ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»نکوهش بی خبران

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:10 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
همای دید سـوی ماکـیان بـقـلـعـه و گـفـتکه این گروه، چه بـی همت و تـن آسانند
زبــون مــرغ شــکــاری و صــیـد روبــاهـنــدرهـیـن مـنـت گـنـدم فـروش و دهـقـانـنـد
چـو طـائران دگـر، جـمله را پـر و بـال اسـتچــرا بــرای رهـائی، پــری نـیـفــشــانـنـد
هـمــی فــتــاده و مــفــتــون دانـه و آبــنــدهمی نشسـتـه و بـر خـوان ظلم مهمانند
جـز این فـضـا، بـه فـضـای دگـر نـمـیـگـردنـدجـز این بـسـاط، بـسـاط دگـر نـمـیـدانـنـد
شـدند جـمع، تـمـامی بـگـرد مـشـتـی دانعـجـب گـرسـنه و درمـانـده و پـریشـانـنـد
نـه عــاقــلــنـد، از آن دســتــگــیـر ایـامــنـدنـه زیـر کــنــد، از آن پــای بــنــد زنـدانـنـد
زمـانـه، گـردنـشــان را چــنـیـن نـپــیـچــانـدبـجـد و جـهد، گر این حـلقـه را بـپـیچـانند
هـنـوز بـی خـبـرنـد از اسـاس نـشـو و نـمـاهـنـوز شــیـفــتــه ایـن بــنــا و بــنـیـانـنـد
بـگـفـت، این همـه دانسـتـی و نـدانسـتـیکـه ایـن قـبــیـلـه گـرفـتــار دام انـسـانـنـد
شکسـتـگی و درافتـادگی طبـیعت ماسـتز بـسـتـن ره مـا، خـلـق در نـمـی مـانـنـد
سـوی بـسـیط زمین، گـر تـو را فـتـد گـذریدریـن شـرار، تـرا هـم چـو مـا بـسـوزانـنـد
تـرازوی فـلـک، ای دوسـت، راسـتـی نکـندگـه مـوازنـه، یاقـوت و سـنـگ یکـسـانـنـد
دریـن حــصــار، ز درمـانـدگـان چــه کـار آیـدکـه زیرکـان، همه در کـار خـویش حـیرانند
چـه حـیلـه هـا کـه درین دامـهـای تـزویـرنـدچـه رنـگـها کـه درین نـقـشـهای الـوانـنـد
نهفتـه، سودگر دهر هر چـه داشت فروختخــبــر نــداد، گــرانــنــد یــا کــه ارزانــنــد
در آن زمـان کــه نـهـادنـد پــایـه هـســتــیقــرار شــد کــه زبــردســت را نـرجــانـنـد
نـداشـتـیـم پــر شـوق، تـا سـبــک بــپـریـمگـمـان مـبـر کـه در افـتـادگـان، گـرانجـانند
درین صـحـیفـه، چـنان رمـزها نوشـت قـضـاکـه هـر چـه بـیـش بـدانـنـد، بـاز نـادانـنـد
بکاخ دهر، که گه شیون است و گه شادیبـمـیل گـر نـنـشـینی، بـجـبـر بـنـشـانـنـد
تـرا بــر اوج بــلـنـدی، مـرا سـوی پــسـتـیمـبــاشــران قــضــا، مـیـزنـنـد و مـیـرانـنـد
حـدیث خویش چـه گوئیم، چـون نمیپـرسندحساب خود چه نویسیم، چـون نمیخوانند
چــه آشـیـان شــمـا و چــه بــام کـوتــه مـاهمین بس است که یکروز، هر دو ویرانند
تــفـاوتــی نـبــود در اصــول نـقـص و کـمـالکـمـالـهـا هـمـه انـجــام کـار، نـقـصــانـنـد
بـه تـیره روز مـزن طـعـنـه، کـانـدرین تـقـویمنـوشـتـه شـد کـه چـنـین روزها فـراوانـنـد
از آن کسیکه بـگرداند چـهره، شاهد بـخـتعــجــب مـدار، اگـر خــلـق رو بــگـردانـنـد
درین سـفینه، کسـانی که ناخـدا شـده اندتــمـام عـمـر، گـرفـتــار مـوج و طــوفـانـنـد
ره وجـود، بـجـز سـنـگـلـاخ عـبـرت نـیـسـتفـتـادگـان، خـجـل و رفـتـگـان پـشـیمـانندپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.