ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:31 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
یــکـــی مــرد بـــود انــدر آن روزگــارز دشـــت ســـواران نــیــزه گــذار
گـرانمـایه هم شـاه و هم نیک مـردز تــرس جــهـانـدار بــا بــاد ســرد
کــه مــرداس نـام گــرانـمــایـه بــودبـه داد و دهـش بـرتـرین پـایه بـود
مــراو را ز دوشــیــدنــی چــارپـــایز هـر یک هزار آمـدنـدی بـه جـای
هـمـان گـاو دوشــابــه فـرمـانـبــریهـمـان تـازی اسـب گـزیـده مـری
بـز و مـیـش بـد شـیـرور هـمـچـنـینبـه دوشـیـزگـان داده بـد پـاکـدیـن
بـه شیر آن کسـی را که بـودی نیازبـدان خـواسـتـه دست بـردی فراز
پــسـر بــد مـرایـن پــاکـدل را یـکـیکـش از مـهـر بـهره نـبـود انـدکـی
جــهـانـجــوی را نـام ضــحــاک بــوددلـیـر و سـبــکـسـار و نـاپـاک بـود
کـجـا بـیور اسـپـش همـی خـواندندچــنـیـن نـام بــر پــهـلـوی رانـدنـد
کــجــا بــیـور از پــهـلـوانـی شــمـاربــــود بــــر زبــــان دری ده هـــزار
ز اســپــان تــازی بــه زریـن سـتــامورا بــود بــیــور کــه بـــردنــد نــام
شـب و روز بـودی دو بـهـره بـه زیـنز روی بــزرگــی نـه از روی کــیـن
چـنـان بــد کـه ابـلـیـس روزی پـگـاهبــیـامـد بــسـان یـکـی نـیـکـخـواه
دل مــهــتــر از راه نــیــکــی بــبــردجـوان گـوش گـفـتـار او را سـپــرد
بـدو گفت پـیمانت خـواهم نخـسـتپس آنگه سخن برگشایم درست
جـوان نیکـدل گشـت فـرمانش کـردچـنان چـون بـفرمود سوگند خـورد
کـه راز تــو بــا کــس نـگـویـم ز بــنز تـو بـشنوم هر چه گویی سخن
بـدو گفـت جـز تـو کسـی کدخـدایچـه بـاید همی بـا تـو اندر سـرای
چه بـاید پـدرکش پـسر چون تو بـودیکـی پـنـدت را مـن بـیـاید شـنـود
زمـانـه بــریـن خــواجــه سـالـخــوردهـمــی دیـر مــانـد تــو انـدر نـورد
بــگــیـر ایـن ســر مــایـه ور جــاه اوتــرا زیــبــد انــدر جــهــان گــاه او
بــریـن گـفــتــه مـن چــو داری وفــاجـهـانـدار بــاشـی یـکـی پــادشـا
چـو ضـحـاک بـشـنید انـدیشـه کـردز خـون پــدر شـد دلـش پــر ز درد
بـه ابـلیس گفت این سزاوار نیستدگـرگـوی کـین از در کـار نـیـسـت
بـدوگـفـت گـر بـگـذری زیـن سـخـنبـتـابـی ز سـوگـنـد و پـیـمـان مـن
بـمـانـد بـه گـردنـت سـوگـنـد و بـندشوی خـوار و ماند پـدرت ارجـمند
ســـر مـــرد تـــازی بـــه دام آوریـــدچـنان شـد کـه فـرمـان او بـرگـزید
بـپـرسـید کـین چـاره بـا مـن بـگـوینـتــابــم ز رای تـو مـن هـیـچ روی
بــدو گـفــت مـن چــاره ســازم تــرابــه خـورشـیـد سـر بــرفـرازم تــرا
مــر آن پــادشــا را در انــدر ســراییکی بـوستان بـود بـس دلگشای
گـرانـمـایـه شـبــگـیـر بــرخـاسـتـیز بــهـر پــرسـتــش بــیـاراسـتــی
سر و تـن بـشستی نهفتـه بـه بـاغپــرسـتـنـده بــا او بــبــردی چـراغ
بـــیــاورد وارونــه ابـــلــیــس بـــنــدیکی ژرف چـاهی بـه ره بـر بـکـند
پــس ابــلـیـس وارونـه آن ژرف چـاهبـه خاشاک پـوشید و بـستـرد راه
ســر تــازیــان مــهــتــر نــامــجــویشـب آمـد سـوی بـاغ بـنهاد روی
به چاه اندر افتاد و بشکست پستشـد آن نیکدل مرد یزدان پـرسـت
بــه هـر نـیـک و بــد شــاه آزاد مـردبــه فــرزنـد بــر نــازده بــاد ســرد
هـمـی پـروریـدش بـه نـاز و بـه رنـجبــدو بــود شــاد و بــدو داد گــنـج
چــنــان بــدگــهـر شــوخ فــرزنــد اوبــگــشــت از ره داد و پــیــونــد او
بـه خـون پـدر گـشـت همـداسـتـانز دانـا شـنـیـدم مـن این داسـتـان
کـه فـرزنـد بــد گـر شـود نـره شـیـربـه خـون پـدر هـم نـبــاشـد دلـیـر
مـگـر در نهانـش سـخـن دیگـرسـتپــژوهــنــده را راز بــا مــادرســت
فـــرومــایــه ضـــحـــاک بـــیــدادگــربــدیـن چـاره بــگـرفـت جـای پــدر
بــه ســر بــرنـهـاد افــســر تــازیـانبـریشـان بـبـخـشـید سـود و زیانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.