ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:31 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
از آن پــس بــرآمـد ز ایـران خــروشپدید آمد از هر سویی جنگ و جوش
سـیه گشـت رخـشـنده روز سـپـیدگـسـسـتــنـد پــیـونـد از جــمـشـیـد
بــــرو تـــیـــره شـــد فـــره ایـــزدیبــه کــژی گــرایــیــد و نــابـــخــردی
پـدید آمـد از هـر سـویی خـسـروییـکــی نـامــجــویـی ز هـر پــهـلــوی
سـپــه کـرده و جــنـگ را سـاخـتــهدل از مـهـر جــمـشــیـد پــرداخــتــه
یــکــایــک ز ایــران بــرآمــد ســپــاهســوی تـــازیــان بـــرگــفــتـــنــد راه
شـنودنـد کـانـجـا یکـی مـهتـرسـتپــر از هـول شـاه اژدهـا پــیـکـرسـت
ســواران ایـران هـمـه شــاهـجــوینـهـادنـد یـکـســر بــه ضــحــاک روی
بــه شـاهـی بــرو آفـریـن خـوانـدنـدورا شــاه ایــران زمــیــن خــوانــدنــد
کــی اژدهـافــش بــیـامـد چــو بــادبــه ایـران زمـیـن تــاج بــر سـر نـهـاد
از ایــران و از تـــازیــان لــشـــکــریگـزیـن کــرد گـرد از هـمـه کـشــوری
سـوی تـخـت جـمـشـید بـنهاد رویچـو انـگـشـتـری کـرد گـیـتـی بــروی
چـو جـمشـید را بـخـت شـد کـندروبــه تــنـگ انــدر آمــد جــهـانــدار نـو
بــرفــت و بــدو داد تــخــت و کــلـاهبــزرگـی و دیـهـیـم و گـنـج و سـپــاه
چو صدسالش اندر جهان کس ندیدبـــرو نــام شـــاهــی و او نــاپـــدیــد
صـدم سـال روزی بــه دریـای چـیـنپــدیــد آمــد آن شــاه نــاپــاک دیــن
نــهـان گــشــتــه بــود از بــد اژدهـانــیــامــد بــه فــرجــام هــم زو رهــا
چـو ضـحـاکـش آورد ناگـه بـه چـنگیــکـــایــک نــدادش زمــانــی درنــگ
بــه ارش سـراسـر بـه دو نـیـم کـردجــهــان را ازو پــاک بــی بــیـم کــرد
شد آن تـخت شاهی و آن دستـگاهزمـانـه ربــودش چــو بــیـجــاده کــاه
ازو بـیش بـر تـخـت شاهی که بـودبــران رنـج بــردن چــه آمـدش سـود
گـذشـتـه بــرو سـالـیـان هـفـتــصـدپــدیــد آوریــده هــمــه نــیــک و بــد
چــه بــایـد هـمــه زنــدگــانــی درازچـو گـیـتـی نـخـواهـد گـشـادنـت راز
همـی پـرورانـدت بـا شـهـد و نـوشجــز آواز نــرمــت نــیـایـد بــه گــوش
یکـایک چـو گیتـی کـه گسـتـرد مهرنـخـواهـد نـمـودن بـه بــد نـیـز چـهـر
بــدو شــاد بــاشـی و نـازی بــدویهـمــان راز دل را گــشــایـی بــدوی
یـــکـــی نـــغـــز بـــازی بـــرون آوردبـــه دلــت انــدرون درد و خـــون آورد
دلـم سـیر شـد زین سـرای سـپـنجخـــدایــا مـــرا زود بـــرهـــان ز رنـــجپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.