ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»طهمورث

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:30 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
پــســر بــد مـراو را یـکـی هـوشـمـنـدگــرانـمــایـه طــهـمــورث دیـوبــنـد
بــیـامـد بــه تـخـت پـدر بــر نـشـسـتبه شاهی کمر بـرمیان بـر بـبست
هـمـه مـوبــدان را ز لـشـکـر بــخــوانـدبـه خوبـی چـه مایه سخنها بـراند
چـنـیـن گـفـت کـامـروز تــخـت و کـلـاهمـرا زیبـد این تـاج و گـنج و سـپـاه
جــهــان از بــدیـهـا بــشــویـم بــه رایپـس آنگـه کـنم درگـهی گـرد پـای
ز هـر جــای کـوتــه کــنـم دســت دیـوکه من بـود خواهم جـهان را خدیو
هـر آن چـیـز کـانـدر جـهـان سـودمـنـدکــنـم آشــکــارا گـشــایـم ز بــنـد
پس از پشت میش و بره پشم و مویبــریـد و بــه رشـتـن نـهـادنـد روی
بـه کوشـش ازو کـرد پـوشـش بـه رایبـه گسـتـردنی بـد هم او رهنمای
ز پــویــنــدگــان هــر چــه بـــد تــیــزروخورش کردشان سبزه و کاه و جو
رمـــنــده ددان را هــمــه بـــنــگـــریــدسـیه گـوش و یوز از میان بـرگـزید
بــه چــاره بــیـاوردش از دشـت و کـوهبـه بـنـد آمـدند آنکـه بـد زان گـروه
ز مـرغــان مـر آن را کـه بــد نـیـک تــازچـو بـاز و چـو شـاهین گـردن فـراز
بــیــاورد و آمــوخــتــن شــان گــرفــتجـهانی بـدو مـانده اندر شـگـفـت
چـو این کـرده شـد مـاکـیـان و خـروسکـجـا بـر خـرو شـد گه زخـم کوس
بــیـاورد و یـکـســر بــه مـردم کـشـیـدنـهفـتـه همـه سـودمـنـدش گـزید
بـــفـــرمــودشـــان تـــا نــوازنــد گـــرمنـخــوانـنـدشـان جــز بــه آواز نـرم
چـنـین گـفـت کـاین را سـتـایش کـنیدجــهـان آفــریـن را نـیـایـش کـنـیـد
کــه او دادمــان بـــر ددان دســتـــگــاهسـتـایـش مـراو را کـه بـنـمـود راه
مــر او را یــکــی پــاک دســتــور بـــودکــه رایــش ز کــردار بــد دور بــود
خـنـیده بـه هـر جـای شـهـرسـپ نـامنزد جز بـه نیکی بـه هر جـای گام
هـمـه روزه بــسـتــه ز خـوردن دو لـببـه پـیـش جـهـانـدار بـرپـای شـب
چـنـان بـر دل هر کـسـی بـود دوسـتنـمـاز شــب و روزه آیـیـن اوســت
ســـر مـــایـــه بــــد اخـــتـــر شـــاه رادر بــسـتــه بــد جــان بــدخـواه را
هـمـه راه نـیـکــی نـمـودی بــه شــاههمه راسـتـی خـواسـتـی پـایگـاه
چــنـان شـاه پــالـوده گـشـت از بــدیکـــه تـــابـــیـــد ازو فـــره ایـــزدی
بـرفـت اهرمن را بـه افـسـون بـبـسـتچـو بـر تـیزرو بـارگـی بـرنشـسـت
زمـان تــا زمـان زیـنـش بــرسـاخــتــیهـمـی گـرد گـیـتـیـش بـرتـاخـتـی
چــــو دیـــوان بــــدیـــدنــــد کــــردار اوکــشــیـدنــد گــردن ز گــفــتــار او
شــدنـد انــجــمــن دیـو بــســیـار مــرکـه پـردخـتـه مـانـنـد ازو تـاج و فـر
چــو طـهـمـورث آگـه شـد از کـارشــانبـرآشفت و بـشکسـت بـازارشـان
بــه فــر جــهـانـدار بــســتــش مــیـانبـــه گـــردن بــــرآورد گـــرز گـــران
هــمــه نــره دیــوان و افــســونــگــرانبــرفـتــنـد جـادو سـپــاهـی گـران
دمــنــده ســیـه دیــوشــان پــیــشــروهمی بـه آسـمان بـرکشـیدند غـو
جـــهــانــدار طـــهــمــورث بـــافـــریــنبـیامـد کـمـربـسـتـه جـنگ و کـین
یـکــایـک بــیــاراســت بــا دیـو چــنــگنـبــد جـنـگـشـان را فـراوان درنـگ
ازیشـان دو بـهره بـه افسـون بـبـسـتدگرشـان بـه گرز گران کرد پـسـت
کشیدندشان خـسـتـه و بـستـه خـواربـه جـان خواستـند آن زمان زینهار
کــه مـا را مـکــش تــا یـکــی نـو هـنـربــیـامـوزی از مــاکــت آیـد بــه بــر
کـــی نـــامـــور دادشـــان زیـــنـــهـــاربــدان تــا نـهـانـی کـنـنـد آشــکـار
چـــو آزاد گـــشـــتــــنـــد از بــــنـــد اوبــجــســتــنــد نــاچــار پــیـونـد او
نـبــشـتـن بــه خـسـرو بــیـامـوخـتـنـددلـش را بـه دانـش بــرافـروخـتـنـد
نـبـشـتـن یـکـی نـه کـه نـزدیک سـیچه رومی چه تازی و چه پـارسی
چـه سغدی چـه چـینی و چـه پـهلویز هر گونه ای کان همی بـشـنوی
جـهـانـدار سـی سـال ازیـن بــیـشـتـرچــه گــونــه پــدیـد آوریـدی هـنــر
بــــرفـــت و ســــرآمـــد بــــرو روزگـــارهـمــه رنــج او مــانــد ازو یـادگــارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.