ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»نامه به نوشیروان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:10 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
بــزرگـمـهـر، بـه شـیـروان نـوشـت کـه خـلـقز شــاه، خــواهـش امـنـیـت و رفــاه کــنـنـد
شـهان اگـر کـه بـه تـعـمیر مملـکـت کـوشـندچـه حـاجـت اسـت کـه تـعـمیر بـارگاه کـنند
چــرا کـنـنـد کـم از دســتــرنـج مـســکـیـنـانچـرا بـه مظـلـمه، افـزون بـمـال و جـاه کـنند
چـو کـج روی تـو، نـپـوینـد دیـگـران ره راسـتچـو یک خـطـا ز تـو بـیننـد، صـد گـنـاه کـننـد
بـه لـشـکـر خـرد و رای و عـدل و عـلم گـرایسـپـاه اهرمـن، انـدیشـه زین سـپـاه کـنـنـد
جـواب نامـه مـظـلـوم را، تـو خـویش فـرسـتبــسـا بــود، کـه دبـیـرانـت اشـتـبــاه کـنـنـد
زمـام کـار، بـدسـت تـو چـون سـپـرد سـپـهـربــه کـار خــلـق، چــرا دیـگـران نـگـاه کـنـنـد
اگــر بـــدفــتـــر حـــکــام، نــنــگــری یــک روزهــزار دفــتـــر انــصــاف را ســیــاه کــنــنــد
اگر که قاضـی و مفتـی شـوند، سـفله و دزددروغـــگــو و بـــدانــدیــش را گــواه کــنــنــد
بــســمـع شـه نـرســانـنـد حــاســدان قـویتــظــلـمـی کـه ضــعـیـفـان دادخــواه کـنـنـد
بپوش چشم ز پندار و عجب، کاین دو شریکبـر آن سـرنـد، کـه تـا فـرصـتـی تـبـاه کـنـنـد
چـو جـای خـودشـنـاسـی، بـحـیلـه مـدعـیانتــرا ز اوج بــلـنـدی، بــه قــعــر چــاه کـنـنـد
بـتـرس ز اه سـتـمـدیـدگـان، کـه در دل شـبنـشـسـتـه انـد کـه نفـرین بـپـادشـاه کـننـد
از آن شــرار کـه روشــن شـود ز ســوز دلـیبـیک اشـاره، دو صـد کـوه را چـو کـاه کـنـنـد
سـند بـدسـت سیه روزگار ظلم، بـس اسـتصحـیفه ای که در آن، ثـبـت اشک و آه کنند
چـو شـاه جـور کـنـد، خـلـق در امـیـد نـجــاتهمی حساب شب و روز و سال و ماه کنند
هــزار دزد، کــمــیــن کــرده انــد بــر ســر راهچـنـان مـبـاش کـه بـر مـوکـب تـو راه کـنـنـد
مـخـسـب، تـا کـه نـپـیچـاند آسـمـانت گـوشچــنـیـن مـعــامـلـه را بــهـر انـتــبــاه کــنـنـد
تـو، کـیـمـیـای بـزرگـی بــجـوی، بـی خـبـرانبــهـل، کـه قـصــه ز خــاصـیـت گـیـاه کـنـنـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.