ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 17:31 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو ابـلیس پـیوستـه دید آن سخـنیــکــی بـــنــد بـــد را نــو افـــگــنــد بـــن
بــدو گـفـت گـر سـوی مـن تـافـتـیز گــیــتـــی هــمــه کــام دل یــافـــتـــی
اگـر هـمـچـنـین نـیـز پـیـمـان کـنـینــپــیـچــی ز گــفــتــار و فــرمــان کــنـی
جهان سربه سر پادشاهی تراستدد و مــردم و مــرغ و مــاهــی تــراســت
چـو این کرده شـد سـاز دیگر گرفتیـکـی چـاره کـرد از شـگـفـتـی شـگـفـت
جــوانـی بــرآراسـت از خـویـشـتــنســـخـــنـــگـــوی و بـــیــنـــادل و رایـــزن
هـمـیـدون بـه ضـحـاک بـنـهـاد روینـبــودش بــه جــز آفـریـن گـفــت و گـوی
بــدو گـفــت اگـر شــاه را در خــورمیـــکـــی نـــامـــور پـــاک خـــوالـــیــگـــرم
چـو بــشـنـیـد ضـحـاک بـنـواخـتـشز بـــهــر خــورش جــایــگــه ســاخــتــش
کــلــیــد خــورش خـــانــه پـــادشــابـــــدو داد دســـــتـــــور فـــــرمــــانــــروا
فـــراوان نــبـــود آن زمــان پـــرورشکــه کــمــتــر بــد از خــوردنـیـهـا خــورش
ز هـر گـوشـت از مـرغ و از چـارپـایخــورشــگــر بــیـاورد یـک یـک بــه جــای
بـه خـویـش بــپـرورد بـرسـان شـیـربــــدان تـــا کـــنـــد پــــادشـــا را دلـــیـــر
سـخـن هر چـه گویدش فـرمان کندبــــه فـــرمـــان او دل گـــروگـــان کـــنـــد
خـورش زرده خـایه دادش نـخـسـتبــدان داشــتــش یـک زمـان تــنـدرســت
بــخـورد و بــرو آفـریـن کـرد سـخـتمــزه یـافــت خــوانـدش ورا نـیـکــبــخــت
چـنـین گـفـت ابـلـیـس نـیـرنـگـسـازکــه شـــادان زی ای شـــاه گــردنــفـــراز
که فـردات ازان گونه سـازم خـورشکــزو بـــاشــدت ســربـــه ســر پـــرورش
بـرفت و همه شب سـگالش گرفتکـه فـردا ز خــوردن چــه سـازد شـگـفـت
خـورشـهـا ز کـبــک و تـذرو سـپــیـدبــــســـازیـــد و آمـــد دلـــی پـــرامـــیـــد
شه تـازیان چـون بـه نان دست بـردســـر کـــم خـــرد مـــهـــر او را ســـپـــرد
سـیـم روز خـوان را بــه مـرغ و بــرهبــیــاراســتــش گــونــه گــون یــکــســره
بــه روز چــهـارم چــو بــنـهـاد خـوانخــورش ســاخــت از پــشـت گـاو جــوان
بـــدو انــدرون زعـــفـــران و گــلــابهـمـان سـالـخــورده مـی و مـشـک نـاب
چـو ضحـاک دست اندر آورد و خـوردشــگــفــت آمــدش زان هــشــیـوار مــرد
بـــدو گــفــت بــنــگــر کــه از آرزویچـه خـواهـی بـگـو بـا مـن ای نـیـکـخـوی
خـورشـگـر بـدو گـفـت کـای پـادشـاهــمــیــشــه بـــزی شـــاد و فــرمــانــروا
مـرا دل سـراسـر پـر از مـهر تـسـتهـمــه تــوشــه جــانـم از چــهـرتــســت
یکی حـاجـتـسـتـم بـه نزدیک شـاهو گــرچــه مــرا نــیــســت ایـن پــایــگــاه
کـه فـرمـان دهد تـا سـر کـتـف اویبــبــوسـم بــدو بــر نـهـم چــشـم و روی
چـو ضـحـاک بــشـنـیـد گـفـتـار اوینـــهـــانـــی نــــدانــــســــت بــــازار اوی
بــدو گـفــت دارم مـن ایـن کــام تــوبـــلـــنـــدی بـــگـــیـــرد ازیـــن نـــام تـــو
بــفــرمـود تــا دیـو چــون جــفــت اوهــمــی بـــوســه داد از بـــر ســـفــت او
بـبـوسـیـد و شـد بـر زمـین نـاپـدیـدکـس انـدر جـهـان ایـن شـگـفـتــی نـدیـد
دو مار سـیه از دو کـتـفـش بـرسـتعمی گشت و از هر سویی چاره جست
سـرانـجـام بــبــریـد هـر دو ز کـفـتســزد گـر بــمـانـی بــدیـن در شــگـفــت
چــو شـاخ درخـت آن دو مـار سـیـاهبــــرآمـــد دگـــر بــــاره از کـــتـــف شـــاه
پــزشــکــان فــرزانــه گــرد آمــدنــدهـمــه یـک بــه یـک داســتــانــهــا زدنــد
ز هـر گـونـه نـیـرنـگـهـا سـاخــتــنـدمـــر آن درد را چـــاره نــشـــنــاخـــتـــنــد
بـسـان پـزشکی پـس ابـلیس تـفتبـــه فـــرزانــگــی نــزد ضـــحـــاک رفـــت
بــدو گـفـت کـیـن بــودنـی کـار بـودبـــمـــان تـــا چـــه گـــردد نــبـــایــد درود
خورش ساز و آرامشان ده بـه خوردنــبـــایــد جـــزیــن چـــاره ای نــیــز کـــرد
بـه جـز مغز مردم مده شان خـورشمــگــر خــود بـــمــیــرنــد ازیــن پـــرورش
نگر تـا کـه ابـلیس ازین گفـت وگویچـه کردوچه خواست اندرین جـستـجـوی
مـگـر تــا یـکـی چــاره ســازد نـهـانکــه پـــردخــتـــه گــردد ز مــردم جــهــانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.