ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ساقی نامه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 13:16 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان حافظ, شعر کهن
بــیـا ســاقــی آن مـی کــه حــال آوردکــــرامـــت فــــزایـــد کــــمــــال آورد
بـه من ده کـه بـس بـی دل افـتـاده اموز این هـر دو بـی حـاصـل افـتـاده ام
بـیا ساقی آن می که عکسش ز جـامبـه کـیخـسـرو و جـم فـرسـتـد پـیـام
بــــده تـــا بــــگـــویـــم بــــه آواز نـــیکه جـمشـید کی بـود و کـاووس کی
بــیــا ســاقــی آن کــیـمــیـای فــتــوحکـه بــا گـنـج قـارون دهـد عـمـر نـوح
بــده تــا بــه رویــت گــشــایــنــد بـــازدر کـــــامــــرانــــی و عـــــمــــر دراز
بــده سـاقـی آن مـی کـز او جـام جـمزنــد لـــاف بـــیــنــایــی انــدر عـــدم
بــه مـن ده کـه گـردم بــه تـایـیـد جـامچــو جــم آگـه از ســر عـالـم تــمـام
دم از ســـیــر ایــن دیــر دیــریــنـــه زنصـلـایـی بـه شـاهـان پـیـشـیـنـه زن
همـان مـنـزل اسـت این جـهـان خـرابکــه دیـده ســت ایـوان افــراســیـاب
کــجــا رای پــیـران لـشــکــرکــشــشکـجـا شـیده آن تـرک خـنجـرکـشـش
نـه تـنـها شـد ایوان و قـصـرش بـه بـادکـه کـس دخـمـه نیزش ندارد بـه یاد
هـمـان مـرحـلـه سـت این بـیـابـان دورکه گم شـد در او لشـکر سـلم و تـور
بده ساقی آن می که عکسش ز جامبـه کـیخـسـرو و جـم فـرسـتـد پـیـام
چه خوش گفت جمشید بـا تـاج و گنجکـه یـک جــو نـیـرزد سـرای سـپــنـج
بـــیــا ســاقــی آن آتـــش تـــابـــنــاککـه زردشـت می جـویدش زیر خـاک
بـه من ده کـه در کـیش رندان مـسـتچـه آتـش پـرسـت و چـه دنیاپـرست
بـیا سـاقـی آن بـکـر مـسـتـور مـسـتکــه انـدر خــرابــات دارد نـشــســت
بـه مـن ده کـه بــدنـام خـواهـم شـدنخــراب مـی و جــام خــواهـم شـدن
بــیـا ســاقــی آن آب انـدیـشــه ســوزکه گر شیر نوشـد شود بـیشه سـوز
بــده تــا روم بــر فــلــک شــیــر گــیــربــه هـم بــر زنـم دام ایـن گـرگ پـیـر
بـیا سـاقـی آن می کـه حـور بـهشـتعـبـیـر مـلـایـک در آن مـی سـرشـت
بـــده تـــا بـــخـــوری در آتـــش کــنــممـشــام خــرد تــا ابــد خــوش کـنـم
بـده سـاقـی آن می کـه شـاهی دهدبـــه پـــاکــی او دل گــواهــی دهــد
مـی ام ده مـگـر گـردم از عــیـب پــاکبـر آرم بـه عشـرت سـری زین مغاک
چــو شـد بــاغ روحــانـیـان مـســکـنـمدر ایـنـجــا چــرا تــخــتــه بــنـد تــنـم
شـــرابـــم ده و روی دولــت بـــبـــیــنخـرابـم کـن و گـنـج حـکـمـت بــبـیـن
من آنم که چـون جـام گیرم بـه دسـتبـبـیـنـم در آن آینـه هـر چـه هـسـت
بــه مــســتــی دم پــادشــاهـی زنــمدم خــــســـروی در گـــدایـــی زنـــم
بــه مـسـتــی تــوان در اسـرار سـفـتکـه در بــیـخـودی راز نـتــوان نـهـفـت
که حـافـظ چـو مسـتـانه سـازد سـرودز چــــرخـــش دهـــد زهـــره آواز رود
مـغــنـی کــجــایـی بــه گـلـبــانـگ رودبــه یـاد آور آن خــســروانــی ســرود
کــه تـــا وجـــد را کـــارســـازی کــنــمبــه رقـص آیـم و خــرقـه بــازی کـنـم
بــه اقــبــال دارای دیـهــیــم و تــخــتبــهـیـن مـیـوه خــســروانـی درخــت
خـــدیـــو زمـــیـــن پــــادشـــاه زمـــانمـــه بـــرج دولـــت شـــه کـــامـــران
کـه تـمـکـین اورنگ شـاهی از اوسـتتـن آسـایش مرغ و ماهی از اوسـت
فــــروغ دل و دیــــده مــــقــــبــــلــــانولــی نـعــمـت جــان صــاحــبــدلــان
الـــا ای هــمـــای هــمـــایــون نــظـــرخـجــسـتــه سـروش مـبــارک خـبــر
فلک را گهر در صـدف چـون تـو نیسـتفریدون و جم را خلف چون تو نیست
بــه جــای ســکــنـدر بــمـان ســالـهـابــه دانـادلـی کــشــف کــن حــالـهـا
ســــر فــــتــــنـــه دارد دگـــر روزگــــارمـن و مـسـتـی و فـتـنـه چـشـم یـار
یـــکــــی تــــیـــغ دانـــد زدن روز کــــاریــکــی را قـــلــمــزن کـــنــد روزگــار
مــغــنــی بـــزن آن نــوآیــیــن ســـرودبـــگــو بـــا حـــریــفـــان بـــه آواز رود
مـرا بــا عـدو عـاقـبــت فـرصـت اســتکـه از آسـمـان مـژده نـصـرت اســت
مـــغـــنــی نــوای طـــرب ســـاز کـــنبـــه قــول وغــزل قــصـــه آغــاز کــن
کـه بــار غـمـم بــر زمـیـن دوخـت پـایبـــه ضــرب اصــولــم بـــرآور ز جـــای
مــغــنـی نــوایـی بــه گــلــبــانــگ رودبــگـوی و بــزن خــســروانـی سـرود
روان بــــزرگـــان ز خــــود شــــاد کـــنز پــــرویـــز و از بــــاربــــد یـــاد کـــن
مــغــنـی از آن پــرده نــقــشــی بــیـاربـبـین تـا چـه گفـت از درون پـرده دار
چـــنــان بـــرکـــش آواز خـــنــیــاگــریکـه نـاهـیـد چـنـگـی بــه رقـص آوری
رهـی زن کـه صـوفـی بــه حــالـت رودبــه مـسـتــی وصـلـش حــوالـت رود
مـــغـــنــی دف و چـــنــگ را ســـاز دهبـــه آیــیــن خــوش نــغــمــه آواز ده
فــریـب جــهـان قـصــه روشــن اســتبـبـین تا چه زاید شب آبـستن است
مــغـــنــی مــلــولــم دوتـــایــی بـــزنبــه یــکــتــایــی او کــه تــایـی بــزن
هـمـی بـیـنـم از دور گـردون شـگـفـتنـدانـم کـه را خــاک خــواهـد گـرفـت
دگـــر رنـــد مـــغ آتـــشـــی مـــیــزنــدنــدانــم چــراغ کــه بـــر مــی کــنــد
در این خـونـفـشـان عـرصـه رسـتـخـیزتــو خــون صـراحــی و ســاغـر بــریـز
بــه مـسـتــان نـویـد سـرودی فـرسـتبـــه یــاران رفــتـــه درودی فــرســتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.