ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»گفتار اندر ستایش پیغمبر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:29 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
تـــرا دانــش و دیــن رهــانــد درســـتدر رســتــگـاری بــبــایـدت جــسـت
وگـر دل نـخــواهـی کـه بــاشــد نـژنـدنخـواهی کـه دایم بـوی مـسـتـمـند
بــه گــفــتــار پــیـغــمـبــرت راه جــویدل از تــیـرگـیـهـا بــدیـن آب شــوی
چـه گـفـت آن خـداونـد تـنزیل و وحـیخـــداونــد امــر و خـــداونــد نــهــی
کـه خــورشـیـد بــعـد از رســولـان مـهنــتــابــیـد بــر کــس ز بــوبــکــر بــه
عـــمـــر کـــرد اســـلـــام را آشـــکـــاربــیـاراسـت گـیـتــی چـو بــاغ بــهـار
پــس از هـر دوان بــود عـثـمـان گـزیـنخـــداونــد شــرم و خـــداونــد دیــن
چــهـارم عــلــی بــود جــفــت بــتــولکـه او را بـه خـوبـی سـتـاید رسـول
کـه من شـهر عـلـمـم عـلـیم در سـتدرست این سخن قول پـیغمبـرست
گـواهی دهم کـاین سـخـنها ز اوسـتتـو گـویی دو گـوشـم پـرآواز اوسـت
عـلـی را چـنـین گـفـت و دیگـر همـینکزیشـان قوی شد بـه هر گونه دین
نـبــی آفــتــاب و صــحــابــان چــو مـاهبـه هـم بـسـتـه یـکـدگـر راسـت راه
مـــنــم بـــنــده اهــل بـــیــت نـــبـــیســتــایــنــده خــاک و پــای وصــی
حـکـیـم ایـن جــهـان را چـو دریـا نـهـادبــرانـگــیـخــتــه مــوج ازو تــنــدبــاد
چـو هـفـتــاد کـشـتـی بــرو سـاخـتــههــمــه بـــادبــانــهــا بــرافــراخــتــه
یـکـی پـهـن کـشـتـی بـسـان عـروسبـیاراسـتـه هـمـچـو چـشـم خـروس
مــحـــمــد بـــدو انــدرون بـــا عـــلــیهـمــان اهـل بــیـت نــبــی و ولــی
خـــردمـــنـــد کـــز دور دریـــا بــــدیـــدکــرانــه نــه پــیــدا و بــن نــاپــدیــد
بـــدانــســت کــو مــوج خــواهــد زدنکس از غـرق بـیرون نخـواهد شـدن
بــه دل گـفـت اگـر بــا نـبــی و وصــیشـــوم غـــرقــه دارم دو یــار وفـــی
هـمـانـا کــه بــاشــد مـرا دســتــگــیـرخـــداونـــد تــــاج و لـــوا و ســـریـــر
خــداونــد جـــوی مــی و انــگــبـــیــنهمـان چـشـمـه شـیر و مـاء مـعـین
اگــر چــشــم داری بــه دیـگـر ســرایبــه نـزد نـبــی و عـلـی گـیـر جــای
گــرت زیـن بــد آیـد گــنــاه مــنــســتچنین است و این دین و راه منست
بـــریــن زادم و هــم بـــریــن بـــگــذرمچــنـان دان کـه خـاک پــی حــیـدرم
دلــت گــر بــه راه خــطــا مـایـلـســتتـرا دشمن اندر جـهان خـود دلسـت
نـبــاشـد جــز از بــی پــدر دشـمـنـشکـه یـزدان بـه آتـش بــسـوزد تـنـش
هر آنکس که در جانش بغض علیستازو زارتــر در جــهــان زار کــیــســت
نــگــر تــا نــداری بـــه بـــازی جــهــاننـه بـرگـردی از نـیک پـی هـمـرهـان
هــمــه نــیـکــی ات بــایـد آغــاز کــردچـو بــا نـیـکـنـامـان بــوی هـمـنـورد
از ایـن در سـخــن چــنـد رانـم هـمـیهـمــانــا کــرانــش نــدانــم هـمــیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.