ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»گفتار اندر آفرینش عالم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:29 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
از آغـــاز بـــایــد کـــه دانـــی درســـتسـر مـایـه گـوهـران از نـخـسـت
کــه یــزدان ز نــاچـــیــز چــیــز آفــریــدبـــدان تــا تــوانــایــی آرد پــدیــد
ســـرمـــایــه گـــوهــران ایــن چـــهــاربــرآورده بــی رنـج و بــی روزگـار
یــکــی آتــشــی بـــرشــده تــابــنــاکمـیـان آب و بـاد از بـر تـیـره خـاک
نخـسـتـین کـه آتـش بـه جـنبـش دمیدز گرمیش پس خشکی آمد پدید
وزان پــــس ز آرام ســــردی نــــمــــودز سـردی هـمـان بــاز تـری فـزود
چـو ایـن چـار گـوهـر بــه جــای آمـدنـدز بـهر سـپـنـجـی سـرای آمـدنـد
گــهــرهــا یــک انــدر دگــر ســاخــتــهز هـرگـونـه گـردن بــرافــراخــتــه
پـــدیــد آمـــد ایــن گـــنـــبـــد تـــیــزروشـگـفـتــی نـمـایـنـده نـوبــه نـو
ابـــرده و دو هــفــت شــد کــدخـــدایگـرفـتــنـد هـر یـک سـزاوار جـای
در بـــخـــشـــش و دادن آمـــد پـــدیــدبـبـخشید دانا چـنان چـون سزید
فـلـکـهـا یـک انـدر دگـر بــســتــه شـدبـجـنبـید چـون کار پـیوستـه شد
چو دریا و چون کوه و چون دشت و راغزمین شد بـه کردار روشن چـراغ
بـــبـــالـــیــد کـــوه آبـــهــا بـــر دمــیــدسـر رسـتـنی سـوی بـالا کشید
زمــیــن را بــلــنــدی نــبـــد جــایــگــاهیکـی مـرکـزی تـیره بـود و سـیاه
ســتــاره بــرو بــر شــگــفــتــی نـمـودبـه خـاک اندرون روشـنائی فـزود
هـمـی بــر شــد آتــش فــرود آمــد آبهمـی گـشـت گـرد زمین آفـتـاب
گــیـا رســت بــا چــنـد گــونـه درخــتبه زیر اندر آمد سرانشان ز بـخت
بـــبـــالــد نــدارد جــز ایــن نــیــرویــینـپـوید چـو پـیوندگـان هر سـویی
وزان پــس چــو جــنـبــنـده آمـد پــدیـدهمـه رسـتـنی زیر خـویش آورید
خــور و خــواب و آرام جـــویــد هــمــیوزان زنـدگـی کـام جـویـد هـمـی
نــه گــویــا زبـــان و نــه جـــویــا خـــردز خـاک و ز خـاشـاک تــن پــرورد
نـــدانــد بـــد و نــیــک فـــرجـــام کـــارنـخــواهـد ازو بــنـدگـی کــردگـار
چــــو دانــــا تــــوانــــا بـــــد و دادگــــراز ایـرا نـکــرد ایـچ پــنـهـان هـنــر
چــنــیـنــســت فــرجــام کــار جــهــاننـدانـد کـســی آشــکـار و نـهـانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.