ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:30 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
سخن گوی دهقان چـه گوید نخستکه نامی بـزرگی بـه گیتی که جست
کـه بـود آنـکـه دیـهـیـم بـر سـر نـهـادنـــدارد کـــس آن روزگـــاران بـــه یــاد
مـــگـــر کـــز پـــدر یــاد دارد پـــســـربــگــویــد تــرا یــک بــه یـک در بــه در
کــه نــام بـــزرگــی کــه آورد پــیــشکـرا بــود از آن بــرتــران پــایـه بــیـش
پـــژوهـــنـــده نـــامـــه بـــاســـتـــانکــه از پـــهــلــوانــان زنــد داســتـــان
چـنـیـن گـفـت کآیـیـن تـخـت و کـلـاهکــــیـــومـــرث آورد و او بــــود شــــاه
چــو آمــد بــه بـــرج حــمــل آفــتــابجــهـان گـشــت بــا فــر و آیـیـن و آب
بـــتــابـــیــد ازآن ســان ز بـــرج بـــرهکه گیتـی جـوان گشـت ازآن یکـسـره
کـیـومـرث شـد بــر جـهـان کـدخـداینخستین بـه کوه اندرون ساخت جای
سـر بـخـت و تـخـتـش بـرآمد بـه کوهپــلـنـگـیـنـه پــوشــیـد خــود بــا گـروه
ازو انـــدر آمــــد هـــمــــی پــــرورشکـه پـوشـیـدنـی نـو بــد و نـو خـورش
بـه گیتـی درون سـال سی شاه بـودبـه خـوبـی چـو خـورشـید بـر گاه بـود
هـمـی تـافـت زو فـر شـاهـنـشـهـیچــو مـاه دو هـفـتــه ز ســرو سـهـی
دد و دام و هــر جــانــور کــش بــدیـدز گـــیــتـــی بـــه نــزدیــک او آرمــیــد
دوتــا مــی شــدنــدی بــر تــخــت اواز آن بـــر شـــده فـــره و بــــخـــت او
بــه رســم نـمــاز آمـدنـدیـش پــیـشوزو بـــرگــرفــتـــنــد آیــیــن خــویــش
پــســر بــد مـراورا یـکــی خــوبــرویهـنـرمـنـد و هـمـچـون پــدر نـامـجـوی
سـیـامـک بـدش نـام و فـرخـنـده بـودکـــیــومـــرث را دل بـــدو زنـــده بـــود
بـه جـانـش بـر از مـهـر گـریـان بــدیز بـــیــم جــدایــیــش بـــریــان بـــدی
بـــرآمـــد بـــریــن کـــار یــک روزگـــارفـــروزنــده شـــد دولــت شـــهــریــار
بـه گـیتـی نبـودش کـسـی دشـمـنـامــگــر بــدکــنــش ریـمــن آهــرمــنــا
بــه رشـک انـدر آهـرمـن بــدســگـالهــمــی رای زد تــا بـــبـــالــیــد بـــال
یکی بـچـه بـودش چـو گرگ سـتـرگدلـــاور شـــده بــــا ســـپـــاه بــــزرگ
جــهـان شـد بــرآن دیـوبــچـه سـیـاهز بـــخــت ســیــامــک وزآن پــایــگــاه
سـپــه کـرد و نـزدیـک او راه جــسـتهمی تخت و دیهیم کی شاه جست
همی گفت با هر کسی رای خویشجـهـان کـرد یـکـسـر پــرآوای خـویـش
کــیـومـرث زیـن خــودکــی آگـاه بــودکـه تـخـت مـهـی را جـز او شـاه بــود
یـکـایـک بـیـامـد خـجـسـتـه سـروشبـــســان پــری پــلــنــگــیــنــه پــوش
بــگـفـتــش ورا زیـن سـخـن دربــه درکـه دشـمـن چـه سـازد همی بـا پـدر
سخن چـون بـه گوش سیامک رسیدز کـــردار بــــدخـــواه دیـــو پــــلـــیـــد
دل شــاه بــچــه بــرآمـد بــه جــوشسـپـاه انجـمن کـرد و بـگـشـاد گـوش
بــپــوشـیـد تــن را بــه چـرم پــلـنـگکـه جـوشـن نـبـود و نـه آیـیـن جـنـگ
پــذیـره شــدش دیـو را جــنـگــجــویسـپــه را چـو روی انـدر آمـد بــه روی
ســیــامــک بــیـامــد بــرهــنــه تــنــابـــرآویـــخـــت بــــا پـــور آهـــرمـــنـــا
بـــزد چـــنـــگ وارونــه دیــو ســـیــاهدوتــــا انــــدر آورد بـــــالــــای شــــاه
فـکـنـد آن تــن شـاهـزاده بــه خــاکبــه چــنـگـال کـردش کـمـرگـاه چــاک
ســیـامــک بــه دســت خــروزان دیـوتـبـه گشـت و ماند انجـمن بـی خـدیو
چــو آگـه شــد از مـرگ فـرزنـد شــاهز تــیـمـار گــیـتــی بــرو شــد ســیـاه
فــرود آمــد از تــخــت ویــلــه کــنــانزنـان بــر ســر و مــوی و رخ را کــنـان
دو رخـسـاره پـر خـون و دل سـوگـواردو دیــده پــر از نــم چــو ابـــر بـــهــار
خــروشـی بــرآمـد ز لـشــکـر بــه زارکــشــیـدنــد صــف بــر در شــهــریـار
هـمـه جـامـه هـا کـرده پـیـروزه رنـگدو چـشـم ابـر خـونـیـن و رخ بــادرنـگ
دد و مـرغ و نـخـچــیـر گـشـتــه گـروهبــرفــتــنـد ویـلـه کــنـان ســوی کــوه
بـــرفـــتـــنــد بـــا ســـوگــواری و دردز درگـاه کـی شـاه بــرخــاســت گـرد
نشـسـتـنـد سـالـی چـنین سـوگـوارپـــــیــــام آمـــــد از داور کـــــردگـــــار
درود آوریـدش خــجــســتــه سـروشکـزین بـیـش مـخـروش و بـازآر هـوش
سـپـه سـاز و بـرکـش بـه فـرمان منبـــرآور یــکـــی گــرد از آن انــجـــمــن
از آن بـــد کــنــش دیــو روی زمــیــنبــپــرداز و پــردخــتــه کـن دل ز کـیـن
کــی نــامــور ســر ســوی آســمــانبــرآورد و بــدخــواسـت بــر بــدگـمـان
بـــر آن بـــرتــریــن نــام یــزدانــش رابــخــوانــد و بــپــالــود مــژگــانــش را
وزان پـس بـه کین سـیامک شـتـافتشــب و روز آرام و خــفــتــن نـیـافــتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.