ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»هرچه باداباد

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:10 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
گـفـت بــا خـاک، صـبــحــگـاهـی بــادچـون تـو، کـس تـیـره روزگـار مـبــاد
تـــو، پـــریــشـــان مـــا و مـــا ایــمــنتــــو، گــــرفــــتــــار مـــا و مـــا آزاد
هـمــگــی کــودکــان مــهــد مــنــنــدتــیـر و اســفـنـد و بــهـمـن و مـراد
گــــه روم، آســــیــــا بـــــگــــردانــــمگـه بــخــرمـن و زم، زمـان حــصــاد
پـیک فرخنده ای چـو من سوی خـلقکــوتــوال ســپـــهــر نــفــرســتـــاد
بـــرگــهــا را ز چــهــره شــویــم گــردغـنچـه ها را شـکفـتـه دارم و شـاد
مــن فـــرســـتـــم بـــبـــاغ، در نــوروزمــــژده شــــادی و نـــویـــد مــــراد
گـاه بــاشــد کـه بــیـخ و بــن بــکـنـماز چــنـار و صــنـوبــر و شــمــشــاد
شــد ز نـیـروی مـن غــبــار و بــرفــتخـاک جـمشـید و اسـتـخـوان قـبـاد
گــه بــبـــاغــم، گــهــی بــدامــن راغگـــاه در بـــلــخ و گــاه در بـــغـــداد
تـو بــدیـنـگـونـه بــد سـرشـت و زبـونمـن چـنـیـن سـرفـراز و نـیـک نـهـاد
گـفـت، افـتـادگـی اسـت خـصـلت مناوفــــتــــادم، زمــــانـــه ام تــــا زاد
انـدر آنـجـا کـه تــیـرزن گـیـتـی اسـتای خوش آنکس که تـا رسید افتـاد
هـــمـــه، ســـیــاح وادی عـــدمـــیــممـنـعــم و بــیـنـوا و ســفــلــه و راد
سیل سخـت اسـت و پـرتـگاه مخـوفپایه سست است و خانه بی بنیاد
هـر چــه شــاگــردی زمــانــه کــنــینـشـوی آخـر، ای حــکـیـم اسـتــاد
رهــروی را کــه دیــو راهــنــمــاســتانـدر انـبـان، چـه تـوشـه مـاند و زاد
چـند دل خـوش کنی بـه هفـتـه و ماهچــــنــــد گــــوئی ز آذر و خــــورداد
کـه، درین بـحـر فـتـنه غـرق نـگـشـتکــه، دریـن چــاه ژرف پــا نــنــهــاد
ایـن مـعــمـا، بــفــکـر گـفــتــه نـشــدقـفـل ایـن راز را، کـســی نـگـشـاد
من و تو بنده ایم و خواجه یکی استتــو و مــا را هــر آنــچــه داد، او داد
هـر چــه مـعـمـار مـعــرفـت کـوشــیـدنـــشـــد آبـــاد، ایــن خـــراب آبـــاد
چون سپید و سیه، تبـه شدنی استچــه تــفــاوت مــیـان اصــل و نــژاد
چــه تــوان خــواسـت از مـکـایـد دهـرچــه تــوان کـرد، هـر چــه بــادابــاد
پــــتــــک ایـــام، نـــرم ســــازدمــــانمــن اگــر آهــنــم، تــو گــر پــولــاد
نـزد گـرگ اجــل، چـه بــره، چـه گـرگپیش حکم قضا، چه خاک و چه بـادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.