ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»



قصیده در مدح شاه شیخ ابواسحاق

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 21:15 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان حافظ, شعر کهن
سـپـیـده دم کـه صـبـا بـوی لـطـف جـان گـیـردچـمـن ز لـطـف هـوا نـکـتـه بـرجـنـان گـیـرد
هـوا ز نـکــهـت گــل در چــمــن تــتــق بــنــددافـق ز عـکـس شـفـق رنگ گـلسـتـان گیرد
نـوای چــنـگ بــدانـســان زنـد صـلـای صـبــوحکــه پــیـر صــومــعــه راه در مــغــان گــیـرد
نکـال شـب کـه کـند در قـدح سـیاهی مشـکدر او شــرار چـــراغ ســحــرگــهــان گــیــرد
شـه سـپــهـر چـو زریـن سـپــر کـشـد در رویبـه تـیـغ صـبـح و عـمـود افـق جـهـان گـیـرد
بــه رغــم زال ســیــه شــاهــبـــاز زریــن بــالدر ایـن مـقــرنـس زنـگــاری آشــیـان گـیـرد
بـه بـزمگاه چمن رو که خوش تماشایی استچـو لـالـه کـاسـه نـسـریـن و ارغـوان گـیـرد
چـو شـهـسـوار فـلـک بـنـگـرد بـه جـام صـبـوحکـه چـون بـه شـعـشـعـه مهر خـاوران گیرد
محیط شمس کشد سوی خویش در خوشابکه تـا بـه قـبـضـه شـمشـیر زرفـشـان گیرد
صــبــا نـگــر کــه دمـادم چــو رنـد شــاهـدبــازگـهـی لـب گـل و گـه زلـف ضـیمـران گـیـرد
ز اتــــحـــاد هـــیـــولـــا و اخـــتــــلـــاف صـــورخـرد ز هـر گـل نـو، نـقـش صـد بـتـان گـیرد
مـن انـدر آن کـه دم کـیـسـت ایـن مـبـارک دمکـه وقـت صـبـح در این تـیره خـاکـدان گـیرد
چـه حـالت اسـت که گل در سـحـر نماید رویچـه شعله اسـت که در شمع آسمان گیرد
چـرا بـه صد غم و حـسرت سـپـهر دایره شکلمــرا چــو نـقــطــه پــرگــار در مـیـان گــیـرد
ضــمـیـر دل نـگـشــایـم بــه کــس مـرا آن بــهکــه روزگـار غــیـور اســت و نـاگـهـان گـیـرد
چـو شمع هر که بـه افشـای راز شـد مشغولبـسـش زمـانـه چـو مـقـراض در زبـان گـیرد
کجـاسـت سـاقی مه روی که من از سـر مهرچـو چـشم مست خودش ساغر گران گیرد
پـــیــامــی آورد از یــار و در پــی اش جــامــیبــه شــادی رخ آن یــار مــهــربـــان گــیــرد
نـوای مـجــلــس مــا چــو بــرکــشــد مـطــربگـهـی عـراق زنـد گـاهـی اصــفـهـان گـیـرد
فرشـتـه ای بـه حـقیقت سـروش عـالم غـیبکـه روضـه کـرمـش نـکـتـه بـر جـنـان گـیـرد
سـکـنـدری کـه مـقـیـم حـریـم او چــون خـضـرز فـیـض خــاک درش عــمـر جــاودان گـیـرد
جــمـال چــهـره اسـلـام شـیـخ ابــو اسـحــاقکـه مـلـک در قـدمـش زیب بـوسـتـان گـیرد
گــهـی کــه بــر فــلـک ســروری عــروج کــنـدنـخــسـت پــایـه خـود فـرق فـرقـدان گـیـرد
چـــراغ دیــده مــحـــمــود آنــکــه دشــمــن راز بــرق تــیـغ وی آتــش بــه دودمـان گـیـرد
بـه اوج مـاه رسـد مـوج خـون چـو تـیـغ کـشـدبـه تـیر چـرخ بـرد حـملـه چـون کـمان گـیرد
عـــــروس خـــــاوری از شـــــرم رأی انـــــور اوبــه جــای خــود بــود ار راه قــیـروان گــیـرد
ایـا عـظـیـم وقـاری کـه هـر کـه بـنـده تـوسـتز رفــع قــدر کــمــربـــنــد تـــوأمــان گــیــرد
رســد ز چـــرخ عــطــارد هــزار تـــهــنــیــتـــتچـو فـکـرتــت صـفـت امـر کـن فـکـان گـیـرد
مدام در پـی طـعن اسـت بـر حـسـود و عدوتسـماک رامح از آن روز و شـب سـنان گـیرد
فـلـک چـو جـلـوه کـنـان بـنـگـرد سـمـنـد تـو راکـمـیـنـه پـایـگـهـش اوج کـهـکـشـان گـیـرد
مـلـالـتــی کـه کـشـیـدی ســعـادتــی دهـدتکـه مـشـتـری نـسـق کـار خـود از آن گـیرد
از امــتـــحـــان تـــو ایــام را غــرض آن اســـتکـه از صـفـای ریـاضـت دلـت نـشــان گـیـرد
وگــرنــه پــایــه عــزت از آن بــلــنــدتــر اســتکــه روزگــار بــر او حــرف امـتــحــان گــیـرد
مـذاق جــانـش ز تــلـخــی غــم شــود ایـمـنکـسـی کـه شـکـر شـکـر تـو در دهان گیرد
ز عـمر بـرخـورد آن کـس کـه در جـمیع صـفـاتنـخــســت بــنـگـرد آنـگـه طـریـق آن گـیـرد
چـو جـای جـنـگ نـبـیـنـد بـه جـام یـازد دسـتچـو وقـت کـار بـود تـیـغ جـان سـتـان گـیـرد
ز لـطـف غـیب بـه سـخـتـی رخ از امـید مـتـابکـه مـغـز نغـز مـقـام انـدر اسـتـخـوان گـیرد
شـکـر کـمـال حـلـاوت پــس از ریـاضـت یـافـتنخـسـت در شـکـن تـنگ از آن مـکـان گـیرد
در آن مقام که سـیل حـوادث از چـپ و راسـتچـنـان رسـد کـه امـان از مـیـان کـران گـیرد
چــه غـم بــود بــه هـمـه حـال کـوه ثــابــت راکــه مـوجــهـای چــنـان قــلـزم گـران گـیـرد
اگـرچـه خـصـم تــو گـسـتــاخ مـی رود حـالـیتو شاد بـاش که گستـاخی اش چنان گیرد
کـه هـر چــه در حـق ایـن خـانـدان دولـت کـردجـزاش در زن و فـرزنـد و خـان و مـان گـیـرد
زمـان عــمـر تــو پــایـنـده بــاد کــایـن نـعــمـتعطیه ای است که در کار انس و جان گیرد



پیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.