ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:30 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
گــرانــمــایــه جــمــشــیــد فــرزنــد اوکــمــر بــســت یـکــدل پــر از پــنـد او
بــــرآمـــد بـــرآن تـــخـــت فـــرخ پـــدربــه رســم کــیـان بــر ســرش تــاج زر
کـمـر بــســت بــا فـر شـاهـنـشـهـیجـهـان گـشـت سـرتـاسـر او را رهـی
زمــــــانـــــه بــــــر آســــــود از داوریبـــه فـــرمــان او دیــو و مــرغ و پـــری
جــــهــــان را فــــزوده بـــــدو آبــــرویفـروزان شـده تــخـت شـاهـی بــدوی
مـــنـــم گـــفــــت بــــا فــــره ایـــزدیهـمــم شــهـریـاری هـمــم مــوبــدی
بـــدان را ز بــد دســت کــوتــه کــنــمروان را ســـوی روشـــنــی ره کـــنــم
نـخــسـت آلـت جــنـگ را دسـت بــرددر نـام جــسـتــن بــه گـردان ســپــرد
بـــه فـــر کـــیــی نـــرم کـــرد آهــنـــاچـو خـود و زره کـرد و چـون جـو شـنـا
چـو خـفـتـان و تـیغ و چـو بـرگـسـتـوانهــمــه کــرد پــیــدا بـــه روشــن روان
بــدیــن انــدرون ســال پــنــجــاه رنــجبــبــرد و ازیـن چــنــد بــنــهــاد گــنــج
دگــر پــنـجــه انـدیـشــه جــامـه کــردکــه پــوشــنـد هـنـگـام نـنـگ و نـبــرد
ز کــتـــان و ابـــریــشـــم و مــوی قـــزقــصــب کــرد پــرمــایــه دیــبــا و خــز
بــیـامـوخــتــشـان رشـتــن و تــافـتــنبـــه تـــار انــدرون پـــود را بـــافـــتـــن
چـو شـد بــافـتـه شـسـتـن و دوخـتـنگــرفــتــنــد ازو یــکــســر آمــوخــتــن
چــو ایـن کـرده شـد سـاز دیـگـر نـهـادزمــانــه بـــدو شـــاد و او نــیــز شــاد
ز هـر انـجــمـن پــیـشــه ور گـرد کــردبــدیـن انــدرون نــیــز پــنــجــاه خــورد
گـروهـی کـه کـاتــوزیـان خــوانـی اشبــه رسـم پــرســتــنـدگـان دانـی اش
جــــدا کـــردشـــان از مـــیـــان گـــروهپــرســتــنــده را جــایــگــه کــرد کــوه
بــدان تــا پــرســتــش بــود کـارشــاننـوان پــیـش روشــن جــهـانـدارشــان
صـفـی بــر دگـر دســت بــنـشـانـدنـدهـمــی نــام نـیـســاریـان خــوانــدنــد
کــجـــا شــیــر مــردان جــنــگ آورنــدفـــروزنــده لــشـــکـــر و کـــشـــورنــد
کزیشـان بـود تـخـت شاهی بـه جـایوزیـشــان بــود نــام مــردی بــه پــای
بــسـودی سـه دیـگـر گـره را شـنـاسکجـا نیست از کس بـریشان سـپـاس
بـــکــارنــد و ورزنــد و خـــود بـــدرونــدبــه گـاه خـورش سـرزنـش نـشـنـونـد
ز فـــرمـــان تـــن آزاده و ژنــده پـــوشز آواز پــــیــــغــــاره آســــوده گــــوش
تــــن آزاد و آبــــاد گـــیـــتـــی بــــرویبـــر آســـوده از داور و گـــفـــتـــگــوی
چـه گـفـت آن سـخـن گـوی آزاده مـردکــه آزاده را کـــاهــلــی بـــنــده کــرد
چــهـارم کـه خـوانـنـد اهـتــو خـوشـیهـمـان دســت ورزان ابــاســرکـشـی
کـجـا کـارشـان همـگـنـان پـیشـه بـودروانـشـان هـمـیـشـه پـرانـدیشـه بـود
بــدیـن انــدرون ســال پــنــجــاه نــیــزبــخـورد و بــورزیـد و بــخــشـیـد چــیـز
ازیـن هــر یــکــی را یــکــی پــایــگــاهســـزاوار بـــگـــزیـــد و بـــنـــمـــود راه
کــه تــا هــر کــس انــدازه خــویـش رابـــبـــیــنــد بـــدانــد کــم و بـــیــش را
بــــفـــرمـــود پـــس دیـــو نـــاپـــاک رابـــه آب انــدر آمــیــخـــتـــن خـــاک را
هـرانـچ از گـل آمـد چـو بــشـنـاخـتـنـدسـبـک خـشـک را کـالـبــد سـاخـتـنـد
بــه ســنـگ و بــه گـج دیـو دیـوار کـردنـخـسـت از بـرش هندسـی کـار کـرد
چــو گــرمــابــه و کــاخــهــای بــلــنــدچــو ایـران کـه بــاشــد پــنـاه از گـزنـد
ز خــارا گــهــر جـــســت یــک روزگــارهـمـی کـرد ازو روشـنـی خــواسـتــار
بــه چــنـگ آمـدش چــنـدگــونـه گـهـرچــو یـاقـوت و بــیـجــاده و سـیـم و زر
ز خـــارا بـــه افـــســـون بـــرون آوریــدشــد آراســتــه بـــنــدهــا را کــلــیــد
دگـــر بـــویـــهـــای خـــوش آورد بــــازکــه دارنــد مــردم بــه بــویــش نــیــاز
چـو بـان و چو کافور و چون مشک نابچـو عود و چـو عنبـر چـو روشـن گلاب
پـــزشـــکــی و درمــان هــر دردمــنــددر تــــنــــدرســــتــــی و راه گــــزنـــد
هــمــان رازهــا کـــرد نــیــز آشـــکـــارجــهـان را نـیـامــد چــنـو خــواســتــار
گذر کـرد ازان پـس بـه کـشـتـی بـرآبز کـشـور بـه کـشـور گرفـتـی شـتـاب
چـنـیـن سـال پــنـجــه بــرنـجــیـد نـیـزنـدیـد از هـنـر بــر خـرد بــسـتــه چـیـز
هـمـه کــردنـیـهـا چــو آمـد بــه جــایز جـــای مـــهـــی بــــرتـــر آورد پـــای
بـه فـر کـیـانـی یـکـی تـخـت سـاخـتچـه مـایـه بـدو گـوهـر انـدر نـشـاخـت
کـه چـون خـواسـتـی دیـو بـرداشـتـیز هـامـون بــه گـردون بــرافـراشــتــی
چــو خــورشــیـد تــابــان مــیــان هــوانــشــســتــه بـــرو شــاه فــرمــانــروا
جـهـان انـجـمـن شـد بــر آن تــخـت اوشــگـفــتــی فــرومـانـده از بــخــت او
بـه جـمـشـیـد بــر گـوهـر افـشـانـدنـدمــــران روز را روز نـــو خــــوانــــدنــــد
ســـر ســـال نـــو هــرمـــز فـــرودیــنبــــرآســــوده از رنــــج روی زمــــیـــن
بــزرگــان بــه شــادی بــیـاراســتــنــدمـی و جـام و رامـشـگـران خـواسـتـند
چـــنــیــن جـــشــن فــرخ ازان روزگــاربــه مـا مـانـد ازان خــســروان یـادگــار
چـنین سـال سـیصـد همـی رفـت کـارنـــدیـــدنـــد مــــرگ انـــدران روزگــــار
ز رنــج و ز بـــدشـــان نــبـــد آگــهــیمـیـان بــسـتــه دیـوان بــســان رهـی
بــه فــرمــان مــردم نــهـاده دو گــوشز رامـــش جـــهــان پـــر ز آوای نــوش
چــنــیــن تــا بـــر آمــد بــریــن روزگــارنــدیــدنــد جـــز خــوبـــی از کــردگــار
جـهان سـربـه سـر گـشـت او را رهینــشــســتــه جــهـانــدار بــا فــرهـی
یـکـایـک بــه تــخــت مـهـی بــنـگـریـدبـه گـیـتـی جـز از خـویشـتـن را نـدیـد
مــنـی کــرد آن شــاه یـزدان شــنـاسز یـزدان بــپـیـچـیـد و شـد نـاسـپــاس
گــرانـمـایـگــان را ز لـشــگـر بــخــوانـدچـه مـایه سـخـن پـیش ایشـان بـراند
چـنـیـن گـفـت بــا سـالـخـورده مـهـانکـه جـز خـویـشـتــن را نـدانـم جـهـان
هــنــر در جــهــان از مــن آمــد پــدیـدچـو مـن نـامـور تـخـت شـاهـی نـدیـد
جــهـان را بــه خــوبــی مـن آراسـتــمچـنـانـسـت گـیـتـی کـجـا خـواسـتــم
خــور و خــواب و آرامـتــان از مـنـسـتهمـان کـوشـش و کـامتـان از منسـت
بــزرگـی و دیـهـیـم شـاهـی مـراسـتکه گوید که جز من کسی پادشاست
هـمـه مـوبــدان ســرفــگــنـده نـگــونچـرا کـس نـیارسـت گـفـتـن نـه چـون
چـو ایـن گـفـتــه شـد فـر یـزدان از ویبـگشت و جهان شد پـر از گفت وگوی
مـنـی چــون بــپــیـوســت بــا کـردگـارشـکـسـت انـدر آورد و بــرگـشـت کـار
چه گفت آن سخن گوی با فر و هوشچـو خـسـرو شـوی بـندگی را بـکـوش
بـه یزدان هر آنکس که شد ناسـپـاسبــه دلـش انـدر آیـد ز هـر سـو هـراس
بـه جـمشـید بـر تـیره گون گـشـت روزهـمـی کـاســت آن فـر گـیـتــی فـروزپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.