ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»



ستایش سلطان محمود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:30 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
جــهــان آفــریــن تـــا جــهــان آفــریــدچــنــو مــرزبــانــی نــیـامــد پــدیـد
چـو خـورشـیـد بــر چـرخ بــنـمـود تــاجزمـین شـد بـه کـردار تـابـنـده عـاج
چـه گویم که خـورشـید تـابـان که بـودکــزو در جــهـان روشــنـایـی فــزود
ابــوالـقـاســم آن شــاه پــیـروزبــخــتنـهـاد از بــر تــاج خـورشـیـد تـخـت
زخـــاور بـــیـــاراســـت تـــا بـــاخـــتـــرپــــدیـــد آمـــد از فــــر او کــــان زر
مـرا اخــتــر خــفــتــه بــیـدار گــشــتبـه مغز اندر اندیشه بـسیار گشت
بـــدانــســـتـــم آمــد زمــان ســخـــنکــنــون نــو شـــود روزگــار کــهــن
بـــر انــدیــشـــه شـــهــریــار زمـــیــنبـخـفـتـم شـبـی لـب پـر از آفـریـن
دل مـن چــو نـور انـدر آن تــیـره شــبنخـفـتـه گـشـاده دل و بـسـتـه لب
چــنـان دیـد روشــن روانـم بــه خــوابکه رخـشـنده شـمعی بـرآمد ز آب
هــمــه روی گــیــتـــی شـــب لــاژورداز آن شمع گشـتـی چـو یاقوت زرد
در و دشــت بـــرســان دیــبـــا شــدییـکـی تـخـت پــیـروزه پـیـدا شـدی
نـشـسـتــه بــرو شـهـریـاری چــو مـاهیـکـی تـاج بـر سـر بـه جـای کـلـاه
رده بــر کـشـیـده سـپـاهـش دو مـیـلبـه دست چپـش هفتصد ژنده پـیل
یکـی پـاک دسـتـور پـیـشـش بـه پـایبــداد و بــدیـن شــاه را رهـنـمــای
مـرا خــیـره گـشـتــی سـر از فـر شـاهوزان ژنـده پـیلـان و چـنـدان سـپـاه
چــو آن چــهــره خــســروی دیــدمــیازان نــامــداران بـــپــرســیــدمــی
کـه این چـرخ و ماهسـت یا تـاج و گـاهسـتـارست پـیش اندرش یا سـپـاه
یکی گفت کاین شاه روم است و هندز قــنـوج تــا پــیـش دریـای ســنــد
بـــه ایــران و تـــوران ورا بـــنـــده انـــدبــه رای و بــه فــرمـان او زنـده انـد
بـــیــاراســـت روی زمــیــن را بـــه دادبــپـردخـت ازان تـاج بــر سـر نـهـاد
جـــهــانــدار مــحـــمــود شــاه بـــزرگبه آبشخور آرد همی میش و گرگ
ز کــشــمـیـر تــا پــیـش دریـای چــیـنبــرو شــهــریـاران کــنــنــد آفــریـن
چـو کودک لب از شـیر مادر بـشـسـتز گـهواره مـحـمـود گـوید نـخـسـت
نـپــیـچــد کـســی ســر ز فـرمـان اوینــیـارد گــذشــتــن ز پــیـمــان اوی
تــو نـیـز آفــریـن کــن کـه گـویـنـده ایبـــدو نــام جــاویــد جــویــنــده ای
چـو بـیـدار گـشـتـم بـجـسـتـم ز جـایچـه مایه شب تـیره بـودم بـه پـای
بـــر آن شــهــریــار آفــریــن خـــوانــدمنــبــودم درم جــان بــرافــشــانـدم
بـه دل گفتم این خواب را پـاسخ استکـه آواز او بــر جــهـان فـرخ اســت
بـــرآن آفـــریـــن کـــو کـــنـــد آفـــریــنبــر آن بــخـت بـیـدار و فـرخ زمـیـن
ز فـرش جــهـان شــد چــو بــاغ بــهـارهــوا پــر ز ابــر و زمــیـن پــرنــگــار
از ابـــر انــدرآمـــد بـــه هــنــگـــام نــمجــهــان شــد بــه کــردار بـــاغ ارم
بــه ایـران هـمـه خـوبـی از داد اوسـتکجـا هسـت مردم همه یاد اوست
بــه بــزم انـدرون آسـمـان سـخـاسـتبـه رزم اندرون تـیز چنگ اژدهاست
بـه تـن ژنـده پـیـل و بـه جـان جـبـرئیلبـه کـف ابـر بـهمـن بـه دل رود نیل
سـر بــخــت بــدخـواه بــا خـشـم اویچـو دینار خـوارست بـر چـشم اوی
نـه کــنـد آوری گــیـرد از بــاج و گــنــجنــه دل تـــیــره دارد ز رزم و ز رنــج
هــر آنــکـــس کـــه دارد ز پـــروردگــاناز آزاد و از نـــیـــکـــدل بــــردگـــان
شـهـنـشـاه را سـربــه سـر دوسـتـواربـه فـرمـان بـبـسـتـه کـمر اسـتـوار
نـخـسـتـیـن بـرادرش کـهـتـر بـه سـالکـه در مـردمـی کـس نـدارد همـال
ز گــیـتــی پــرســتــنــده فــر و نــصــرزیـد شــاد در ســایـه شــاه عـصــر
کـســی کـش پــدر نـاصــرالـدیـن بــودســر تــخــت او تــاج پــرویــن بــود
و دیــگـــر دلــاور ســـپـــهــدار طـــوسکه در جـنگ بـر شیر دارد فسـوس
بــبــخـشـد درم هـر چــه یـابــد ز دهـرهـمـی آفـریـن یـابــد از دهـر بــهـر
بــه یـزدان بــود خــلــق را رهــنــمــایسر شاه خواهد که بـاشد به جای
جـهـان بـی سـر و تـاج خـسـرو مـبــادهـمـیـشـه بـمـانـاد جـاویـد و شـاد
هـمـیـشـه تـن آبــاد بــا تــاج و تــخـتز درد و غــم آزاد و پــیــروز بــخــت
کـــنـــون بــــازگـــردم بـــه آغـــاز کـــارســوی نــامــه نــامــور شــهــریــار



پیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.