ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»الا ای آهوی وحشی کجایی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 21:16 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان حافظ, شعر کهن
الـا ای آهـوی وحــشــی کــجــایـیمـرا بــا تــوســت چــنـدیـن آشـنـایـی
دو تـنـها و دو سـرگـردان دو بـیکـسدد و دامـت کـمـین از پـیـش و از پـس
بــیــا تــا حــال یـکــدیـگــر بــدانــیـممــراد هــم بـــجــویــیــم ار تـــوانــیــم
که می بینم که این دشت مشوشچـــراگــاهــی نــدارد خـــرم و خــوش
که خـواهد شـد بـگویید ای رفـیقـانرفــیــق بــیــکــســان یــار غــریــبــان
مــگــر خــضــر مــبــارک پــی درآیــدز یـمــن هــمــتــش کــاری گــشــایـد
مـــگـــر وقـــت وفـــا پـــروردن آمـــدکــه فـــالــم لــا تـــذرنــی فــردا آمــد
چــنـیـنـم هـســت یـاد از پــیـر دانــافــرامـوشــم نـشــد، هـرگــز هـمــانـا
کــه روزی رهـروی در ســرزمــیـنـیبـه لـطـفـش گـفـت رندی ره نشـینی
کـه ای سـالـک چـه در انـبـانه داریبـــیــا دامـــی بـــنــه گـــر دانــه داری
جـــوابــــش داد گـــفـــتــــا دام دارمولـی ســیـمـرغ مـی بــایـد شــکــارم
بـگفتـا چـون بـه دست آری نشانشکـه از ما بـی نشـان اسـت آشـیانش
چــو آن ســرو روان شــد کــاروانــیچـو شـاخ سـرو مـی کـن دیده بـانـی
مـده جـام می و پـای گـل از دسـتولی غـافـل مبـاش از دهر سـرمسـت
لب سـر چـشـمه ای و طرف جـویینم اشـکـی و بـا خـود گـفـت و گـویی
نـیـاز مـن چــه وزن آرد بــدیـن ســازکه خـورشـید غنی شـد کیسـه پـرداز
بـــه یــاد رفــتــگــان و دوســتــدارانمـــوافـــق گـــرد بــــا ابــــر بـــهـــاران
چــنــان بــیـرحــم زد تــیـغ جــدایـیکـه گـویی خـود نبـوده سـت آشـنایی
چــو نــالــان آمــدت آب روان پــیـشمـدد بــخــشـش از آب دیـده خـویـش
نــکـــرد آن هــمــدم دیــریــن مــدارامـســلــمـانـان مـســلـمـانـان خــدا را
مـگــر خــضــر مــبــارک پــی تــوانـدکـه ایـن تــنـهـا بــدان تــنـهـا رســانـد
تـو گـوهـر بـین و از خـر مـهره بـگـذرز طــرزی کآن نـگـردد شــهـره بــگــذر
چـو من ماهی کـلـک آرم بـه تـحـریرتـو از نون والـقـلم می پـرس تـفـسـیر
روان را بــا خــرد درهـم ســرشـتــموز آن تـخـمی که حـاصل بـود کشـتـم
فرحبـخشی در این ترکیب پـیداستکـه نغـز شـعـر و مغـز جـان اجـزاسـت
بــیـا وز نــکــهـت ایـن طــیـب امــیـدمـشــام جــان مـعـطــر ســاز جــاویـد
که این نافه ز چـین جـیب حور استنـه آن آهـو کـه از مـردم نـفــور اســت
رفــیـقــان قــدر یـکــدیـگــر بــدانــیـدچـو معلوم اسـت شرح از بـر مخـوانید
مـقـالـات نصـیحـت گـو همین اسـتکه سنگ انداز هجران در کمین استپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.