ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»یاد یاران

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:11 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
ای جـــســم ســیــاه مــومــیــائیکـو آنـهمـه عـجـب و خـودنـمـائی
بــا حـال سـکـوت و بـهـت، چـونـیدر عـــــالـــــم انـــــزوا چـــــرائی
آژنـــگ ز رخ نـــمــــیـــکــــنـــی دورز ابــروی، گــره نــمــیـگــشــائی
مـعـلـوم نشـد بـه فـکـر و پـرسـشایــن راز کـــه شـــاه یــا گـــدائی
گــــر گـــمـــره و آزمـــنـــد بــــودیامـروز چــه شــد کـه پــارســائی
بـــا مـــا و نـــه در مـــیـــان مـــائی
وقـتــی ز غـرور و شـوق و شــادیپــا بــر ســر چــرخ مــی نـهـادی
بــودی چــو پــرنـدگـان، سـبــکـروحدر گـلـشـن و کـوهـســار و وادی
آن روز، چــــه رســـم و راه بــــودتامـروز، نـه سـفـلـه ای، نـه رادی
پــیـکــان قــضــا بــســر خــلــیــدتچــون شـد کـه ز پــا نـیـوفـتــادی
صــد قــرن گـذشــتــه و تــو تــنـهـادر گـوشــه دخــمـه ایـســتــادی
گــوئی کــه ز ســنــگ خــاره زادی
کــردی ز کــدام جـــام مــی نــوشکاین گونه شـدی نژند و مدهوش
بــر رهـگـذر کـه، دوخـتــی چـشـمایـام، تــرا چــه گــفــت در گـوش
بــنـد تــو، کـه بــر گـشــود از پــایبــار تــو، کــه بــرگـرفــت از دوش
در عــالـم نـیـســتــی، چــه دیـدیکـاینـسـان مـتـحـیری و خـامـوش
دسـت چـه کسی، بـدسـت بـودتاز بــهـر کـه، بــاز کــردی آغــوش
دیری است که گشتـه ای فراموش
شــایـد کــه ســمـنـد مـهـر رانـدینـانـی بــگـرسـنـه ای رســانـدی
آفــــــــت زده حــــــــوادثـــــــــی رااز ورطـــه عـــجــــز وارهـــانـــدی
از دامــن غـــرقـــه ای گــرفـــتـــیتــا دامـن سـاحـلـش کـشـانـدی
هر قصه که گفتـنی اسـت، گفتـیهر نامه که خواندنیست خواندی
پـهلـوی شـکـسـتـگـان نشـسـتـیاز پـــای فــتـــاده را نــشـــانــدی
فـــرجـــام، چـــرا ز کـــار مـــانـــدی
گــوئی بـــتــو داده انــد ســوگــنــدکـاین راز، نهان کـنی بـه لـبـخـند
این دست که گشته است پر چینبـودسـت چـو شـاخـه ای بـرومند
کــدرســت هـزار مـشــکـل آســانبـسـتـسـت هـزار عـهـد و پـیونـد
بــنـمـوده بـه گـمـرهـی، ره راسـتبـگـشـوده ز پـای بـنـده ای، بـنـد
شــایـد کـه بــه بــزمـگـاه فــرعــونبــگـرفـتـه و داده سـاغـری چـنـد
کـــو دولــت آن جـــهــان خـــداونــد
زان دم که تـو خـفـتـه ای درین غـارگـردنده سـپـهر، گـشـتـه بـسـیار
بـــس پــاک دلــان و نــیــک کــارانآلــوده شــدنــد و زشـــت کــردار
بـس جـنگ، بـه آشـتـی بـدل شـدبـــس آیــنــه را گــرفـــت زنــگــار
بـس زنگ که پـاک شـد بـه صـیقـلبـــس آیــنــه را گــرفـــت زنــگــار
بـــس بـــاز و تــذرو را تـــبـــه کــردشـاهین عـدم، بـچـنگ و مـنـقـار
ای یــار، ســخــن بــگــوی بـــا یــار
ای مـــرده و کــــرده زنـــدگـــانـــیای زنـــده مـــرده، هــیــچ دانــی
بـــس پــادشــهــان و ســرافــرازانبــردنــد بــخــاک، حــکــمــرانــی
بـــس رمــز ز دفــتــر ســلــیــمــانخــوانــدنــد بــه دیـو، رایـگــانــی
بــگـذشـت چــه قـرنـهـا، چــه ایـامگــه بــاغــم و گـه بــشــادمـانـی
بـس کـاخ بـلـند پـایه، شـد پـسـتامــا تــو بــجــای، هـمــچــنـانـی
بـــر قـــلــعـــه مــرگ، مــرزبـــانــی
شـــداد نـــمـــانـــد در شـــمـــاریبـــا کـــار قـــضـــا نــکــرد کـــاری
نــمـــرود و بـــلـــنــد بـــرج بـــابـــلشـد خـاک و بــرفـت بــا غـبــاری
مــانــا کــه تــرا دلــی پـــریــشــاندر ســیــنــه تــپـــیــده روزگــاری
در راه تـــو، اوفـــتـــاده ســـنــگــیدر پـای تـو، در شـکسـتـه خـاری
دزدیــده، بـــچـــهــره ســـیــاهـــتغـلـتــیـده ســرشــک انـتــظـاری
در رهـــــگـــــذر عـــــزیــــز یـــــاری
شـــایـــد کـــه تــــرا بــــروی زانـــوجـا داشـتــه کـودکـی سـخـنـگـو
روزیــش کـــشـــیــده ای بـــدامــنگـاهیش نـشـانـده ای بـه پـهـلـو
گــه گــریــه و گــاه خـــنــده کــردهبـوسـیده گـهـت و سـر گـهـی رو
یــکـــبـــار، نــهــاده دل بـــه بـــازییـک لـحــظـه، تــرا گـرفـتــه بــازو
گــامــی زده بـــا تـــو کـــودکـــانــهپـرسـیـده ز شـهـر و بــرج و بــارو
در پــای تــو، هــیـچ مــانــده نــیـرو
گـــرد از رخ جـــان پــــاک رفـــتـــیویـن نـکـتـه ز غـافـلـان نـهـفـتـی
انــدرز گــذشــتـــگــان شــنــیــدیحـرفـی ز گـذشـتـه ها نـگـفـتـی
از فــتـــنــه و گــیــر و دار، طــاقــیبـا عبـرت و بـمی و بـهت، جفتی
داد و ســتـــد زمــانــه چـــون بـــودای دوسـت، چـه دادی و گرفتـی
ایـنـجــا اثــری ز رفـتــگـان نـیـسـتچـون شد که تـو ماندی و نرفتـی
چــشـم تــو نـگـاه کـرد و خــفـتــیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.