ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»نغمه صبح

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 11:10 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
او طـائر بــسـتــه در حــصـار اسـت
از مــیــوه بــاغ، چــشــم بــر بــنــدخوش نیست درخت میوه بی بـار
بــا روزی خـویـش، بـاش خـرسـنـدراهی که نه راه تـسـت، مسـپـار
آنجـا کـه پـر اسـت و حـلـقـه و بـنددام ســتــم اســت، پــای مـگـذار
فــرض اســت نــیـازمــوده را پــنــدو آگـــاه نـــمـــودنـــش ز اســــرار
یغـمـاگـر و دزد، بـی شـمـار اسـت
آذوقـــه خـــویــش، کـــن فـــراهــمزان میوه که خـشـک کرده دهقان
گـــه دانــه بـــود زیــاد و گـــه کـــمهمـواره فـلـک نگـشـتـه یکـسـان
بـی گـل، نـشـد آشـیـانـه مـحـکـمبــی پـایـه، بــجـا نـمـانـد بــنـیـان
انـــدود نــکـــرده ای و تـــرســـیــمویــرانــه شـــود ز بـــرف و بـــاران
جــاویـد نـه مـوســم بــهـار اســت
در لـــانـــه دیــگـــران مـــنــه گـــامخــاشــاک بـــبــر، بــســاز لــانــه
بــی رنــج، کــســی نــیـافــت آرامبــی ســعـی، نـخــورد مـرغ دانـه
زشت است ز خـلق خـواستـن وامتـا هـسـت ذخـیـره ای بــه خـانـه
از دســت مــده، بـــفــکــرت خـــامامـــنـــیــت مـــلـــک آشـــیــانـــه
ایـن پــایـه خــرد، اســتــوار اســت
خـوش صـبــحــدمـی، اگـر تــوانـیبـــر دامــن مــرغــزار بــنــشــیــن
چــــون در ره دور، دیـــر مــــانــــیبــال و پــر تــو، کــنــنــد خــونـیـن
گــــر رســـــم و ره فـــــرار دانــــیچون فتـنه رسد، تو رخت بـر چین
ایـن نـکــتــه، چــو درس زنـدگـانـیآویــزه گــوش کــن، کــه پــرویــن
در دوســتــی تـــو پـــایــدار اســت
صـبــح آمـد و مـرغ صـبــحــگـاهـیزد نــغــمــه، بــیـاد عــهـد دیـریـن
خــفــاش بــرفــت بـــا ســیــاهــیشـــد پــــر هـــمـــای روز، زریـــن
در چشمه، بـشوق جـست ماهیشـبـنـم بـنـشـسـت بـر ریـاحـیـن
شــد وقــت رحــیـل و مــرد راهــیبـنـهاد بـر اسـب خـویشـتـن، زین
هر مسـت که بـود، هشـیار اسـت
کــنــدنــد ز بـــاغ، خـــار و خــس راگــردیــد چــمــن، زمــردیـن رنــگ
دزدیــد چــو دیـو شــب، نــفــس راخـوابـید ز خـسـتـگی، شـبـاهنگ
هــنــگــام ســـحـــر، در قــفــس رابـشـکـسـت و پـرید صـید دلـتـنگ
بــر ســر نـرســانـده ایـن هـوس رابـر پـاش رسـیـد نـاگـهـان سـنـگ
ایـــن عـــادت دور روزگـــار اســــت
آراســـت بـــســـاط آســـمـــانـــیاز جــلـوه گـری، خـور جـهـانـتــاب
بـــگــریــخــت ســتـــاره یــمــانــیاز بــاغ و چــمـن، پــریـد مـهـتــاب
رخـــشــنــده چـــو آب زنــدگــانــیجـوشـیـد ز سـنـگ، چـشـمـه آب
وان مــســـت شـــراب ارغـــوانــیمـخــمـور فـتــاد و مـانـد در خـواب
مسـتـی شد و نوبـت خـمار اسـت
ای مــرغــک رام گــشــتـــه در دامبــرخــیـز کـه دام را گـسـسـتــنـد
پــر مــیـزن و در ســپــهــر بــخــرامکـز پـر شـکن تـو، پـر شـکسـتـند
بــس چـون تـو، پــرنـدگـان گـمـنـامجـسـتـنـد ره خـلـاص و جـسـتـند
با کوشش و سعی خود، سرانجامدر گـوشـه عـافـیـت نـشـسـتــنـد
کوشـنده همیشـه رسـتـگار اسـت
هـمـسـایـه بــاغ و بـوسـتـان بـاشتــا چــنــد کــنــاره مــیـگــزیـنــی
چـون چـهره صـبـح، شـادمان بـاشتــا چــنـد مــلــول مـیـنـشــیـنـی
هم صحـبـت مرغ صبـح خوان بـاشتـــا چــنــد نــژنــدی و حــزیــنــی
چــالــاک و دلــیــر و کــاردان بــاشدر وقت حـصـاد و خـوشـه چـینی
آســـایــش کـــارگــر ز کــار اســـت
آنــگــونــه بــپــر، کــه پــر نــریــزیدر دامـن روزگــار، ســنـگ اســت
بــســیــار مــکــن بــلــنــد خــیـزیکـافـتـادن نـیک نـام، نـنـگ اسـت
گـر صــلـح کــنـی و گـر ســتــیـزیاین نقش و نگار، ریو و رنگ است
گــر ســر بــنــهــی و گــر گــریـزیشاهین سـپـهر، تـیز چـنگ است
صـیـاد زمـانـه، جــانـشـکـار اســت
بـر شـاخـه سـرخ گـل، مکـن جـایکـان حـاصـل رنـج بـاغـبـان اسـت
مــنــقـــار ز بـــرگ گـــل، مــیــارایگـل، زیـور چـهـر بـوسـتـان اسـت
در نــارون، آشـــیــانــه مـــنــمـــایبرگش مشکن، که سایبـان است
از بــامــک پــســت، دانـه مــربــایکـان دانـه بــرای مـاکـیـان اســتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.