ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مقطعات

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 19:11 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان پروین اعتصامی, شعر کهن
ای گـل، تـو ز جـمـعـیـت گـلـزار، چـه دیـدیجـز سـرزنـش و بــد سـری خـار، چـه دیـدی
ای لـعـل دل افـروز، تــو بــا ایـنـهـمـه پــرتــوجـز مـشـتــری سـفـلـه، بــبــازار چـه دیـدی
رفتـی بـه چـمن، لیک قفس گشت نصیبـتغـیر از قـفـس، ای مـرغ گـرفـتـار، چـه دیدی
***
مــا نــیـز در دیـار حــقــیـقــت، تــوانــگــریـمکـالـای ما چـو وقـت رسـد، کـارهای ماسـت
مــا روی خــود ز راه ســعــادت نـتــافــتــیـمپــیــران ره، بـــمــا نــنــمــودنــد راه راســت
***
از غـبـار فـکـر بـاطـل، پـاک بـایـد داشـت دلتـا بـدانـد دیو، کـاین آئینه جـای گـرد نیسـت
مرد پندارند پروین را، چه برخی ز اهل فضلاین معما گفته نیکوتر، که پـروین مرد نیست
گـر شـمـع را ز شــعـلـه رهـائی اســت آرزوآتــش چــرا بــه خــرمــن پــروانــه مــیــزنــد
سـرمـسـت، ای کـبـوتـرک سـاده دل، مـپـردر تــــیــــه آز، راه تــــو دانــــه مــــیــــزنــــد
***
بـی رنـج، زیـن پـیـالـه کـسـی مـی نـخـوردبـی دود، زیـن تـنـور بـکـس نـان نـمـیـدهـنـد
تـیمار کـار خـویش تـو خـودخـور، کـه دیگرانهـرگــز بــرای جــرم تــو، تــاوان نـمـیـدهـنـد
خـیال آشـنـائی بـر دلـم نگـذشـتـه بـود اولنمیدانم چه دستی طرح کرد این آشنائی را
***
بــکـوش و دانـشــی آمـوز و پــرتــوی افـکـنکه فرصتـی که تـرا داده اند، بـی بـدل است
***
دل پــاکــیــزه، بـــکــردار بـــد آلــوده مــکــنتـیرگی خـواستـن، از نور گریزان شدن است
***
طــائری کــز آشــیــان، پــرواز بــهــر آز کــردکیفرش، فرجام بـال و پـر بـخون آلودن است
***
بـــا قـــضـــا، چـــیــره زبـــان نـــتـــوان بـــودکـــه بـــدوزنــد، گـــرت صـــد دهــن اســـت
***
دور جــهـان، خــونــی خــونــخــوارهـاســتمــحـــکـــمــه نــیــک و بـــد کـــارهــاســـت
***
خــیــال کــژ بــه کــار کــژ گــواهــی اســتسـیاهی هـر کـجـا بـاشـد، سـیاهی اسـت
***
بـــه از پـــرهــیــزکــاری، زیــوری نــیــســتچــو اشــک دردمـنـدان، گــوهـری نـیـســت
***
مـــپـــوش آئیـــنـــه کـــس را بــــه زنـــگـــاردل آئیــنــه اســـت، از زنــگـــش نــگـــهــدار
***
سـزای رنـجـبـر گـلـشـن امـید، بـس اسـتبــدامــن چــمـنـی، گــلــبــنـی نـشــانـیـدن
بــرهـنـمـائی چـشـم، ایـن ره خـطـا رفـتــمگــنــاه دیــده مــن بـــود، ایــن خــطــاکــاریپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.