ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»نغمه رفوگر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:10 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
شــب شــد و پــیـر رفــوگـر نـالـه کـردکای خوش آن چشمی که گرم خفتن است
چه شب و روزی مرا، چون روز و شبصـحــبــت مـن، بــا نـخ و بــا ســوزن اســت
مـن بـهر جـائی کـه مـسـکـن مـیکـنمبـا مـن آنجـا بـخـت بـد، هم مـسـکـن اسـت
چیره شد چـون بـر سیه، موی سپـیدگــفــتــم ایـنــک نـوبــت دانــســتــن اســت
نـه دم و دودی، نـه ســود و مـایـه ایخــــانـــه درویـــش، از دزد ایـــمـــن اســـت
بـــرگــشــای اوراق دل را و بـــخـــوانقــصــه هـای دل، فــزون از گــفــتــن اســت
مـن زبـون گـشـتـم بـچـنگـال دو گـرگروز و شـب، گـرگـند و گـیتـی مـکـمن اسـت
ایستـادم، گر چـه خـم شد پـشت مناوفـــتـــادن، از قــضـــا تـــرســـیــدن اســـت
گـر نـهـم امـروز، این فـرصـت ز دسـتچـــاره ام فــردا بـــه خـــواری مــردن اســت
سـر، هزاران دردسـر دارد، سـر اسـتتـن، دو صـد تـوش و نـوا خـواهـد، تـن اسـت
دل ز خون، یاقوت احمر ساختـه استمـن نـمـیـدانـســتــم ایـنـجــا مـعـدن اســت
جــامـه هـا کــردم رفــو، امــا بــه تــنجــامــه ای دارم کــه چــون پــرویـزن اســت
ایـنـهـمـه جــان کــنـدن و ســوزن زدنگــور خــود، بــا نـوک ســوزن کــنـدن اســت
هر چـه امشـب دوخـتـم، بـشـکافـتـمایـن نـخــســتــیـن مـبــحــث نـادیـدن اسـت
چـشـم مـن، چـیزی نـمـی بـینـد دگـرکــار ســوزن، کــار چـــشــم روشــن اســت
دیــده تــا یــارای دیــدن داشــت، دیـدایـن چــراغ، اکـنـون دگـر بــی روغـن اســت
چـرخ تــا گـردیـده، خـلـق افـتــاده انـدایــن فـــتـــادنـــهــا از آن گـــردیــدن اســـت
آنـچـه روزی در تــنـم، دل داشـت نـامبــسـکـه سـخـتــی دیـد، امـروز آهـن اسـت
بـس رفـو کـردم، نـدانسـتـم کـه عـمـرصــد هــزارش پـــارگــی بـــر دامــن اســـت
گـفـتـمـش، لـخـتـی بــمـان بــهـر رفـوگـفـت فـرصـت نـیسـت، وقـت رفـتـن اسـت
خــیـره از مـن زیـرکـی خــواهـد فـلـککـــارگــر، هــنــگــام پـــیــری کــودن اســـت
دوش، ضــعــف پــیـریـم از پــا فــکــنـدگــفــتــم ایـن درس ز پــای افــتــادن اســت
ذره ذره هـر چــه بــود از مـن گــرفــتدیـر دانـســتــم کــه گــیـتــی رهـزن اســت
نـیسـت جـز مـوی سـپـیدم حـاصـلـیکـشـتـم ادبـار اسـت و فـقـرم خـرمن اسـت
مـن بـه صـد خـونـابـه، یک نـان یافـتـمنـان نـخـوردن، بـهـتـر از خـون خـوردن اسـت
دشـمـنان را دوسـتـتـر دارم ز دوسـتدوسـت، وقـت تـنگـدسـتـی دشـمـن اسـت
هـر چــه مـن گـردن نـهـادم، چــرخ زدخــــون مـــن، ایـــام را بــــر گـــردن اســــت
خــســتــه و کـاهـیـده و فـرســوده امهــر زمـــانــم، مــرگ در پـــیــراهــن اســـت
ارزش مــن، پــاره دوزی بـــود و بـــسایـن چــنــیـن ارزش، بــهــیـچ ارزیـدن اســت
مـن نـه پـیـراهـن، کـفـن پـوشـیـده امایـن کـفـن، بــر چـشـم تــو پــیـراهـن اسـت
سـوزنـش صـد نـیش زد، این خـیرگـیدســـتـــمـــزد دســـت لـــرزان مــن اســـت
بـر سـتـمـکـاران، سـتـم کـمـتـر رسـدایـــن ســـزای بــــردبــــاری کـــردن اســــتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.