ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح شاه شجاع

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 21:15 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان حافظ, شعر کهن
در جــنـب بــحــر جــود تــو از ذره کـمـتــر اسـتصـد گـنـج شـایـگـان کـه بـبـخـشـی بـه رایـگـان
عـصـمـت نـهـفـتـه رخ بــه سـراپــرده ات مـقـیـمدولــت گــشـــاده رخـــت بـــقــا زیــر کــنــدلــان
گــردون بــرای خــیـمـه خــورشــیـد فــلــکــه اتاز کــوه و ابــر ســاخــتــه نــازیــر و ســایـه بــان
ویـــن اطـــلـــس مـــقـــرنـــس زرد و ز زرنـــگـــارچــتــری بــلـنـد بــر ســر خــرگــاه خــویـش دان
بــعـد از کـیـان بــه مـلـک سـلـیـمـان نـداد کـسایـن ســاز و ایـن خــزیـنـه و ایـن لـشــکــر گـران
بــــودی درون گـــلـــشــــن و از پــــردلـــان تــــودر هــنــد بــود غــلــغــل و در زنــگ بـــد فــغــان
در دشـــت روم خـــیــمــه زدی و غــریــو کــوساز دشـت روم رفـت بــه صـحــرای ســیـســتــان
تــــا قـــصـــر زرد تـــاخـــتـــی و لـــرزه اوفـــتـــاددر قــصــرهـای قــیـصــر و در خــانـه هـای خــان
آن کـیسـت کـاو بـه مـلـک کـنـد بـاتـو همـسـریاز مـصــر تــا بــه روم و ز چــیـن تــا بــه قــیـروان
ســــال دگـــر ز قـــیـــصـــرت از روم بــــاج ســـروز چـــیـــنـــت آورنـــد بـــه درگـــه خـــراج جـــان
تــو شـاکـری ز خــالـق و خـلـق از تــو شـاکـرنـدتـو شـادمـان بــه دولـت و مـلـک از تـو شـادمـان
اینـک بـه طـرف گـلـشـن و بـسـتـان همـی رویبــا بــنــدگــان ســمــنــد ســعــادت بــه زیـر ران
ای مــلــهـکــی کــه در صــف کــروبــیـان قــدسفـیـضــی رســد بــه خــاطــر پــاکـت زمـان زمـان
ای آشـــکـــار پـــیــش دلــت هــرچـــه کــردگــاردارد هــمــی بـــه پــرده غــیــب انــدرون نــهــان
داده فـــلـــک عـــنـــان ارادت بــــه دســـت تــــویـعــنــی کــه مــرکــبــم بــه مــراد خــودم بــران
گــر کــوشــشــیـت افــتــد پــر داده ام بــه تــیـرور بــخــشــشــیــت بـــایــد زر داده ام بــه کــان
خـصـمـت کـجـاسـت در کـف پـای خـودش فـکـنیار تو کیست بر سر چشم منش نشان هم کام
مــن بـــه خــدمــت تـــو گــشــتــه مــنــتـــظــمهـم نـام مـن بــه مـدحـت تــو گـشـتــه جـاودان
شــد عــرصــه زمــیــن چــو بـــســاط ارم جــواناز پـــرتـــو ســـعــادت شـــاه جـــهــان ســـتـــان
خاقان شرق و غرب که در شرق و غرب، اوستصــاحـــب قــران خــســرو و شــاه خـــدایــگــان
خــورشــیــد مــلــک پـــرور و ســلــطــان دادگــردارای دادگــســـتـــر و کــســرای کــی نــشــان
ســلـطــان نـشــان عـرصــه اقـلـیـم ســلـطـنـتبـــالـــانــشـــیــن مــســـنــد ایــوان لـــامــکـــان
اعــظــم جــلـال دولـت و دیـن آنـکـه رفــعــتــشدارد هـــمـــیـــشـــه تــــوســــن ایـــام زیـــر ران
دارای دهــر شـــاه شـــجـــاع آفـــتـــاب مــلـــکخـــاقــان کــامــگــار و شــهــنــشــاه نــوجـــوان
مـاهی کـه شـد بـه طـلـعـتـش افـروخـتـه زمـینشـاهـی کـه شـد بــه هـمـتـش افـراخـتـه زمـان
ســــیـــمـــرغ وهـــم را نـــبــــود قـــوت عــــروجآنــجـــا کـــه بـــاز هــمـــت او ســـازد آشـــیــان
گــر در خــیــال چـــرخ فــتـــد عــکــس تـــیــغ اواز یـــکـــدگـــر جـــدا شـــود اجـــزای تــــوأمـــان
حــکـمـش روان چــو بــاد در اطـراف بــر و بــحــرمـهـرش نـهـان چـو روح در اعـضـای انـس و جـان
ای صــورت تــو مـلــک جــمـال و جــمـال مـلــکوی طــلـعــت تــو جــان جــهـان و جــهـان جــان
تـخـت تـو رشـک مـسـنـد جـمـشـیـد و کـیـقـبـادتـــــاج تـــــو غـــــبـــــن افــــســـــر دارا و اردوان
تــو آفــتــاب مــلــکــی و هـر جــا کــه مـی رویچــون ســایــه از قــفــای تـــو دولــت بـــود دوان
ارکــان نـپــرورد چــو تــو گــوهـر بــه هـیـچ قــرنگـــردون نـــیـــاورد چـــو تـــو اخـــتـــر بـــه صـــد
قـران بـی طـلـعـت تـو جـان نـگـرایـد بــه کـالـبــدبــی نـعــمـت تــو مـغـز نـبــنـدد در اســتــخــوان
هـر دانـشــی کــه در دل دفــتــر نـیـامـده ســتدارد چــــو آب خــــامـــه تــــو بــــر ســـر زبــــان
دســت تــو را بــه ابــر کــه یــارد شــبــیــه کــردچــون بــدره بــدره ایـن دهـد و قـطــره قـطـره آن
بـــا پـــایــه جـــلـــال تـــو افـــلـــاک پـــایـــمـــالوز دســـت بــــحـــر جـــود در دهـــر داســـتـــان
بــر چــرخ عــلـم مـاهـی و بــر فــرق مـلـک تــاجشــرع از تــو در حــمــایـت و دیـن از تــو در امـان
ای خـــســـرو مـــنــیــع جـــنـــاب رفـــیــع قـــدروی داور عـــظــــیـــم مـــثــــال رفـــیـــع شــــان
عـلـم از تـو در حـمـایت و عـقـل از تـو بـا شـکـوهدر چـشـم فـضـل نوری و در جـسـم مـلـک جـان
ای آفــتـــاب مــلــک کــه در جــنــب هــمــتـــتچـــون ذره حـــقـــیــر بـــود گــنــج شـــایــگـــانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.