ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»نا اهل

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:10 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
نـوگـلـی، روزی ز شـورسـتــان دمـیـدخــــار، آن گــــل دیـــد و رو در هــــم کــــشــــیـــد
کـز چــه روئیـدی بــه پــیـش پــای مـاتـــــنــــگ کــــردی بـــــی ضــــرورت، جــــای مــــا
سـرخـی رنگ تـو، چـشمم خـیره کردزشــــتـــــی رویــــت، فــــضــــا را تــــیــــره کــــرد
خسته گشت از بـوی جانکاهت وجوداین چه نقش است، این چه تار است، این چه پود
حجـلت است، این شاخه بـی بـار تـوعـــبــــرت اســـت، ایـــن بـــرگ نـــاهـــمـــوار تـــو
کـاش بـر مـیکـند، زین مـرزت کـسـیکــــاش مــــیــــروئیــــد در جــــایــــت خــــســــی
تــو نــدانــم از کــدامــیــن کــشــوریهــــر کــــه هــــســــتــــی، مــــایـــه دردســــری
مـا ز یک اقـلـیم، زان بـا هم خـوشـیمگــــر کــــه در آبـــــیــــم و گــــر در آتـــــشــــیــــم
شبـنمی گر میچـکد، بـر روی ماسـتنــکــهــتـــی گــر مــیــرســـد، از بـــوی مــاســـت
چون تو، بس در جوی و جر روئیده اندلــــیـــک مــــا را بــــیـــشــــتــــر بــــوئیـــده انــــد
دسـتـه ها چـیدند از ما صـبـح و شـامهــــیـــچ نــــنــــهــــادنــــد نــــزدیـــک تــــو گــــام
تـو هـمـه عـیـبـی و مـا یـکـسـر هـنـرمــــا ســــرافــــرازیــــم و تــــو بــــی پــــا و ســــر
گل بـدو خـندید کای بـی مهر دوسـتزشـــتـــروئی، لـــیــک گـــفـــتـــارت نـــکـــوســـت
همنشین چون توئی بـودن، خطاستراســت گـفـتــی آنـچــه گـفـتــی، راســت راسـت
گـلـبـنـی کـانـدر بـیـابــانـی شـکـفـتیـــاوه ای گـــر خـــار بــــر روی گـــفـــت، گـــفـــت
مـی شـکـفـتـیم ار بـطـرف گـلـشـنیمـــیـــکـــشــــیـــدیـــم از تــــفــــاخــــر دامـــنـــی
تــا مــیـان خــار و خــاشــاک انــدریـمکـــس نـــدانـــد کـــز شــــمـــا نـــیـــکـــوتــــریـــم
مـا کـز اول، پــاک طــیـنـت بــوده ایـماز کـــــــجـــــــا دامـــــــان تـــــــو آلـــــــوده ایــــــم
صــبــحــت گــل، رنـجــه دارد خــار را!خــــیــــرگــــی بــــیـــن، خــــار نــــاهــــمــــوار را!
خـار دیـدسـتـی کـه گـل دیـد و رمـیـدگــل شــنــیــدســتــی کــه شــد خــار و خــلــیــد
مـــا فـــرومـــایـــه نـــبــــودیـــم از ازلتــــو فــــرومـــایـــه، شــــدی ضــــرب الـــمـــثــــل
هـمـنـشــیـنـان تــو خــارانـنـد و بــسگـــل چـــه ارزد پــــیـــش تـــو، ای بــــوالـــهـــوس
پـیش تـو، غـیر از گـیـاهـی نـیسـتـیمتـــو چـــه مــیــدانــی چـــه ایــم و کــیــســتـــیــم
چـون کـسـی نا اهل را اهلی شـمردگـــــر ز وی روزی قـــــفـــــائی خــــــورد، خــــــورد
مـا کـه جـای خـویش را نـشـنـاخـتـیمخــــویـــشــــتــــن را در بــــلــــا انـــداخــــتــــیـــمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.