ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣٢٩: جوزا سحر نهاد حمایل برابرم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 21:08 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان حافظ, شعر کهن
جـــوزا ســـحـــر نـــهــاد حـــمـــایــل بـــرابـــرمیعـنـی غـلـام شـاهم و سـوگـنـد مـی خـورم
ســاقــی بــیــا کــه از مــدد بـــخــت کــارســازکـامـی کـه خـواسـتـم ز خـدا شـد مـیـسـرم
جــامـی بــده کــه بــاز بــه شــادی روی شــاهپــیـرانـه ســر هـوای جــوانـیـســت در سـرم
راهـم مــزن بــه وصــف زلــال خــضــر کــه مــناز جــام شــاه جــرعـه کـش حــوض کـوثــرم
شــاهـا اگـر بــه عـرش رســانـم ســریـر فـضـلمـمـلـوک ایـن جـنـابـم و مـسـکـیـن ایـن درم
مـن جــرعـه نـوش بــزم تــو بــودم هـزار ســالکــی تــرک آبــخــورد کــنـد طــبــع خــوگــرم
ور بــاورت نـمــی کــنــد از بــنــده ایـن حــدیـثاز گـــفـــتـــه کـــمـــال دلـــیــلـــی بـــیــاورم
گــر بـــرکــنــم دل از تــو و بــردارم از تــو مــهــرآن مـهـر بــر کـه افــکــنـم آن دل کــجــا بــرم
مــنـصــور بــن مــظــفــر غــازیـســت حــرز مـنو از ایـن خـجــسـتــه نـام بــر اعـدا مـظـفـرم
عـهـد الـسـت مـن هـمـه بـا عـشـق شـاه بـودو از شــاهـراه عــمــر بــدیـن عــهـد بــگــذرم
گــردون چــو کــرد نــظــم ثــریـا بــه نــام شــاهمـن نـظــم در چــرا نـکــنـم از کــه کــمـتــرم
شاهین صفت چو طعمه چشیدم ز دست شاهکـی بــاشــد الـتــفـات بــه صــیـد کـبــوتــرم
ای شــاه شــیـرگـیـر چــه کــم گــردد ار شــوددر ســایــه تــو مــلــک فــراغــت مــیــســرم
شـعـرم بـه یمن مـدح تـو صـد ملـک دل گـشـادگـویـی کـه تــیـغ تــوســت زبــان سـخــنـورم
بــر گـلـشـنـی اگـر بـگـذشـتـم چـو بــاد صـبــحنی عـشـق سـرو بـود و نـه شـوق صـنـوبـرم
بـــوی تــو مــی شــنــیــدم و بـــر یــاد روی تــودادنــد ســاقــیــان طــرب یــک دو ســاغــرم
مسـتـی بـه آب یک دو عنب وضع بـنده نیسـتمــن ســالــخــورده پـــیــر خــرابـــات پـــرورم
بــا ســیـر اخــتــر فــلـکـم داوری بــســیـســتانــصـــاف شـــاه بـــاد در ایــن قــصــه یــاورم
شـــکـــر خـــدا کـــه بـــاز در ایــن اوج بـــارگــاهطـاووس عـرش مـی شـنـود صـیت شـهـپـرم
نــامــم ز کـــارخـــانــه عـــشـــاق مــحـــو بـــادگــر جــز مـحــبــت تــو بــود شــغــل دیـگـرم
شـبـل الـاسـد بـه صـید دلـم حـملـه کـرد و منگــر لــاغــرم وگــرنــه شـــکــار غــضــنــفــرم
ای عـــاشـــقــان روی تـــو از ذره بـــیــشـــتـــرمن کـی رسـم بـه وصـل تـو کـز ذره کـمـتـرم
بـنمـا بـه مـن کـه منکـر حـسـن رخ تـو کـیسـتتــا دیــده اش بـــه گــزلــک غــیــرت بـــرآورم
بــر مـن فـتــاد ســایـه خــورشــیـد ســلـطـنـتو اکـنـون فـراغـت اسـت ز خـورشـیـد خـاورم
مـقـصــود از ایـن مـعــامـلـه بــازارتــیـزی اســتنی جلوه می فروشم و نی عشوه می خرمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.