوتــه گـشــت، رو در هـم مـکـش
گـر تـو مـیـبـودی بـه مـحـضـر، جـای مـنهـمـچــو مـن، کـوتــه نـمـیـکـردی سـخـن
چـونـکـه زر مـیـخـواسـتـی و زر نـداشـتگــفــتـــه هــای او اثــر دیــگــر نــداشــت
خــیـره ســر مـیـخــوانـدی و دیـوانـه اشمــیــفــرســتــادی بــه زنــدانــخــانــه اش
تــو، بــه پــنـبــه مـیـبــری سـر، ای پــدرمـن بــه تــیـغ ایـن کــار کـردم مـخــتــصــر
آن چــنـان کـردم کـه تــو مـیـخـواسـتــیراســتــی ایـن بــود و گـفــتــم راســتــی
زرشـنـاسـان، چــون خـدا نـشـنـاخـتــنـدسـنـگـشـان هـر جـا کـه رفـت انـداخـتـنـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.