ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:30 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
خـجـسـتـه سـیامک یکی پـور داشـتکـه نـزد نـیـا جـاه دسـتــور داشـت
گــرانــمــایـه را نــام هـوشــنــگ بــودتو گفتی همه هوش و فرهنگ بود
بـــــه نــــزد نــــیــــا یــــادگــــار پــــدرنــیــا پـــروریــده مـــراو را بـــه بـــر
نـیـایـش بــه جــای پــســر داشــتــیجـز او بـر کسی چشم نگماشتـی
چــو بــنــهـاد دل کــیـنــه و جــنــگ رابـخـوانـد آن گـرانمـایه هوشـنـگ را
هـمــه گــفــتــنـیـهـا بــدو بــازگــفــتهـمـه رازهـا بــر گـشـاد از نـهـفـت
کـه من لـشـکـری کـرد خـواهم همیخـروشـی بــرآورد خـواهـم هـمـی
تــرا بـــود بـــایــد هــمــی پـــیــشــروکـه مـن رفـتــنـی ام تـو سـالـار نـو
پــری و پــلـنـگ انـجـمـن کـرد و شـیـرز درنــدگــان گــرگ و بـــبــر دلــیــر
ســپـــاهــی دد و دام و مــرغ و پــریســپــهــدار پــرکــیـن و کــنــدآوری
پــس پـشـت لـشـکـر کـیـومـرث شـاهنـبـیـره بـه پـیش انـدرون بـا سـپـاه
بــیـامـد ســیـه دیـو بــا تــرس و بــاکهمی بـه آسـمان بـر پـراگند خـاک
ز هـــرای درنـــدگـــان چــــنـــگ دیـــوشده سسـت از خـشم کیهان دیو
بــه هـم بــرشـکـسـتــنـد هـردو گـروهشـدنـد از دد و دام دیـوان ســتــوه
بـیـازیـد هـوشـنـگ چـون شـیر چـنـگجـهـان کـرد بـر دیـو نـسـتـوه تـنـگ
کـشــیـدش ســراپــای یـکــســر دوالسـپـهـبـد بـرید آن سـر بـی همـال
بـه پـای انـدر افـگـنـد و بـسـپـرد خـواردریـده بــرو چـرم و بــرگـشـتـه کـار
چــو آمـد مـر آن کـیـنـه را خــواسـتــارســـرآمـــد کـــیــومــرث را روزگـــار
بــرفـت و جــهـان مـردری مـانـد از وینـــگـــر تــــا کـــرا نـــزد او آبــــروی
جـــهــان فـــریــبـــنــده را گـــرد کـــردره سـود بـنمود و خـود مـایه خـورد
جهان سربه سر چو فسانست و بسنـمـانـد بــد و نـیـک بـر هـیـچ کـسپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.