ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قصیده در مدح قوام الدین محمد صاحب عیار وزیر شاه شجاع

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 13:15 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان حافظ, شعر کهن
ز دلــبـــری نــتـــوان لــاف زد بـــه آســانــیهـزار نـکـتــه در ایـن کـار هـسـت تــا دانـی
بـجـز شـکـردهنـی مـایه هـاسـت خـوبـی رابــه خــاتــمـی نـتــوان زد دم ســلـیـمـانـی
هـزار ســلــطــنــت دلــبــری بــدان نــرســدکـه در دلـی بـه هنـر خـویش را بـگـنـجـانی
چـه گـردها کـه بـرانگیخـتـی ز هسـتـی منمـبـاد خـسـتـه سـمندت کـه تـیز می رانی
بــه هـمـنـشــیـنـی رنـدان ســری فــرود آورکه گنجهاست در این بی سری و سامانی
بـیـار بـاده رنـگـیـن کـه یـک حـکـایـت راسـتبــگـویـم و نـکـنـم رخــنـه در مـســلـمـانـی
بـه خاک پای صبـوحی کنان که تا من مستســتــاده بــر در مـیـخــانـه ام بــه دربــانـی
بــه هـیـچ زاهـد ظـاهـرپــرسـت نـگـذشـتــمکـه زیـر خــرقـه نـه زنـار داشــت پــنـهـانـی
بــه نـام طـره دلـبــنـد خــویـش خــیـری کـنکــه تــا خــداش نـگــه دارد از پــریـشــانـی
مـگـیـر چــشـم عـنـایـت ز حــال حـافـظ بــازوگــرنــه حــال بــگــویـم بــه آصــف ثــانــی
وزیـر شــاه نـشــان خــواجــه زمـیـن و زمـانکـه خـرم اسـت بـدو حـال انـسـی و جـانی
قــوام دولــت دنـیـی مــحــمــد بــن عــلــیکـه مـی درخـشـدش از چـهـره فـر یزدانـی
زهی حـمیده خـصـالی کـه گـاه فـکـر صـوابتـو را رسـد کـه کـنـی دعـوی جـهـانـبــانـی
طــراز دولــت بــاقــی تــو را هــمــی زیــبــدکــه هـمــتــت نــبــرد نــام عــالــم فــانــی
اگـر نـه گـنـج عـطـای تــو دســتــگـیـر شـودهـمـه بــسـیـط زمـیـن رو نـهـد بـه ویـرانـی
تـو را که صورت جـسم تـو را هیولایی اسـتچــو جــوهـر مـلـکـی در لـبــاس انـسـانـی
کـدام پــایـه تــعــظــیـم نـصــب شــایـد کـردکـه در مـســالـک فـکـرت نـه بــرتــر از آنـی
درون خـــلــوت کــروبـــیــان عـــالــم قـــدسصـریـر کـلـک تــو بــاشـد سـمـاع روحــانـی
تـو را رسـد شـکـر آویـز خـواجـگـی گـه جـودکـه آسـتـین بـه کـریـمـان عـالـم افـشـانـی
صـواعـق سـخـطـت را چــگـونـه شـرح دهـمنـعـوذ بــالـلـه از آن فـتــنـه هـای طـوفـانـی
ســوابــق کــرمـت را بــیـان چــگــونـه کــنـمتـــبـــارک الــلــه از آن کـــارســـاز ربـــانــی
کـنون کـه شـاهد گل را بـه جـلوه گاه چـمنبـه جـز نـسـیم صـبـا نیسـت همـدم جـانی
شـقـایـق از پـی سـلـطـان گـل سـپـارد بــازبــه بــادبــان صــبــا کــلـه هـای نـعــمـانـی
بــدان رسـیـد ز ســعـی نـسـیـم بــاد بــهـارکـه لـاف مـی زنـد از لـطــف روح حــیـوانـی
سحرگهم چه خوش آمد که بـلبـلی گلبـانگبـه غنچـه می زد و می گفت در سخنرانی
کـه تـنـگـدل چـه نـشـینی ز پـرده بـیرون آیکه در خـم اسـت شـرابـی چـو لعـل رمانی
مکـن کـه می نخـوری بـر جـمال گل یک ماهکـه بـاز مـاه دگـر مـی خـوری پـشـیـمـانـی
بـه شـکر تـهمت تـکفـیر کز میان بـرخـاسـتبـکـوش کـز گـل و مل داد عـیش بـسـتـانی
جــفـا نـه شـیـوه دیـن پــروری بــود حــاشــاهمه کـرامـت و لـطـف اسـت شـرع یزدانی
رمـوز ســر انـاالــحــق چــه دانـد آن غــافــلکه منجذب نشد و از جذبـه های سبـحانی
درون پـرده گـل غـنـچـه بـین کـه مـی سـازدز بــهـر دیـده خــصــم تــو لـعــل پــیـکــانـی
طــرب ســرای وزیـر اســت ســاقـیـا مـگـذارکـه غـیر جـام مـی آنـجـا کـنـد گـرانـجـانـی
تـو بــودی آن دم صـبــح امـیـد کـز سـر مـهـربــرآمـدی و ســر آمـد شــبــان ظــلــمـانـی
شـنـیده ام کـه ز مـن یاد مـی کـنی گـه گـهولی بـه مجـلس خـاص خـودم نمی خوانی
طلب نمی کنی از من سخن جفا این استوگرنه بـا تـو چـه بـحـث است در سخندانی
ز حـافظـان جـهان کس چـو بـنده جـمع نکردلــطــایــف حــکــمــی بــا کــتــاب قــرآنــی
هـزار ســال بــقــا بــخــشــدت مــدایـح مـنچـنین نفـیس مـتـاعـی بـه چـون تـو ارزانی
سـخـن دراز کـشـیـدم ولـی امـیدم هـسـتکـه ذیـل عـفـو بــدیـن مـاجـرا بــپــوشـانـی
همیشـه تـا بـه بـهاران هوا بـه صـفـحـه بـاغهــزار نــقــش نــگــارد ز خـــط ریــحـــانــی
بــه بــاغ مـلـک ز شــاخ امـل بــه عــمـر درازشـکـفـتــه بــاد گـل دولـتــت بــه آســانـیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.